ОСНОВНЕ КАТЕГОРИЈЕ ПОСТОЈАЊА И ЊИХОВО ПОИМАЊЕ У ПРВОЈ ФИЛОСОФИЈИ

  • Александар М. Петровић
Keywords: бивствовање, биће, суштина, категорије, надсуштаствености.

Abstract

Наизглед једноставно и лако разумевање појма бивствовања наилази на велике потешкоће када желимо да га рашчланимо и одредимо. Посматрајући биће какво оно јесте или биће као биће, Аристотел га је поимао у значењу бивствовања које се многоструко исказује као неко јестање/постојање. Тешкоће које проистичу из мисаоних садржаја прве философије јављале су се и приликом тумачења појмова древних мислилаца у византијској философији и схоластици, као не и мање истакнуте од оних које су се појавиле и у савременом духу. На то шта се крије иза појмова esse ( εἶναι ), ens ( ὄν ) или substantia ( οὐσία ), још увек најбоље показује њихова делатна историја. Њено захватање у том смислу значи игру потентног и реалног у огледалу стварности и привида, указујући на дијалектичку напетост која је у стању да одолева свим темпорализацијама у свом доњем слоју. Допирање до тог слоја отуд видимо и као важан задатак савременог философствовања на његовом путу до откривања истине јединства стварности.

References

Aristotelis Metaphysica (1978а), recognovit brevique adnotatione critica instruxit W. Jaeger, Oxonii /превод Б. Гавела, Бгд., 1975; Т. Ладан, Згб., 1987; С. Благојевић, Бгд., 2007./ Aristotelis Physica (1977), rec. W. D. Ross, Oxonii /prev. T. Ladan, Zgb., 1987/ (Simplitius, De Physica Aristoteli ) Aristotelis Topica et Sophistici elenchi (1974), rec. W. D. Ross, Oxonii /prev. u Organon, K. Anastasijević, Bgd., 1965/ Aristotelis Categoriae et Liber de interpretatio (1978b), rec. L. Minio-Pauello, Oxonii /prev. u Organon, K. Anastasijević, Bgd., 1965/ Философия природы в античности и в средние века (2000), Москва /Гайденко, Пиама Павловна: Онтологический горизонт натурфилософии Аристотеля: Виды сущностей. Вечный двигатель/ Ципра, М. (1978): Метаморфозе метафизике, Чаковец: Зрињски Финк, Е. (1984): Основни феномени људског постојања, Београд: Нолит /прев. А. Буха/ Финк, Е. (1979): Епилози поезији, Београд: БИГЗ /Eugen Fink: Epiloge zur Dichtung, Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1971/ Финк, Е. (1989): Увод у филозофију, /прев. Д. Ђорђевић/, Београд: Нолит Хегел, Г. В. Ф. (1976–1979): Wissenschaft der Logik /наши преводи/ Наука логике I–III, прев. Београд: БИГЗ, (Н. Поповић); Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1987): Енциклопедија филозофијских знаности, Сарајево: Свјетлост, (Б. Зонефелд); Г. В. Ф. Хегел (1979), Историја филозофије I–III, Београд: БИГЗ Хајдегер, М. (2007): Битак и време, Београд: Службени гласник /Heidegger, Martin: Sein und Zeit, Tübingen, 1979/ Хајдегер, М. (2003): Путни знакови, Београд: Плато /M. Heidegger (1963), Gesamtausgabe, T. 9 /Wegmarken., 1919–58/ Husserl, E. (1990): Kriza evropskih znanosti i tanscendentalna fenomenologija, Zagreb, /прев. A. Pažanin, према Hua, Bd. VI/ Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie. Eine Einleitung in die phänomenologische Philosophie, /hrsg. Von Walter Biemel/ Martinus Nijhoff, Den Haag 19622

41
Хусерл, Е. (2004): Предавања о феноменологији унутрашње временске свијести, Ср. Карловци; Н. Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића (прев. Ч. Копривица) Јанарас, Х. (2000): Философија из новог угла, Београд: (прев. јрђ. Максим) Кант, И. (1990): Критика чистог ума, Београд, (прев. Н. Поповић); (1991) Критика моћи суђења (1790), Београд, (прев. Н. Поповић)2 Kaulbach, F. (19915): Einführung in die Metaphysik, Darmstadt Kaulbach, F. (1965): Der philosophischen Begriff der Bewegung: Studien zu Aristoteles, Leibniz und Kant, Köln; Graz Platonis Opera (1976–1978), recognovit brevique adnotatione critica instruxit Ioannes Burnet, Oxonii: T. 2.: Parmenides /Parmenid/, Philebus /Fileb/, Symposium /Gozba/, Phaedrus /Fedar/. T. 4.: Respublica /Država/; Timaeus /Timej, (Timaj)/. Simplicius, In Aristotelis Phisicorum Libros Quattuor Priores Commentaria, ed. H. Diels, Berlin Sorabji, R. (1983): Time, Creation and the Continuum, theories in antiquity and the early middle ages, Ithaca, New York Žunjić¸ S. (1987): Hegel i Hajdeger, odnos povesti i vremenosti u rasponu prevladavanja i ponavljanja, „Zbornik Filozofskog fakulteta Beograd“ serija B, za društv. nauke, br. XV, Beograd Жуњић, С. (2012): Логика и теологија, Београд: Отачник
Published
2019-10-10