SAINT JOHN VLADIMIR IN MONTENEGRIN PERIODICALS BETWEEN THE FIRST AND SECOND WORLD WAR (1918-1941)

  • Vasil Jovović
Keywords: црногорска периодика, Дукља, Свети Јован Владимир, Косара

Abstract

John Vladimir, the ruler of Dioclea (end of the 10th century-1016), sanctified after
martyrdom and venerated by Serbian Orthodox Church as Saint John Vladimir, was the
subject in the Montenegrin periodicals during the period between the Two World Wars
(1918-1941). Some texts relate directly to John Vladimir, while others incorporate the
aforementioned ruler into various subjects.

References

Банашевић, Н. (1971): Летопис Попа Дукљанина и народна предања. Београд:
Српска књижевна задруга.
Барјактаровић, М. Р. (1940): Андрија П. Јовићевић. Гласник Етнографског
музеја у Београду, XV, 189–190.
Бјеловучић, З. (1936): „Црвена Хрватска“. у: Зета, 37, 1–2.
Благојевић, М. – Медаковић, Д. (2000): Историја српске државности. Књига I:
Од настанка првих држава до почетка српске националне револуције. Нови Сад: Српска
академија наука и уметности, Огранак у Новом Саду; „Беседа“ издавачка установа
православне епархије бачке; Друштво историчара јужнобачког и сремског округа, Нови
Сад.
Богдановић, С. (1899–1900): „Свети српски краљ Јован Владимир“. у: Невен, 3,
40–44.
Богишић, Б. (1935): „Споменица о повишењу цијеле државне титуларе
црногорских Господара“. у: Записи, XIII–I, 86–95.
Бошковић, Ђ. (1931): „Извјештај и кратке белешке са путовања“. у: Старинар,
VI, 140–189.
Булатовић, Љ. (1925): „Улцињ, његова прошлост до 1571. године“. у: Ловћенски
одјек, 69–72.
Велимировић, Н. (1925)а: „Беседа о Светом Краљу Јовану Владимиру“. у:
Хришћански живот, 6, 253–267.
Велимировић, Н. (1925)b: „Правда светог Краља Владимира“. у: Гласник
Српске православне патријаршије, 11, 167–168.
Велимировић, Николај (1925)c: Читанка о Светом Краљу Јовану Владимиру.
Београд: Државна штампарија.
Велимировић, Н. (1920): „Св. Краљу Влaдимиру“. у: Преглед цркве Епархије
Жичке, 5–6, 215.
Вукићевић, М. (1925): Владимир и Косара. Београд: Издање Књижаре Здравка
Спасојевића.
Гавриловић, А. (1912): „Легенде о Владимиру и Косари у српској поетској
обради“. у: Бранково коло, 18, 87.
Гавриловић, А. (1927): Свети краљ Владимир. Београд: Штампарија „Свети
Сава“.
Giakoumis, K. (2015): „Glimpses from the Politics and Pragmatics of St. John-
Vladimir’s Veneration & Pilgrimage in the Longue DuréeЅ“, in: International Scientific
Conference “Ciril and Methodius: Byzantium and the World of the Slavs” Thessaloniki, 133–
144.
Драгићевић, Р. Ј. (1967): „Записи – гласник цетињског Историјског друштва
(1935–1941)“. у: Записи, 3, 405–421.
Đekić, Đ. (2013): „Geste or Jovan Vladimir’s Biography“. Facta universitatis, series
Philosophy, Sociologu, Psychology and History, 2, 183–189.
Ђорђе, Ђ. (2014): „Библијски мотиви у повести (гести или житију) о Јовану
Владимиру“. у: Српски народ на Балканском полуострву од 6. до 20. века. Ниш:
Филозофски факултет, 53–70.
Ђуровић, Б. (1940): „Кнез Јован Владимир“. у: Зетски гласник, 812–813, 15–16.
Енциклопедија српске историографије (1997). Београд: Knowledge.
Живковић, Т. (2002): „Поход бугарског цара Самуила“. у: Историјски часопис,
49, 9–25.
Живковић, Т. (2006): Портрети српских владара (IX–XII век). Београд: Завод за
уџбенике и наставна средства.
Живковић, Т (2009): Gesta regum Sclavorum II. Београд: Историјски институт,
Никшић: Манастир Острог.
Зиројевић, О. (2009): Улцињ у прошлости. Подгорица: ЦАНУ.
Златарски, В. Н. (1927): История на пьрвото бьлгарско царство, I/2. София.
Илић, Д. Ј. (1913): „Смрт краља Владимира. Пјесма“. у: Браник, 19, 133–134.
Илић, Д. Ј. (1914): „Погибија краља Владимира. Пјесма“. у: Велики српски
илустровани календар, 29–33.
Илић Млађи, В. (1925): Краљ Јован Владимир. Легенда у стиховима. Београд.
Ингам, Н. (1990): „Мучеништво светог Јована Владимира Дукљанина“. у:
