АВГУСТИНОВИ ПРИСТУПИ ПИСМУ У DE DOCTRINA CHRISTIANA

  • Данило Михајловић
Keywords: Августин, приступи Писму, De doctrina christiana, морални приступ.

Abstract

Блажени Августин се у великом броју својих делâ бави тумачењем Светог Писма. Репрезентативно Августиново дело у коме су присутни скоро сви његови егзегетски принципи јесте „De doctrina christiana“. У овом раду настојима да детаљније истражимо Августинове приступе Писму, као и постулате на којима они почивају. Такође, истражујемо и критеријуме којима се води приликом одабира одређеног приступа (дословног, алегоријског, моралног, аскетског) Писму.

References

Свето писмо Новога Завета, Свети архијерејски Синод СПЦ, Београд 2003. Свето писмо Старога и Новога Завета, Британско и инострано библијско друштво, Београд 1985. Augustini, Aurelii, De doctrina christiana, у: J-P. Migne (прир.), Patrologiae cursus completus – Series latina 34, Garnier 1865. Augustin, Aurelije, Ispovijesti, Hosu, Stjepan (прев.), Kršćanska Sadašnjost, Zagreb 2010. St. Augustine, „Christian doctrine“, у: Philip Schaff (прир.), Nicene and Post-nicene Fathers: First Series, vol 2, The Christian Literature Publishing Co, New York 1890. Tychonius, The Book of Rools, Cambridge University Press, Cambridge 1894. Bernrand, Robert, „The Rethoric of God in the Figurative Exegesis of Augustine“, у: Burrows, Mark/Rorem, Paul (прир.), Biblical Hermeneutics in Historical Perspective, Eerdmans Publishing Co, Grand Rapids 1991, 88-100. Bray, Gerald, „Allegory“, у: Vanhoozer, Kevin (прир.), Dictionary for Theological Interpretation for the Bible, Baker Academic, USA 2005, 35-37. Clark, Elizabet, Reading renunciation, Princeton University Press, Princeton 1999. Fleteren, Van Frederick, „Principles of Augustine´s Hermeneutics: An Overview“, у: Fleteren, Van, Frederick/Schnaubelt, Joseph (прир.), Augustine: Biblical Exegete, Peter Lang, New York 2004, 1-32. Fleteren, Van Frederick, „Augustine`s Principles of Biblical Exegesis, De doctrina christiana Aside: Miscellaneous Observations“, Augustinian Studies 27-2 (1996), 107-128. Green, Roger, „Introduction“, у: St. Augustine, On Christian Teaching, Oxford University Press, Oxford 1997, i-xxiii. Hannam, Walter, „Nodo unitatis et caritatis: The Structure and Argument of Augustine´s De doctrina christiana“, Florilegium 15 (1998), 145-165.

128
O´Donnell, James, „Augustine – His Time and Lives“, у: Stump, Eleonore/Kretzmann, Norman (прир.), The Cambridge Companion to Augustine, Cambridge University Press, Cambridge 2006. O´Donnell, James, „Bible“, у: Fitzgerald, Allan (прир.), Augustine through the Ages, Eerdmans Publishing Co, Grand Radips 1999, 99-103. O´Donnell, James, „Doctrina Christiana, De“, у: у: Fitzgerald, Allan (прир.), Augustine through the Ages, Eerdmans Publishing Co, Grand Radips 1999, 278-280. Pollmann, Karla, „Augustine´s Hermeneutics as Universal Discipline!?“, у: Pollmann, Karla/Vessey Mark (прир.), Augustines and the Disciplines, Oxford University Press, Oxford 2005, 206-231. Pollman, Karla, „Hermeneutical Presuppositions“ у: Fitzgerald, Allan/Cavadini, John (прир.), Augustine through the Ages: An Encyclopedia, Eerdmans Publishing Co., USA 1999, 426-429. Walker, Jeffrey, Rhetoric and Poetics in Antiquity, Oxford University Press, Oxford 2000. Woo, B. Hoon, „Augustine`s Hermeneutics and Homiletics in De doctrina christiana“, Journal of Christian Philosophy 17 (2013), 97-117. Williams, Thomas, „Biblical interpretation“, у: Stump, Elenore/Kretzmann, Norman (прир.), The Cambridge Companion to Augustine, Cambridge University Press, Cambridge 2006, 59-70.
Published
2019-10-10