POETIC ELEMENTS IN THE STRUCTURE OF SAINT JOVAN VLADIMIR HAGIOGRAPHY

  • Александра Костић Тмушић
Keywords: Свети Јован Владимир, житије, молитва, похвала, плач, богослужбене песме

Abstract

The paper aims to identify poetic elements in the Hagiography of Saint Jovan
Vladimir. In Old Serbian literature, one may found poetic elements in all important prose
achievements, and above all in hagiographies. All hagiographies, from Saint Sava to Patriarch
Pajsije Janjevac, are largely researched and a numerous poetic elements were identified, while
this is not a case with Hagiography of Saint Jovan Vladimir. Serious works concerning this
Hagiography could not be found. Therefore, identification of poetic elements and analysing
structure of this Hagiography were great challenge, but also great difficulty.

References

Богдановић, Д. (1997): Студије из српске средњовековне књижевности.
Београд: СКЗ.
Богдановић, Д. (1991): Историја старе српске књижевности. Београд: СКЗ.
Бојовић, Д. (2009): Трпеза премудрости. Београд: Рашка школа; Ниш: Центар за
црквене студије.
Бојовић, Д. (2011): „Предговор“. у: Антологија плача. Београд: Просвета.
Деретић, Ј. (2002): Историја српске књижевности. Београд: Просвета.
Jaus, H. R. (1978): Estetika recepcije. Beograd: Nolit.
Јухас Георгиевска, Љ. (2004): „Принципи конституисања и улога микро-
жанрова у Доментијановом Животу Светог Саве“. у: Научни састанак слависта у
Вукове дане. Београд: Међународни славистички центар на Филолошком факултету, 19–
30.
Костић, С. (2000): Православно духовно песништво. Србиње; Београд; Ваљево;
Минхен: Универзитетски образовни православни бигослови: Хиландарски фонд:
Задужбина „Николај Велимировић и Јустин Поповић“.
Лихачов, С. Д. (1972): Поетика старе руске књижевности. Београд: СКЗ
Маринковић, Р. (2001): „Теолог и филолог пред старим текстом“. у: Даница –
српски народни календар за годину... (год. 8). Београд: Вукова задужбина, 66–77.
Наумов, А. (2009): Старо и ново. Студије о књижевности православних
Словена. Ниш: Центар за црквене студије.
Станчев, К. (1982): Поетика на староългарската литература. София: Наука и
изкуство.
Станчев, К. (1995): Стилистика и жанрове на староългарската литература.
София: Просвета.
Станчев, К. (2003): „Литургическая поэзия в древнеславянском литературном
пространстве“. у: Древнеславянская литургическая поэзия – XIII Congresso Internazionale
degli Slavisti. Roma: Dipartimento di Letterature Comparate dell'Universita degli Studi Roma
Tre; Sofia: Centro di Studi Cirillomedotiani presso l'Accademia Bulgara delle Scienze, 5–22.
Published
2019-10-08