Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ ΠΑΥΛΟΣ, ΩΣ ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΑΣ (1990-2009)

  • Νικόλαος Στάντσιτς
Keywords: o Πατριάρχης Παύλος, διακονία του λόγου, ομιλία, ταπεινοφροσύνη

Abstract

Στο πλαίσιο αυτού του άρθρου θα εξετάσουμε το κηρυκτικό έργο του
μακαριστού Πατριάρχη Σερβίας Παύλου. Θα δούμε ποια θέματα κυριαρχούν στις ομιλίες του
και ποιες θεολογικές τάσεις παρατηρούνται στη διακονία του λόγου του, μέσα από μερικά
αποσπάσματα των ομιλιών του. Στο τέλος, στα συμπεράσματα, θα αναφέρουμε τα βασικά
στοιχεία της διακονίας του λόγου του.

References

Stančić N. (2021): Besednici i besedništvo u Srpskoj Pravoslavnoj Crkvi u 19 i 20 veku,
Doktorska disertacija, Teološki fakultet Aristotelovog Univerziteta, Solun.
Injac O. (2009): Jedno omilitičko traganje, Službeni glasnik, Beograd.
Stojčević P. (2010): Život po jevanđelju (Besede), 1, Izdavački fond Srpske
Pravoslavne Crkve, Arhiepiskopije beogradsko-karlovačke Beograd.
Stojčević P. (2010): Život po jevanđelju (Besede), 2, Izdavački fond Srpske Pravoslavne
Crkve, Arhiepiskopije beogradsko-karlovačke Beograd.
Stojčević P. (1999): Put u život, Misionarski i duhovni centar manastira Hilandara
„Trojeručica“, Beograd.
Stojčević P. (2021): Izdržimo na uzanom putu: poruke Patrijarha Pavla, Vukotic media,
Beograd.
Stojčević P. (1996): Molitve i molbe: besede, razgovori, propovedi, pisma i izjave, Bigz,
Beograd.
Stojčević P. (2010): Da nam budu jasnija neka pitanja naše vere, knj. 1, 4 izdanje,
Izdavački fond Srpske Pravoslavne Crkve, Arhiepiskopije beogradsko-karlovačke Beograd.
Stojčević P. (2007): Da nam budu jasnija neka pitanja naše vere, knj. 2, drugo
ispravljeno izdanje, Izdavački fond Srpske Pravoslavne Crkve, Arhiepiskopije beogradskokarlovačke
Beograd.
Stojčević P. (2015): Da nam budu jasnija neka pitanja naše vere, knj. 3, peto ispravljeno
izdanje, Izdavački fond Srpske Pravoslavne Crkve, Arhiepiskopije beogradsko-karlovačke
Beograd.
Stojčević P. (2010): Post i sveto pričešće u Pravoslavnoj Crkvi, treće izdanje, Izdavački
fond Srpske Pravoslavne Crkve, Arhiepiskopije beogradsko-karlovačke Beograd.
Stojčević P. (1995): Dieu voit tout: I` eglise orthodoxe face au conflit Yougoslave,
Laussane: L` Age d` Homme.
Stojčević P. (2008): Kosovska iskušenja, Knjiga komerc, Beograd.
Stojčević P. (2001): Upotreba venaca na sahrani, Srpski Sion, časopis za versku pouku
i duhovnu nadgradnju Srpske pravoslavne eparhije sremske, God.110, sv.1.
Published
2023-12-31