СВЕТИ САВА У ЛЕГЕНДАМА СЈЕНИЧКО-ПЕШТЕРСКОГ КРАЈА

  • Елма Халиловић
Keywords: Свети Сава, легенда, усмено предање, фолклорна традиција, Пештерска висораван, култура

Abstract

У раду ће бити речи о најпознатијој личности српског средњег века,
Светом Сави, у контексту усмене традиције неговане на просторима сјеничко-
пештерске висоравни. Корпус нашег проучавања заснован је на записима Хусеина
Дердемеза, пре свега легендама, које су сакупљане у другој половини 20. века, и од којих
су неке потпуно оригиналне, те као такве, према нашем увиду, представљају до сада
непознату грађу о Светом Сави. Циљ рада јесте да компаративном и аналитичком
методом сагледамо на који начин усмена традиција чува сећање на личност Светог
Саве, као и да истакнемо културолошки значај који поменути записи имају за целокупну
баштину српске усмене књижевности и фолклористике.

References

Примарна литература
Дердемез, Хусеин (1979): „Народне умотворине из нашег краја“, Новопазарски
зборник, бр. 3, Нови Пазар: Завичајни музеј у Новом Пазару, 97–100.
Дердемез, Хусеин (1991): „Легенде и веровања везана за име Светог Саве“,
Новопазарски зборник, бр. 15, Нови Пазар: Музеј „Рас“, 167–170.
Дердемез, Хусеин (1993): „Прегршт народних умотворина (од Лима до
Сјенице)“, Новопазарски зборник, бр. 17, Нови Пазар: Музеј „Рас“, 147–161.
Дердемез, Хусеин (2002): „Из народне ризнице“, Новопазарски зборник, бр. 26,
Нови Пазар: Музеј „Рас“, 341–349.
***
Derdemez, Husein (2009): Sa narodnog vrela. Sjenica.
Секундарна литература
Алексић, Јана (2019): „Свети Сава и српски културни образац“, Црквене студије,
бр. 16/1, Ниш: Центар за црквене студије, 169–189.
Баришић-Јоковић, Вања (2007): Речи које убијају. Антологија клетви, Нови Сад:
Артпринт.
Барјактаревић, Мирко (2001): „Ко је, заправо шта је, то ђаво“, Новопазарски
зборник, бр. 25, Нови Пазар: Музеј „Рас“, 111–117.
Божић, Иван (1991): „Свети Сава у предању“, 101 легенда о Светом Сави,
приредили В. Цветановић и Ј. Бајић, Горњи Милановац: Дечје новине, 201–203.
Бојовић, Драгиша (2022): Свети Сава у српској књижевности и култури,
Београд: Службени гласник.
Глишовић, Ања (2020): „Свадбене песме и обичаји Новог Пазара и околине“,
Фолклористика, год. 5, св. 1, 121–168.
Доментијан (1998): Живот Светога Саве и Живот Светога Симеона, приредила
Радмила Маринковић, Београд: Просвета – СКЗ.
Ђорђевић, Смиљана (2009): „Могућности интерпретације фолклора: од анализе
до прагматике фолклорног текста (на примерима предања о Вуку Бранковићу)“,
Књижевна историја, год. 41, бр. 139, 755–784.
Илић, Дејан (2019): „Чуда Светог Саве у предањима, легендама и легендарним
причама“, Књижевна историја, бр. 169, Београд: Институт за књижевност и уметност,
257–279.
Карановић, Зоја (2010): Небеска невеста, Београд: Друштво за српски језик и
књижевност Србије.
Кебара, Ненад ур. (2007): Легенде о Светом Сави, Крагујевац: Лира.
Коларић, Иван (1998): Свети Сава Српски: харизма и мит, Ниш: Просвета.
Латковић, Видо (1987): Народна књижевност, Београд: Научна књига.
Маринковић, Радмила (1995): „Најдражи српски учитељ“, Свети Сава,
приредили Крсто Миловановић и Димитрије Калезић, Београд: Народно дело, 129–134.
Марков, Слободанка (1995): „Рад у народним причама о Светом Сави“, Сеоски
дани Сретена Вукосављевића: зборник радова са XVI научног скупа, Пријепоље: Дом
