АСОЦИЈАТИВНИ ПРИСТУП ОДАБРАНИМ ЛЕКСЕМАМА ИЗ ДОМЕНА ХРИШЋАНСТВА У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

  • Александра Јанић
Keywords: српски језик, семантика, лексикологија, религија, хришћанство, вербалне асоцијације, асоцијативни метод, асоцијативни упитник

Abstract

Предмет овог рада је семантичка анализа асоцијативних реакција
на одабране стимулусе из домена хришћанства у српском језику код изворних говорника.
Будући да испитаници припадају истој култури, истог су узраста, образовања и порекла,
у великој мери су уједначене перцепције анализираних стимулуса. Најхомогенија
асоцијативна поља имају стимулуси Јуда, смирна, Ева, чесница, Свети Јован, а
најхетерогенија пост, атеизам, опроштај, грех, крштење. Највише хапаксних реакција
имају стимулуси пост, Бог, атеизам, опроштај, крштење, рај. По највећем броју истих
стимулуса издвајају се реакције црква, манастир, човек, слава, празник, крст, док се са
преко 66% изостајућих реакција издвајају стимулуси епитимија, епитрахиљ, смирна,
херувими, целибат, тропар, анатема.

References

Анђелковић, Петар (2013): „Савремено образовање и религијска настава у
Србији”, Зборник радова Филозофског факултета, 43/2, 277–299.
Антовић, Михаило (2017): Од неурона до смисла: лингвистика у когнитивним
наукама. Ниш: Филозофски факултет.
Бајић, Ружица, Наташа Вуловић (2009): „Семантичко-фразеолошка анализа
неких лексема са сакралним значењима у српском језику (анђео, ангел / демон, бес)”,
Црквене студије, 6, 271–279.
Вуловић, Наташа, Ружица Бајић (2012): „Лексикографска и фразеографска
обрада неких лексема из области православне духовности у једнојезичним речницима
савременог српског језика”, Црквене студије, 9, 455–464.
Грковић-Мејџор, Јасмина (1996): „Најстарија словенска писменост и адаптација
библијских имена у источној и западној традицији”, у: Мирјана Крајнов (ур.), Основни
принципи превођења религијске терминологије, 29–36. Нови Сад: Извршно веће АП
Војводине.
Драгићевић, Рајна (2007): Лексикологија српског језика. Београд: Завод за
уџбенике.
Драгићевић, Рајна (2010): Вербалне асоцијације кроз српски језик и културу.
Београд: Друштво за српски језик и књижевност Србије.
Драгићевић, Рајна (2013): „Концепт Бога у српским народним пословицама”, у:
Јасмина Грковић-Мејџор, Ксенија Кончаревић (ур.) Теолингвистичка проучавања
словенских језика, 71–85. Београд: Српска академија наука и уметности.
Ивановић, Станоје (2015): „Образовање између религије и секуларизације”,
Иновације у настави, 28/2, 13–17.
Јанић, Александра (2017): „Асоцијативни приступ лексикализованим
именичким деминутивима са суфиксом -ица код студената Србистике”, Теме, XLI/1,
Ниш: Универзитет у Нишу, 55–70.
Јанић, Александра (2022): „Асоцијације и колокације лексеме пут и њених
деривата у српском језику”, Пътят в културата на българи и сърби, Велико Търново:
Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий, 31–40.
Јеврић, Тамара (2022): „Боље ти је знани враг – енглеско-српске паралеле у
религијским пословицама”, Црквене студије, 19, 567–580.
Јовановић, Иван (2014): „Француске пословице с лексемом Бог и њихови српски
еквиваленти”, Црквене студије, 11, 643–651.
Јовановић, Иван (2017): „О проблемима превођења религијске терминологије са
француског на српски језик: пример ’Теологија болести’ Жан-Клод Ларшеа”, Црквене
студије, 14, 639–660.
Јовановић, Иван (2020): „Семантика зоонимске фразеологије библијског порекла
у француском и српском језику”, Црквене студије, 17, 327–342,
Качарић, Нинослав (2021): „Како ученици оцењују допринос појединих
елемената верске наставе њиховом моралном развоју”, Иновације у настави, 34/2, 162–
