ST. MAXIMUS THE CONFESSOR IN SERBIAN MEDIEVAL SPIRITUALITY

  • Драгиша Бојовић
Keywords: St. Maximus the Confessor., Serbs, medieval spirituality, manuscripts, Christology

Abstract

The paper provides an overview of the presence of St. Maximus the
Confessor’s theological thought in Serbian medieval literature. Specific attention is paid to the
translations and transcriptions of his most important texts, while the reception of his theology
in Serbian medieval literature is also stressed. Particular emphasis is put on the presence of
his Christological texts in the context in which the Serbian rulers and Church attempted to
preserve the Orthodox faith.

References

Sourceshttp://www.verujem.org/maksim_ispovednik/maksim.htm
Србљак, књига прва, приредили и превели Димитрије Богдановић и Ђорђе
Трифуновић, Београд, 1970.
Доментијан, Живот Светога Саве, Београд, 1988.
Списи Димитрије Кантакузин и Владислава Граматика, приредила Јасмина
Грковић Мејџор, Београд, 1993.LiteratureБогдановић, Димитрије (1978). Каталог ћирилских рукописа манастира
Хиландара, Београд: САНУ
Богдановић, Димитрије и други (2011). Опис ћирилских рукописних књига
Манастира Високи Дечани, књига прва, Београд: Народна библиотека Србије
Бојовић, Драгиша (2009). Трпеза Премудрости, Београд: Рашка школа
Дионисий Ареопагит (2006). Корпус сочинений,издание второе, исправленное,
Санкт-Петербург.
Штављанин Ђорђевић, Љубица; Гроздановић Пајић, Мирослава (1986). Опис
ћирилских рукописа Народне библиотеке Србије, књига прва, Београд: Народна
библиотека Србије
Eleni Economoy, Eleni (1989-1990). Pletenie sloves in the works of Demetrius
Cantacuzene, Cyrillomethodianum, XIII-XIV, Thessalonique
Kakridis, Iannis (1988). Codex 88 des Klostes Dečani und seine griechischen
Vorlagen. Ein Kapitel der serbisch-byzantinischen Literatur beziehungenim 14.
Jahrhundert. München
Kakridis, Janis (2002). Vizantijska, antička i sholastička tradicija u srpskoslovenskim
prevodima dela Grigorija Palame i Varlaama Kalabrijskog. In: Научни састанак слависта у
Вукове дане. Т. XXX/2. Српска књижевност у контексту европске књижев-
ности. Београд, 25-32.


413

Kakridis, Janis (2011). Dvoglasna reč ili dijalog? Traktati Grigorija Palama O
ishođenju Svetoga duha u srpskoslovenskom prevodu 14. veka. In: Зборник Матице српске за
филологиjу и лингвистику 54, 59-70.
Kakridis, Y, Taseva, L (2013). Die kirchenslavische Übersetzung der antilateinischen
Schriften von GregoriosPalamas und Barlaam von Kalabrien – eine Herausforderung für die
Editionsphilologie. In: Contributions suisses au XVe congrès mondial des slavistes à Minsk,
août 2013. Éd. Ekaterina Velmezova (=Slavica Helvetica 83). Bern et al., 117-133.
Ларше, Жан Клод (2015). Личност и природа. Православна критика
персоналистичких теорија Христа Јанараса и Јована Зизијуласа, Ниш: Међународни
центар за православне студије
Mošin, Vladimir (1955). Ćirilski rukopisi Jugoslavenske akademije I, Zagreb: JAZU
Кнежевић, Микоња (2012). Максим Исповједник (580-662): Библиографија,
Београд: Православни богословски факултет
Радојчић, Светозар (1982). О Трпези Премудрости у српској књижевности и
уметности од раног XIII до раног XIV века, Одабрани чланци и студије, 1933-1978, 223-
229, Београд: Издавачки завод Југославија
Сидоров, А. И. (1991). Творческое наследие Максима Исповедника в Древней
Руси (на материалье Изборника Святослава 1073. г.): В. Вомперский, изд., Традиции
Древнейшей Славянской Письменности и Языковая Культура Восточных Славян,
Москва, 201-208.
Спремић, Момчило (1999). Деспот Ђурађ Бранковић и његово доба, Београд:
Клио
Thomson, Francis J. (2007). A Comparison of the Contents of the Two Translations of
the Symeonic Florilegium on the Basis of the Greek Original Texts, Кирило-Методиевски
студии, книга 17, София, 721-758.
Трифуновић, Ђорђе (2009). Стара српска књижевност, основи, треће
проширено издање, Београд: Чигоја штампа
Published
2019-10-10