РИМОКАТОЛИЧКО ЖИТИЈЕ СВЕТОГ ЈОВАНА ВЛАДИМИРА

  • Борис Стојковски
Keywords: Јован Владимир, Иван Мартинов, Римокатоличка црква

Abstract

У раду се даје осврт на једну римокатоличку рецепцију живота и
страдања Јована Владимира, од стране руског језуите Ивана Михајловича Мартинова.
У његовом делу Annus ecclesiasticuѕ Graeco-Slavicus место су нашли бројни српски, али и
грчки, влашки, бугарски и други словенски свети владари, па и Јован Владимир. У раду
ће аутор дати кратак увод о Ивану Мартинову, његовом делу, као и карактеру овог
списа уз анализу житија Јована Владимира. Иако се ради о делу које има изразито
прозелитски карактер, и намеру да све словенске владаре веже историјски за Рим и
Римокатоличку цркву, посреди је веома занимљива рецепција овог српског
средњовековног владара.

References

Acta sanctorum Octobris, tomus XI (1864). Bruxellis:
Ακολουθία του αγίου ενδόξου βασιλέως, και μεγαλομάρτυρος Ιωάννου του
Βλαδιμήρου και θαυματουργού (1858). Εν Βενετία: Εκ του Ελληνικού Τυπογραφείου του αγίου
Γεωργίου.
Барсов, Н. И. (1896): Мартынов (Иван Михайлович), У: Энциклопедический
словарь Брокгауза и Ефрона (Brockhaus and Efron Encyclopedic Dictionary) т. 18а/ Санкт
Петербург.
Гильфердингь, А. (1859): Собрание сочинений А. Гильфердинга. Т. 1. Санкт
Петербург: Печатня В. Головина.
Danieluk, Robert (2009): OEcuménisme » au XIXe siècle, Jésuites russes et union des
Églises d’après les archives romaines de la Compagnie de Jésus. Roma: Institutum historicum
S. I.
Danieluk, Robert et Joassart, Bernard (2014): Au service de la réconciliation des
Églises, Jean Gagarin, Jean Martynov et Victor De Buck. Correspondance. Bruxelles: Société
des Bollandistes.
Живковић, Т. (2008): Портрети српских владара (IX-XII). Београд: Завод за
уџбенике и наставна средства
Ингам, Н. В. (1990). „Мучеништво Светог Јована Владимира“, у: Летопис
Матице српске, год. 166, Књ. 446, св. 6: 876–896.
Jован Скилица. (2007): Византијски извори за историју народа Југославије, Г.
Острогорски и Ф. Баришић (ур.), трећи том, Београд: Српска академија наука и
уметности, 51–172.
Kazhdan, А. (ed.): Oxford dictionary of Byzantium volume II (1991). Oxford: Oxford
University press
Козлов-Струтинский С., Парфентьев П. (2014): История Католической Церкви
в России. Санкт Петербург: Белый камень.
Марјановић–Душанић С. (2007): Свети краљ. Култ Стефана Дечанског.
Београд: Балканолошки институт САНУ, CLIO.
Martinov, Ј. (1863): Annus ecclesiasticus Graeco-Slavicus. Bruxellis.
Новаковић, С. (1893): Први основи словенске књижевности међу балканским
Словенима. Легенда о Владимиру и Косари. Културно-историјске студије. Београд:
Српска краљевска академија.
Оbolensky, D. (2008): Bogumili. Studija o balkanskom neomaniheizmu. Zagreb:
Misl.
Острогорски, Г. (1970): „Синајска икона Св. Јована Владимира“, у: Византија и
Словени. Београд: Просвета, 158–169.
Павловић, Л. (1965): Култови лица код Срба и Македонаца. Смедерево:
Народни музеј Смедерево.
Pejacsevich, F. X. De (1799): Historia Serviae seu colloquia XIII. de statu regni et
religionis Serviae ab exordio ad finem, sive a saeculo VII. ad XV, Colocae.
Пириватрић, С. (1997): Самуилова држава. Обим и карактер, Београд: Српска
академија наука и уметности.
Подскалски, Г. (2010): Средњовековна теолошка књижевност у Бугарској и
Србији (865–1459). Београд: Институт за теолошка истраживања.
de Ponlevoy, Armand (1860): Vie du R. P. Xavier de Ravignan de Compagnie de
Jésus, (2 vol.), París : P. Téqui
„Presbyteri Diocleatis Regnum slavorum“ In: Ioannes Georg Schwandtner (ed.)
Scriptores rerum Hungaricarum, tomus tertius, pars secunda, Vindobonae: Impensis Ioannis
Pauli Kraus, 476–509.
Rouët De Journel M. J. (1923): „L'oeuvre des saints Cyrille et Méthode et la
bibliothèque slave“, Revue des études slaves, tome 3, fascicule 1–2: 90–104.
Scylitzae, I. (1973): Synopsis historiarum, rec. I. Thurn, Berolini et Novi Eboraci:
Walter de Gruyter.
Treadgold, W. (2013): The Middle-Byzantine Historians. New York: Palgrave
MacMillan.
Farlatti, D. (1817): Illyricum sacrum VII, Venetiis: S. Coleti.
Farlatti, D. (1819): Illyricum sacrum VIII, Venetiis: S. Coleti.
Cedrenus, G. (1839): Ioannis Scylitzae Ope. Tomus alter, ed. Bekker, Bonnae: Ed.
Weberi.
Published
2019-10-08