АВГУСТИНОВ КОНЦЕПТ БОЖЈЕ И ЗЕМАЉСКЕ ДРЖАВЕ

  • Срђан Ж. Словић
Keywords: Божја држава, земаљска држава, правичност, зло, грех, црква, хришћанство, Исус Христос

Abstract

Августин је у свом главном политичко-филозофском делу „О
држави Божјој“ желео да истакне неминовност космичке борбе између добра и зла,
кроз борбу небеске и земаљске државе. Ова борба се транспонује за потребе
хришћанског учења о божјој стварности као једино истинској и апсолутно доброј, и
стављена је у функцију проучавања овоземаљске стварности као стецишта сукоба
божјег добра и људског зла. У суштини анализе је проблем историје, као средиште
сукоба добра и зла, који посматра са становишта мира, чији су узори хришћански мир
између душе и тела.
Кључ разумевања теологије двеју држава су љубав према Богу и самом себи.
Љубав према себи је извор свих зала на земљи, за разлику од љубави према Богу која је
вечна и може да исцели криво усмерену љубав. Земаљска држава је држава насиља у
којој живимо због љубави према себи. Христос је дошао да би све изопачености
земаљске државе исправио подучавајући нас сопственим примером. Августин не верује
у секуларне институције земаљске државе, јер у њој царује врлина постигнута
насиљем. Овим Августин даје примат цркви у односу на државу, и вери над политиком,
и афирмише хришћанску религију и цркву као пресудну тачку у победи небеске државе
на земљи, тј. праве хришћанске државе.

References

Augustin, A. (1982): O državi božjoj. Zagreb, Kršćanska sadašnjost.
Augustin, A. (1987): Ispovijesti. Zagreb, Kršćanska sadašnjost.
Bray, G. (1992): „The Doctrine of Trinity in Augustine's De Civitate Dei“. EuroJth,
Oak Hill College, London, 141–149.
Certeau, M. (2000): Heterologies. University of Mineapolis Press, Oxford.
Чавошки, К. (1994): Увод у право. Београд, Драганић.
Dadaro, R. (2004): Christ and the Just Society in the Thought of Augustin.
Cambridge, Cambridge University Press.
Hermelink, H. (1921): Die civitas terrena bei Augustin. Festgabe A.V. Harnack,
Tübingen, 19–21, 320.
Maier H. (1998): Augustin in: Maier, Hans/Heinz, Klasici političkog mišljenja,
Golden marketing, Zagreb, 88–107.
Pépin, J. (1956): „La théologie tripartite de Varron“. Essai de reconstitution et
recherche des sources, in: Révue des Etudes Augustiniennes, II, 265–294.
Sabine, G. H. (1973): A History of Political Theory. Illinois, Dryden Press.
Sheldon-Williams, I. P. (1969): In: A.H. Armstrong (ed), Тhe Cambridge History of
Later Greek and Medieval Philosophy, New York: Cambridge University Press, 425.
Vujadinović-Milinković, D. (1996): Političke i pravne teorije. Pravni fakultet,
Beograd.
De Civitate Dei, Edizione Acrobat, a cura di Patrizio Sanasi, Libro V, p. 72–90.
www.biblomania.it.
Published
2019-10-10