THE DAUGHTER OF THE JAILER-EMPEROR

  • Кристина Митић
Keywords: Косара, Теодора, царева кћер, месалијанка

Abstract

The article presents the results of the research of the text that deal with Vladimir
and Kosara in order to retrieve the historical character of Kosara. The "love story" of
Vladimir and Kosara has been attractive to researchers who most often reach to the
conclusion that both John Vladimir and Kosara were historical persons, that their love is
historically trustworthy, that Dyrrhachium was her dowry etc., but still the
counterarguments are also persuasive.

References

Банашевић, Н. (1971): Летопис попа Дукљанина и народна предања. Београд:
Српска књижевна задруга.
Бојовић, Д. (2013): „Давид и Константин – српска рецепција предања о светим и
великим царевима“. у: Свети цар Константин и хришћанство, Том II, (уредник
Драгиша Бојовић). Ниш: Центар за црквене студије, 387-397.
Гавриловић, А. (1912): „Легенда о Владимиру и Косари у књижевно-поетској
обради“. у: Бранково коло, XVIII, Сремски Карловци, 57-60, 85-88.
Гавриловић, А. (1928): „Свети краљ Владимир“. у: Браство, XXII, 36. књ.
Друштва Свети Сава, Београд.
Деретић, Ј. (2007): Историја српске књижевности. Београд: Sezam Book.
Живковић, Т. (2006): Портрети српских владара (IX-XII век). Београд: Завод за
уџбенике и наставна средства.
Ингам, В. Н. (1990): „Мучеништво Светог Јована Владимира Дукљанина“.
(прев. Адријана Марчетић), у: Летопис Матице српске, децембар, Нови Сад, 876‒896.
Јовићевић, А. (1927): „Свети Јован Владимир у народној успомени“. у: Записи I,
св. 6, Цетиње, 321.
Љубинковић, Н. (2010): Трагања и одговори. Студије из народне књижевности
и фолклора (I). Београд: Институт за књижевност и уметност.
Маринковић, Р. (1998): Светородна господа српска; истраживање српске
књижевности средњег века. Београд: Друштво за српски језик и књижевност.
Марјановић, Ч. (1925): Свети Јован Владимир. Београд: Штампарија Свети
Сава.
Новаковић, С. (2002): Први основи словенске књижевности. (предговор
Томислава Јовановића). Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
Орбин, М. (2006): Краљевство Словена. Зрењанин: Sezam Book.
Поповић, Д. (2004): „Легенда о Владимиру и Косари и прозна усмена
традиција“. у: Браничево. Часопис за књижевност, језик и културу, април-јун, 2, 72-82.
Поповић, Д. (2010): Реч по народу. Београд: Алтера.
Радојичић, Сп. Ђ. (1967): „Легенда о Владимиру и Косари – њени видови од XIXIX
века“, (сепарат). у: Мала библиотека. Странице прошлости. (уредници Б. Л.
Лазаревић и Добри Димитријевић). Објављено у „Багдали”, бр. 96‒97, 3‒8.
Руварац, Д. (1892): О Св. Јовану Владимиру. Земун: s. n.
Византијски извори за историју народа Југославије, том III (2007): фототипско
издање, посебна издања, књ. 34, уредио Љубомир Максимовић. Београд: Византолошки
институт САНУ.
Летопис попа Дукљанина (1928): уредио Фердо Шишић. Београд ‒ Загреб:
Српска краљевска академија.
Љетопис попа Дукљанина (1988): приредио Славко Мијушковић. Београд:
Просвета, Српска књижевна задруга.
Словенска митологија (2001): уредници Светлана М. Толстој, Љубинко
Раденковић. Beograd: Zepter Book Worrld.
Le Gof, Ž. (1999): Srednjovekovno imaginarno. Ogledi. (prev. Ivanka Pavlović).
Sremski Karlovci, Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića.
Ljetopis popa Dukljanina (1950): prirеdio Vladimir Mošin. Zagreb: Matica Hrvatska.
Published
2019-10-08