револуције, 179–188.
612
Марковић, Снежана (2019): „Свети Сава у легендама Драгана Лакићевића у
светлу књижевне традиције“, Црквене студије, бр. 16/1, Ниш: Центар за црквене студије,
605–629.
Милошевић-Ђорђевић, Нада (1998): „Епске песме 'средњих времена' и српска
средњовековна књижевност“, Свети Сава у српској историји и традицији, Београд:
САНУ, 321–336.
Милошевић-Ђорђевић, Нада (2000): Од бајке до изреке: (обликовање и облици
српске усмене прозе), Београд: Друштво за српски језик и књижевност Србије.
Милошевић-Ђорђевић Нада (1995): „Свети Сава у српској усменој
књижевности“, Свети Сава, приредили Крсто Миловановић и Димитрије Калезић,
Београд: Народно дело, 135–141.
Николић, Р. Драган пр. (1988): Легенде о Светом Сави, Пријепоље: ИМЕ.
Павловић, Мила А. (2009): Села сјеничког краја антропогеографска проучавања,
Београд: Универзитет у Београду – Географски факултет.
Петровић, Сретен (2015): Српска митологија у веровању, обичајима и
ритуалима, Београд: Дерета.
Пешикан-Љуштановић, Љиљана (2019): „Долазим ти и када не видиш: Свети
Сава у Семољ гори Мира Вуксановића“, Црквене студије бр. 16/1, Ниш: Центар за
црквене студије, 667–675.
Пузовић, Предраг (1995): „Свети Сава живи и после уснућа“, Свети Сава,
приредили Крсто Миловановић и Димитрије Калезић, Београд: Народно дело, 143–148.
Ранчић, Јасминка (1988): „Митологема о ђаволовом ученику и ђаволу шегрту у
народним бајкама и приповеткама“, Гласник Етнографског института САНУ. Књ. 36-37,
37–51.
СНП I: Караџић, Вук Стефановић (1975): Српске народне пјесме. Књига прва, у
којој су различне женске пјесме, Беч 1841. Сабрана дела Вука Караџића, приредио Владан
Недић, Београд: Просвета.
Теодосије (1988): Житија, приредио Димитрије Богдановић, Београд: Просвета –
СКЗ.
Ћоровић, Владимир (1996): „Култ Светога Саве“, Књига о Светом Сави,
приредили Јован Пејчић, Станиша Нешић и Небојша Ћосић, Београд: Књижевно друштво
Свети Сава, 447–462.
Ћоровић, Владимир (1990): Свети Сава у народном предању, сакупио В.
Ћоровић, Београд: Народно дело – Задруга православног свештенства СФРЈ.
Филиповић, Миленко (1951): Женска керамика код балканских народа, Београд:
Српска академија наука и уметности.
Цветановић, Владимир, Бојић, Јово пр. (1991): 101 легенда о Светом Сави,
Горњи Милановац: Дечје новине.
Чајкановић, Веселин (2002): Чудотворни прстен. Најлепше српске народне
приповетке, приредио Ненад Љубинковић, Ниш: Просвета.
Чајкановић, Веселин (1973): „О врховном богу у старој српској религији“, Мит
и религија у Срба. Изабране студије, прир. Војислав Ђурић, Београд: Српска књижевна
задруга.
Чајкановић, Веселин (2014): Из српске религије, митологије и фолклора:
изабране студије, Београд: Evro–Giunti.
***
Azemović, Zaim (2000): Pamet je u narodu: staro Rožaje u anegdotama i legendama,
Rožaje: Mješovita stručna škola – Zajednica književnih i naučnih radnika.
Biderman, Hans (2018): Rečnik simbola, Beograd: Plato.
613
Jovanović, Danijela (2022): Od rajskog vrta do Kembelove supe: prilozi za istoriju
hrane i ishrane, Beograd: IK Filip Višnjić.
Popović, Tanja (2007): Rečnik književnih termina, Beograd: Logos Art.
Електронски извори
http://popis2011.stat.rs/ 29. 4. 2023.
https://sh.wikipedia.org/wiki/Jovan_Kastriot 3. 5. 2023.
Published
2023-12-31