Летопис Матице српске, 6, 876–896.
Историја српског народа (1994). Београд: Српска књижевна задруга.
Историја Црне Горе (1967). Титоград: Редакција за историју Црне Горе.
Istorijski leksikon Crne Gore (2006). Podgorica: Daily Press.
Јастребов, И. (1879): Податци за историју српске цркве. Из путничких
записника Ивана С. Јастребова. Београд: Државна штампарија.
Јастребов, И. (1880): „О православним српским старим и новим црквама у
старој Зети (у садашњем скадарском округу)“. у: Гласник српског ученог друштва,
XLVIII, 358–389.
Јиречек, Константин (1911): Историја Срба. Прва књига (до 1371). Београд:
Нова штампарија „Давидовић“.
Јиречек, К. (1914): „Скадар и његово земљиште у средњем веку“. у: Гласник
српског географског друштва, 3–4, 149–171.
Јовић, М. (1924): Краљ Владимир. Београд: Издавачка књижарница Рајковића и
Ћуковића.
Јовићевић, А. (1922): „Црногорско приморје и Крајина“. у: Насеља и порекло
становништва. Београд: СКА, књ. 11.
Јовићевић, А. (1927): „Св. Јован Владимир у народној успомени“. у: Записи, 6,
321–328.
Јовићевић, А. (1928): „Прапратна престоница зетског кнеза Стевана Војислава“.
у: Записи, 4, 193–198.
Јовићевић, А. (1935): „Манастирске рушевине на Скадарском језеру“. у: Зетски
гласник, 52, 3.
Качић-Миошић, А. (1756): „Пјесма од краља Владимира“. у: Разговори угодни
народа словинскога. Венеција.
Клаић, Н. (1971): Повијест Хрвата у раном средњем вијеку. Загреб: Школска
књига.
Лазаревић, Л. (1829): Владимир и Косара. Драма у III акта. Будим: Словима
Краљевског Университета Пештанског.
Личност и дјело Андрије П. Јовићевића (2009). Подгорица: Црногорска
академија наука и умјетности.
Мартиновић, Д. (1983): „Андрија П. Јовићевић (1870–1939)“. у: Портрети
(био-библиографски преглед). Цетиње: Централна народна библиотека СР Црне Горе
„Ђурђе Црнојевић“, 197–211.
Мартиновић, Д. (1989): „Андрија П. Јовићевић – живот и рад“. у: Зборник
радова поводом педесетогодишњице смрти Андрије П. Јовићевића, Цетиње, 11–15.
Мартиновић, Н. С. (1965): Развитак штампе и штампарства у Црној Гори
1493–1945. Београд: Југословенски институт за новинарство.
Марјановић, Ч. (1925): Свети Јован Владимир. Београд: Штампарија „Свети
Сава“.
Матовић, М. (1940): „Дукља–Зета–Црна Гора, историјски развитак и
формирање“. у: Зета, 15–16–17, 11.
Матовић, М. (1937): „Поријекло Црногораца“. у: Зета, 9, 2–3.
Мијовић, П. – Ковачевић, М. (1975): Градови и утврђења у Црној Гори.
Београд: Археолошки музеј, Улцињ: Музеј Улцињ.
Миковић, Д. (1910): „Српски светитељи“. у: Бока календар, 65.
Milobar, F. (1900): Dukljanska kraljevina. Sarajevo: Zemaljska štamparija.
Милобар, Ф. (1938): „Значај кнеза Војислава за дукљанску државу“. у: Зета, 1,
1.
Миќуновиќ, М. (2011): Дукљанскиот светец Јован Владимир и неговите свети
мошти. Битола: Македонско научно друштво – Битола.
Новаковић, С. (1893): Први основи словенске књижевности међу балканским
Словенима – Легенда о Владимиру и Косари. Београд: Државна штампарија Краљевине
Србије.
„О св. Јовану Владимиру, исторично књижевна цртица (1882)“. Просвјета, 1,
219.
Острогорски, Г. (1934): „Синајска икона Св. Јована Владимира“. у: Гласник
Скопског научног друштва, XIV, 99–106.
Острогорски, Г. (1949): „Сербское посольство к императору Василию II“. у:
Глас САН, 193.
Острогорски, Г. (1983): Историја Византије. Београд: Просвета.
Павловић, Л. (1965): Култови лица код Срба и Македонаца. Смедерево:
Народни музеј Смедерево.
Пејовић, Ђ. (1967): „Записи, часопис за науку и књижевност“. у: Записи, 3, 391–
403.
Пејовић, Ђ. (1982): Просвјетни и културни рад у Црној Гори 1918–1941.
Титоград: Историјски институт Ср Црне Горе у Титограду.
Peričić, E. (1991): Sclavorum Regnum Grgura Barskog. Ljetopis popa Dukljanina.
Zagreb: Kršćanska sadašnjost.
Петковић, В. (1950): Преглед црквених споменика кроз повесницу српског
народа. Београд: САН.
Пириватрић, С. (1998): Самуилова држава. Београд: Византолошки институт
