ИМПЕРАТОР КАО ОТАЦ ПОЛИТИЧКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

КОНТРОЛОМ ПАГАНСКИХ РИТУАЛА И ЊИХОВИМ НАМЕТАЊЕМ ПРОТИВ ХРИШЋАНСТВА

  • Огњен Вујовић
Keywords: pater familias, pater patriae, прогони Хришћана, libellus.

Abstract

Император је у римској традиционалној породичној и друштвеној
структури пронашао образац за уређење империје и за представљање своје улоге у њој.
Сада он, као патер фамилијас једне огромне породице и као њен првосвештеник, нема
разумевања за одступања од светих предачких вредности. Криза империје се решава
као и криза у патријархалној породици: ако не можеш вратити поданика на прави пут,
онда ћеш га одбацити.

References

Mommsen, Th., Krueger, P. (1870): Digesta Iustiniani Augusti. Apud Weidmannos,
Berolinum, http://www.archive.org/stream/digestaiustinia00kruegoog#page/n834/mode/2up.
Bruns, C. G., Mommsen, Th., Gradenwitz, O, (1893): Fontes iuris romani antiqui.
Friburgi in Brisgavia et Lipsiae: Libraria academica I. C. B. Mohrii, (P. Siebeck),
https://archive.org/stream/fontesiurisroma03brungoog#page/n34/mode/2up.
Gaj, Institucije (1982): preveo Stanojević, Obrad, Beograd: Nolit.
Berger, A. (1953): Encyclopedic Dictionary of Roman Law, Transactions of the
American Philosophical Society. New Series, 2, 338–809, http://www.jstor.org/stable/
1005773.
Robinson, O. F. (2007): Penal Practice and Penal Policy in Ancient Rome. London
and New York: Routlege.
Катанчевић, А. (2013): „Vis maior и locatio conductio fundi“. у: Анали Правног
факултета у Београду, 2, 215–229.
Danilović, J., Stanojević, O. (1993): Tekstovi iz rimskog prava. Beograd: Službeni list
SRJ.
Bujuklić, Ž. (2012): Forum Romanum, rimska država, pravo, religija i mitovi.
Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Centar za izdavaštvo i informisanje.
Bujuklić, Ž. (1999): „Ancient and Modern Concepts of Lawfulnees“. Revue
internationale des droits de l'antiquité (RIDA), 46, 123–163.
Јовановић, М. (2001): „Чувено римско ius liberorum“. у: Зборник радова Правног
факултета у Нишу, 40–41, 64–80.
Favro, D., „Making Rome a World City“ in Galinsky, Karl (ed.) (2005), The Age of
Augustus, New York: Cambridge University Press, 234–263.
Leithart, P. J. (2010): Defending Constantine – The Twilight of an Empire and the
Dawn of Christendom. InterVarsity Press, 20.
Avramović, S. (2006): „The Rhetra of Epithadeus and Testament in Spartan Law“.
Belgade: Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet, 1–12, www.alanwatson.org.
Rives, J. B (1999): „The Decree of Decius and the Religion of Empire“. The Journal
of Roman Studies, 89, 135–154, http://www.jstor.org/stable/300738.
Полојац, М. (2005): „Подела добити и губитка међу ортацима – римско право и
модерна решења“. у: Анали Правног факултета у Београду, 2, 130–144.
Knipfing, J. R. (1923): „The Libelli of the Decian Persecution“. The Harvard
Theological Review, 4, 345–390, http://www.jstor.org/stable/1507673.
Keresztes, P. (1975): „The Decian libelli and Contemporary Literature“. Latomus, T.
34, Fasc. 3, 761–781, http://www.jstor.org/stable/41533374.
Zamurović, A. (2003): Mitologija Grka i Rimljanlja. Beograd: Stoper Book.
Watson, A. (1973): „Private Law in the Rescripts of Carus, Carinus and
Numerianus“. Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis (TDR), 41, 19–34.
Buckland, H. W. (1922): „Cretio and connected topics“. Tijdschrift voor
Rechtsgeschiedenis, 3, 239–276.
Grubbs, J. E. (2013): „Betwen Slavery and freedom: Disputes over Status and the
Codex Justinianus“. Roman Legal Trad., 9, 31–93.
Golan, D. (1988): „Iudaei“ in the „Scriptores Historiae Augustae“. Latomus, 47(2),
318–339, http://www.jstor.org/stable/41540881.
244

Scriptores Historiae Augustae, Aelius I, латински текст наведен према The
Scriptores Historiae Augustae, with an English translation by David Magie, Volume I, Harvard
University Press, Cambridge, Massachusetts, London England, 1991, https://archive.org/
stream/scriptoreshistor01camb#page/82/mode/2up/search/Diocletian.
Gaius Suetonius Tranquillus, De vita Caesarum, Liber VIII, XIII, 2. (наведено
према Suetonius, Suetonius, translated by John Carew Rolfe, Putnam 1920,
https://archive.org/stream/suetonius01rolfgoog#page/n382/mode/2up/search/Domitian
Бордман, Џ., Грифин, Џ., Мари, О. (1999): Оксфордска историја римског
света, Београд: Clio.
Published
2019-10-10