ДИЈАХРОНА ПЕСНИЧКА АНТИФОНИЈА: ИВАН В. ЛАЛИЋ И КАСИЈА КОНСТАНТИНОПОЉСКА

  • Милан Громовић
Keywords: Иван В. Лалић, Касија Константинопољска, византијска поезија, слој звучања, стихира

Abstract

Упоредни концепт који подразумева довођење Лалића у везу са овом
фазом развоја књижевности у Византији прихватљив је, јер његова песничка
религиозност јесте православна и иконофилска, а песнички глас какав негује наизменично
је химничан и молитвен. Компаративном анализом (синтетичком дедукцијом) два
песничка усмерења, улазимо у дискурс својеврсне дијахроне песничке антифоније, где је
представник песничке баштине, оличене у хору песничких гласова који јој претходе,
византијска песникиња, а хор модерних песника који утичу на Лалићеву поетику, такође,
баштина по себи. Сусретом два хора баштина настаје поетичко сазвучје за којим Лалић
непрестано трага – то је византијско појање „Kyrie eleison” које се из песме „Концерт
византијске музике” прелива на остале песме са византијским темама и мотивима у
његовом стваралаштву. Анализом смо обухватили Лалићеве песме: „Концерт
византијске музике”, Шапат Јована Дамаскина, „De administrando imperio” и Касијине:
„Пета стихира”, „О Рождеству Христовом кад је Август царовао”.

References

Аверинцев, Сергеј Сергејевич (2019): Реторика и извори европске књижевне
традиције, Превод М. Грбић, С. Бојић, Сремски Карловци–Нови Сад: Издавачка
књижарница Зорана Стојановића.
Богдановић, Димитрије (2008): Јован Лествичник у византијској и старој
српској књижевности, Бања Лука: Романов.
Бојовић, Драгиша (2004): Српска есхатолошка књижевност, Ниш: Центар за
црквене студије–Филозофски факултет.
Валери, Пол (2003): Предавања о поетици, Београд: ННК интернационал.
Велмар-Јанковић, Светлана (1987). О поезији Ивана В. Лалића, Ниш: Градина.
Видовић, Жарко (2019): Огледи о духовном искуству, Нови Сад: Балканија.
Громовић, Милан (2023): Плаво прозорје: Огледи о византијској духовности и
сродним аспектима српског песништва XX века, Нови Сад: Академска књига.
Делић, Јован (2002): Иван В. Лалић и Лаза Костић. Зборник Матице српске за
књижевност и језик, 50, 1–2, [шт. 2004], 291–320.
Eko, U. (1992): Umetnost i lepo u estetici srednjeg veka, Novi Sad: Svetovi.
Encyclopaedia Britannica, Michael Glycas, www.britannica.com/EBchecked/topic/
236007/ Michael-Glycas, 12. 3. 2023.
Енциклопедија православља (2002): Енциклопедија православља, Београд:
Савремена администрација.
Ingarden, Roman (1991): Osnovna struktura književnog dela. Konkretizacija
prikazanih predmetnosti. U: ur. P. Milosavljević (1991:) Teorijska misao o književnosti, Novi
Sad: Svetovi, 495–502.
Јаћимовић, Слађана (2021): Благост и бол („Млада жена са виолом”, Писмо,
1992), Летопис Матице српске, 197, 508, 3, 371–376.
Јовановић, Александар (1996): У знаку Мнемосине – Лалић и Византија;
Библиографски подаци о песмама; Белешка о песнику, у: Лалић, И. В. (1996): Верни
одсутном прволику. Три византијска круга, Пр. А. Јовановић, Београд: Народна књига
алфа, 95–137.
Каварнос, Константин (1988): Византијска црквена музика, Градац, 16, 82–83–
84, мај–октобар, 237–242.
Кантакузин, Димитрије (2005): Молитва Богородици: Молитва са умиљенијем
пресветој владичици нашој Богородици госпођи с малом похвалом, дело Димитрија
Кантакузина, у стиховима слађа од меда и саћа. У: Антологија старе српске поезије. Пр.
З. Витић, Београд: Политика–Народна књига, 204–218.
Константинопољска Касија (2011): у: Симић, Коста (2011): Песникиња Касија.
Литургијска поезија песникиње Касије и њен словенски превод, Нови Сад: Академска
књига.
Кордић, Радоман (1982). Поезија и увид. Београд: „Вук Караџић”.
Костић, Лаза (1991): Песме 2, прир. В. Отовић, Нови Сад: Матица српска.
Kvas, K. (2011). Istina i poetika, Novi Sad: Akademska knjiga.
Лалић, Иван В. (1997а): Време, ватре, вртови, Београд: Завод за уџбенике и
наставна средства.
Лалић, Иван В. (1997б): О делима љубави или Византија, Београд: Завод за
уџбенике и наставна средства.
Лалић, Иван В. (1997в): Страсна мера. Писмо. Четири канона, Београд: Завод
за уџбенике и наставна средства.
Лалић, Иван В. (1997г): О поезији, Београд: Завод за уџбенике и наставна
средства.
Михаиловић, Дејан (2009): Византијски круг, мали речник ранохришћанске
књижевности на грчком, византијске и старе српске књижевности, Београд: Завод за
уџбенике.
Павловић, Јована (2014): Јован Јерусалимски или Јован Дамаскин. У: Зборник
радова Византолошког института, LI, 7–15.
Перић, Раша (2008): Јато: птице у српском песништву, прир. Р. Перић.
Костолац: Клуб љубитеља књиге „Мајдан”.
Порфирогенит, Константин (1967): De administrando imperio. Prevod na engleski
R. J. H. Jenkins. Washington: Center for Byzantine studies.
„Преподобная Кассия, песнописица Константинопольская”, http://
kassia.listopad.info /sviatii /kassia. htm), 1. 3. 2023.
Ransimen, S. (1964): Vzantijska civilizacija, ur. Ivan V. Lalić. Subotica–Beograd:
Minerva.
Ристовић, Ненад (2000): Kасија личност, дело, мит, Крагујевац: Српска
православна епархија шумадијска.
Simić, Kosta (2011): Kassia’s hymnography in the light of patristic sources [„Касијина
химнографија у светлу патристичких извора”]. Зборник радова Византолошког
института, XLVIII, 7–38.
Симић, Коста (2011): Песникиња Касија: литургијска поезија песникиње Касије
и њен словенски превод, Нови Сад: Академска књига.
Трифуновић, Ђорђе (1990): Азбучник српских средњовековних књижевних
појмова, Београд: Нолит.
Хајдегер, Мартин (2007): Битак и време, Београд: Службени гласник.
Хронос, Михаил Глика, www.hrono.info, 12. 3. 2023.
Published
2023-12-31