ХАЈДЕГЕРОВО РАЗМАТРАЊЕ ОДНОСА ФИЛОЗОФИЈЕ И ТЕОЛОГИЈЕ

  • Горан Ружић
Keywords: филозофија, теологија, наука, вера, Бог, битак, феноменологија, религија

Abstract

Однос теологије и филозофије Хајдегер посматра као однос две
науке, али не преко форми опрека вере и знања, објаве и ума. Питање на које ћемо
покушати да одговоримо јесте да ли фундаментална онтологија може постати
рационална основа теологије? Истовремено, одговор на ово питање захтева прецизно
дистингвирање и дефинисање предметних подручја теологије, филозофије, религије,
феноменологије, метафизике и онтологије.

References

Аристотел (2007): Метафизика. Београд: Paideia.
Архе (2007): Часопис број 8, Нови Сад.
Хајдегер, M. (2007): Битак и време. Београд: Службени гласник.
Хајдегер, M (2004): Феноменологија религиозног живота. Загреб: Деметра.
Хајдегер, M. (1982): Мишљење и певање. Београд: Нолит.
Хајдегер. М. (2008): Прилози филозофији. Загреб: Наклада Бреза.
Хајдегер, M. (1999): Предавања и расправе. текст „Превладавање метафизике“,
Београд: Плато.
Хајдегер, M. (2007): Онтологија (херменеутика фактичности). Нови Сад:
Академска књига.
Хајдегер, M. (1998): О ствари мишљења. Београд: Плато.
Хајдегер, M. (2000): Пролегомена за повијест појма времена. Загреб: Деметра.
Хајдегер, М. (2006): Темељни проблеми феноменологије. Загреб: Деметра.
Хајдегер, М. (1972): Увод у Хајдегера. Загреб: Библиотека Центра.
Рани Хајдегер (1979): Зборник. Београд: Култура.
Published
2019-10-10