САНУ.
Пламенац, Ј. (2015): „Свети Јован Владимир у своме и нашем времену“. у: У
спомен и славу Светог Јована Владимира. Цетиње: Митрополија црногорско-приморска,
Светигора, 295–326.
Поповић, Ђ. (1896): Историја Црне Горе. Београд: Штампарија Петра Ћурчића.
Поповић, Ј. С. (1843): Владислав. Београд: Словима Правитељствене
књигопечатне.
Прерадовић, П. (1873): „Владимир и Косара. Опера“. у: Пјесничка дјела Петра
Прерадовића. Загреб.
Прокић, Б. (1910): „Јован Скилица као најстарији извор за историју
Маћедонских Словена“. у: Глас Српске Краљевске академије, LXXXIV, 108–109.
Радојчић, Н. (1933): „Иларион Руварац и Црвена Хрватска“. у: Записи, 1, 31–34.
Радуловић, И. (1938): „Зетски кнез Св. Јован Владимир“. у: Зетски гласник, 31–
32, 3.
Радусиновић, П. (1964): „Учитељ – истакнути истраживач Црне Горе –
Огледи“. у: Билтен Завода за унапређивање школства Ср Црне Горе, Титоград, 126.
Распоповић Бабовић, С. (2002): Културна политика у Зетској бановини 1929–
1941. Подгорица: Историјски институт Црне Горе.
Rački, F. (1894): „Pisma Franje Račkoga Petru Preradoviću“. Vienac, 17, 271–274.
Ређеп, Ј. (1998): Убиство владара. Нови Сад: Прометеј.
Ровинскій, П. (1888): Черногорія вь ея прошломъ и настоящемъ.
Санктпетербургъ: Типографія Императорской академіи наукъ, 270–275.
Ровински, П. А. (1893): „Ст. Новаковић, Први основи словенске књижевности“.
у: Глас Црногорца, 42, 3–4.
Руварац, Д. (1892): О св. Јовану Владимиру – исторично књижевна цртица.
Земун: Штампарија Симе Пајића.
Runciman, S. (1930): A History of the Bulgarian Empire. London.
Сремац, С. (1888): Владимир и Косара. Ниш.
Срећковић, П. (1901): „Јован Владимир I кнез зетски и Подгорја“. у: Наша
прошлост, 6, 81–87.
Станојевић, С. (1908): Историја српског народа. Београд: Штампарија „Доситеј
Обрадовић“.
Станчић, А. (1934): Највећи светитељи српски. Београд: Штампарија
„Привредни преглед“.
Stjepčević, I. (1937): „Glava sv. Tripuna“. Glasnik Narodnog univerziteta Boke
Kotorske, 1–3, 28–31.
Стојчевић, Павле патријарх (1998): „Ко је писац грчке службе Светог Јована
Владимира коју је штампао Јован Папа 1690. године“. у: Да нам буду јаснија нека
питања наше вере, књига прва. Београд: Издавачки фонд архиепископије београдско-
карловачке, 170–183.
Т. (1894): „Историја српске православне цркве“. у: Глас Црногорца, 32, 2; 33, 3.
Trajković Filipović, S. (2104): „O, Vladimire, kralju dukljanski, tvrda glavo, srce
ponosito!“ Isaija Berlin i devetnaestovekovne interpretacije Života Svetog Vladimira od Zeta.
Етноантрополошки проблеми, 3, 723–761.
Томић, С. (1925): „Први српски краљ и први српски светитељ“. у: Дубровник,
17, 2.
Ćorić, N: Grad Kotor do 1420. s osobitim obzirom na bosansku prevlast (1385–
1420.). Stara Gradiška.
Ћоровић, В. (1924–1925): „Св. Јован Владимир“. у: Годишњак фонда Станојла
и Драгиње Петровића. Београд, 1, 16–22.
Ћоровић, В. (1928): „Владимир, кнез зетски“. у: Народна енциклопедија српско-
хрватско словеначка. Загреб: Лексикографски завод, I, А–З, 354.
Ферлуга, Ј. (1957): Византијска управа у Далмацији. Београд.
Ферлуга, Ј. (1966): „Јован Скилица“. у: Византијски извори за историју народа
Југославије. Том III. Београд: Византолошки институт САНУ.
Шкеровић, Н. (1929): „Стара српска државна средишта“. у: Млада Зета, 2, 48–
52.
Štedimlija Marković, S. (1937)a: Crvena Hrvatska. Split.
Štedimlija Marković, S. (1937)b: Osnovi crnogorskog nacionalizma. Zagreb.
Štedimlija Marković, S. (1938): „Pismo iz Albanije. Šin Đon“. Obzor, 192, 1–2.
Šufflay, M. (1924): „Povijest sjevernih Arbanasa“. u: Arhiv za arbanasku starinu,
jezik i etnologiju. Beograd: Seminar za arbanasku filologiju, II–2, 193–242.
Šufflay, M. (1925)a: „Sveti Jovan Vladimir. Prečista Krajinska i manastir Šin-Đon“.
Obzor, 135, 5.
Шуфлај, М. (1925)b: „Поводом одложене прославе св. Владимира“. Балкан 26.
V, 141, 1.
Published
2019-10-08