ПОЛОЖАЈ ДУКЉАНСКЕ ЕПИСКОПИЈЕ У РАНОМ СРЕДЊЕМ ВЕКУ

  • Владан Д. Станковић
Keywords: Дукља, Драч, Рим, јурисдикција, Византија, Срби, Дукљанска епископија

Abstract

У раду ће бити речи о положају Дукљанске епископије у раном
средњем веку, о њеном настанку који се крије у измаглици првих векова хришћанства на
простору Јадранског приморја. Након првих вести о епископима који су се налазили на
њеном челу, биће речи и о јурисдикцији и њеном положају у црквеној хијерархији. Велике
промене изазваће сеоба у којој ће се на простору Дукље (Зете) населити и Срби и тиме,
осим нарушавања етничке структуре поменутог подручја, изазвати и промене на
црквеном плану.

References

Антоновић, М. (2003): Град и залеђе, Београд.
Антоновић, М. Мишић, С. (2010): „'Насељени градови' у делима Константина
Порфирогенита“. у: Лексикон градова и тргова средњовековних српских земаља,
Београд, 183–184.
Антоновић, М. (2012): „Од Дукље до Зете: Србија и Зета крајем XII века и у
првој половини XIII“. у: БИГ III, Београд, 85–94.
Благојевић, М. (2011): „Немањићи и државност Дукље – Зете – Црне Горе“. у:
Зборник Матице српске за историју 83, Нови Сад, 7–24.
Ћирковић, С. (1998): „'Насељени градови' Константина Порфирогенита и
најстарија територијална организација“. у: ЗРВИ 37, Београд, 9–32.
Ћирковић, С. (1997): „Срби у хришћанској екумени средњег века“. у: Рабоници,
војници и духовници, Београд, 385–396.
Историја Црне Горе 1 (1967), Титоград.
Калић, Ј. (1979): „Црквене прилике у српским земљама до стварања
архиепископије 1219“. у: Сава Немањић — Свети Сава. Историја и предање, Београд,
27–52.
Коматина, П. (2012): „Србија и Дукља у делу Јована Скилице“. у: ЗРВИ 49,
Београд, 159–186.
Krsmanović, B. (2008): The Byzantine province in change: on the threshold between
the 10th and the 11th century, Belgrad – Athens.
Кунчер, Д. (2011): „Портрет далматинског епископа крајем 6. века“. у:
Историјски часопис LX, Београд, 13–24.
Максимовић, Љ. (2008): „Северни Илирик у VI веку“. у: Византијски свет и
Срби, Београд, 17–60.
Митровић, К. (2010): „Бар“. у: Лексикон градова и тргова средњовековних
српских земаља, Београд, 24–27.
Николајевић, И. (1987): „Две белешке за историју Превалиса“. у: ЗРВИ 20,
Београд, 9–14.
Novaković, B. (2007): „Doclea – Genta – Praevalis“. у: Philologia 5, Belgrade. 121–
128.
Новаковић, Б. (2012): „Дукља у спису De Administrando Imperio“. у: ЗРВИ 48,
Београд, 75–86.
Пириватрић, С. (1998): Самуилова држава, Београд.
Равић, И. (2013): Црква и држава у српским земљама од XI до XIII века
(докторска дисертација).
Trajković-Filipović, S. (2012): Saint Vladimir of Zeta, Between historiogrphy and
hagiography, Budapest. (MA Thesis)
Živković, T. (2008): „Constantine Porphyrogenitus kastra oikoumena in the sothern
slavs principalites“. in: Historical review 57, Belgrade, 9–28.
Живковић, Т. (2004)а: Црквена организација у српским земљама, Београд.
Живковић, Т. (2005): „Два питања из времена владавине краља Бодина“. у:
ЗРВИ 42, 45–59.
Живковић, Т. (2006): Портрети српских владара (IX–XII), Београд.
Живковић, Т. (1997): Етничке промене на територији данашње Србије у
периоду од VI до X века, Етнографског института САНУ, књ. XLV, Београд, 89–100.
Живковић, Т. (2002): Јужни Словени под византијском влашћу (600–1025),
Београд.
Живковић, Т. (2004): „О такозваном сабору на Дувањском пољу“. у: Зборник за
историју БиХ 4, 45–65.
Published
2019-10-07