173.
Кнежевић, Ивана (2010): Теолошки дискурс енглеског и српског језика:
Лексичкосемантички и стилистички проблеми превођења. Београд: Православни
богословски факултет, Институт за теолошка истраживања.
Кнежевић, Ивана (2013): „Ускостручни термини у теолошким академским
радовима”, у: Јасмина Грковић-Мејџор, Ксенија Кончаревић (ур.), Теолингвистичка
проучавања словенских језика, књ. 5, 113–129. Београд: САНУ.
Кончаревић, Ксенија (2006): Језик и православна духовност: Студије из
лингвистике и теологије језика, Београд: Микро књига.
Крстић, Зоран (2014): „Могућности хришћанског теолошког мишљења у
постмодерности”, Саборност, 8, 17–26.
Левушкина, Ружица (2013): „Теоними у савременом српском језику”, у: Јасмина
Грковић-Мејџор, Ксенија Кончаревић (ур.), Теолингвистичка проучавања словенских
језика, књ. 5, 167–177. Београд: САНУ.
Левушкина, Ружица (2017): „Термини из сфере православне духовности у
савременом српском језику”, Јужнословенски филолог, 63, 59–82.
Пантелић, Ана (2009): Конотативно груписање вербалних асоцијата у
зависности од семантичких карактеристика вербалних стимулуса, необјављена
магистарска теза. Београд: Филолошки факултет.
Пено, Здравко (2014): „Криза хришћанског идентитета и криза културе”,
Култура, 144, 279–294.
Петровић, Срђан (2017): „Лексичко-семантичке одлике именица са
архисемом ’монах’ у руском и српском језику”, Црквене студије, 14, 609–621.
Петровић Дакић, Ана (2019): Вербалне асоцијације и когнитивни развој ученика
основне школе, необјављена докторска дисертација. Београд: Филолошки факултет.
Ристић, Стана (2007): „Језичко-граматичке карактеристике заменице ја са
аспекта вербалних асоцијација”, Научни састанак слависта у Вукове дане 37/1, 75‒86.
Ристић, Стана (2012): О речима у српском језику (творбени и лексикографско-
лексиколошки аспекти). Београд: Институт за српски језик САНУ.
Савић, Свенка (1996): „Религијски дискурс”, у: Мирјана Крајнов (ур.), Основни
принципи превођења религијске терминологије, 17–27. Нови Сад: Извршно веће АП
Војводине,
Смит, Антони (2010): Национални идентитет. Београд: Библиотека XX век.
Шљивић, Милена (2021): „Улога религије у формирању националног идентитета
Срба са Косова и Метохије”, Баштина, 53, 329–340.
Штрангарић, Снежана (2014): „Однос религије и нације – пример студената у
Војводини”, Религија и толеранција, 21, 109–124.
*
Klapsis, Emanuel (2019): „Pravoslavlje u konverzaciji”, Ivan Ejub Kostić (prir.),
Religija, verovanje i građanski identitet. Beograd: Balkanski centar za Bliski istok.
Knežević, Ivana, Zoran Ranković (2015): „Naučni stil i žanrovi naučnih radova u
oblasti teologije”, Komunikacija i kultura online, 6, 46–58.
Knoblauch, Hubert (2004): Sociologija religije, Zagreb: Filosofska biblioteka Dimitrija
Savića. Prevodilac: Ivan Markešić.
Šušnjić, Đuro (2020): „Teorijsko i istorijsko: razumevanje religiozne vere i nevere”, u:
Mirko Pejanović (ur.), Doprinos akademika Ivana Cvitkovića razvoju sociologije religije
(povodom 75. godišnjice života), 17–35. Sarajevo: Akademija nauka i umjetnosti Bosne i
Hercegovine.
Речници
Николић, Мирослав (ур.) (2007): Речник српскога језика. Нови Сад: Матица
српска.
Драгићевић, Рајна, Предраг Пипер, Марија Стефановић (2011): Обратни
асоцијативни речник српскога језика. Београд: Београдска књига, Службени лист СЦГ.
Пипер, Предраг, Рајна Драгићевић, Марија Стефановић (2005): Асоцијативни
речник српскога језика. Београд: Београдска књига, Службени лист СЦГ, Филолошки
факултет у Београду.
Цвитковић, Иван (2009): Речник религијских појмова. Нови Сад: Прометеј.
Published
2023-12-31