НЕКЕ ЛЕКСЕМЕ ИЗ СЛУЖБЕ СВЕТОМ КРАЉУ МИЛУТИНУ У ПРЕВОДУ НА САВРЕМЕНИ СРПСКИ ЈЕЗИК

  • Ружица Левушкина
  • Зоран Станчевић
Keywords: Служба Светом краљу Милутину, лексичка јединица, преводни еквивалент, црквенословенски језик, савремени српски језик

Abstract

У раду се предлажу преводилачка решења на савременом српском
језику за поједине лексеме из Службе Светом краљу Милутину на црквенословенском
језику руске редакције. Најпре су наведени принципи превођења богослужбених текстова
уопште на савремени српски језик, као и основни подаци о оригиналној Служби Светом
краљу Милутину на српскословенском језику. За сваки од размотрених преводних
еквивалената лексичких јединица на језику извору даје се објашњење због чега се
сматрају добрим решењем у конкретним контекстима у језику циљу. Крајњи циљ рада
јесте да се обрађеним релевантним лексичким материјалом допринесе што бољем
преводу дате службе на савремени српски језик, а за богослужбену употребу.
Потенцијални додатни циљ јесте и да се поједине лексеме из пасивног лексичког фонда
савременог српског језика активирају у истом, бар у овом, химнографском жанру.

References

Извор
Служба Светом краљу Милутину, Србљак, Свети архијерejски синод Српске
православне цркве, Београд 1986, 130–141.
Литература
Ботић, Павле (2020): Иванова парабола „Велики Инквизитор”. Култура полиса
XVII, бр. 41, Нови Сад, 507–521.
Вељковић Станковић, Драгана (2018): „О (само)поимању и именовању човека
као неживог ентитета у српском књижевном језику – на примерима адјективне
реификације”. Српска славистика. Колективна монографија, т. 1., Ур. Бојовић Злата и др.
Београд, 75–88.
Дьяченко, Григорий (2001, репринт): Полный церковно-славянский словарь. 1900,
Москва: Отчий дом.
Јовановић, Томислав (2015): Служба светом краљу Милутину, Косовско-
метохијски зборник, 6, Београд, 97–134.
Клајн, Иван (2002): Творба речи у савременом српском језику. Први део: слагање
и префиксација. Нови Сад, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, Институт за
српски језик САНУ, Матица српска.
Клајн, Иван (2003): Творба речи у савременом српском језику. Други део:
суфиксација и конверзија. Нови Сад, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства,
Институт за српски језик САНУ, Матица српска.
Левушкина, Ружица (2016): „Служба Богородице в честь Ее
иконы Великореметска (некоторые лексические проблемы в сербском переводе
службы)”. Fontes Slavia Orthodoxa III, Научная серия под редакцией Елены Потехиной и
Александра Кравецкого: ПРАВОСЛАВНАЯ КУЛЬТУРА: ИСТОРИЯ И
СОВРЕМЕННОСТЬ, Olsztyn, стр. 71–79.
Нови завјет (1990): Нови завјет Господа нашег Исуса Христа, Комисија Св. арх.
синода СПЦ (прев.), Ослобођење, Сарајево.
Плаовић, Ирена (2021): Како се читао Србљак? Рецепција Србљака (СКЗ, 1970)
од његовог објављивања до наших дана. Црквене студије, 18, Ниш, 395–415.
РСЈ (2007): Речник српског језика. Нови Сад: Матица српска.
РМС (1967–1976): Речник српскохрватског књижевног језика, I–VI, Нови Сад:
Матица српска.
РСАНУ (1959–2019): Речник српскохрватског књижевног и народног језика
САНУ (до покупити), I–XХI. Београд: Институт за српски језик, Српска академија наука
и уметности.
Синод (1964). Св. арх. синод, бр. 3480/Зап. 581 од 13. новембра 1964.
СЦСР (1847). Словарь церковно-славянскаго и русскаго языка (сост. вторымъ
отдѣленіемъ Императорской академій наукъ), Т. 1–4. Санктпетербургъ: Типографія
Императорской Академиіи наукъ.
Србљак (1970). Службе, канони, акатисти, II, прир. Ђ. Трифуновић, прев. Д.
Богдановић, Београд: СКЗ, 77–121.
Срезневский Измаил Иванович (1893–1912), Матеріалы для словаря
древнерусскаго языка по письменнымъ памятникамъ, Т. I–III, Санктпетербургъ:
Типографія Императорской Академиіи наукъ.
Упутства за израду Речника САНУ (1959 [2007]). Београд: Институт за српски
језик.
Шпадијер, Ирена (2016): Стара српска књижевност и средњовековно рукописно
наслеђе. Свет српске рукописне књиге (ХII–ХVI век). Ур. Душан Оташевић, Зоран Ракић,
Ирена Шпадијер. Београд: Српска академија наука и уметности, 131–151.
Poljanec, Radoslav F. i Madatova-Poljanec S. M. (2002; 1. izd. 1987): Rusko-hrvatski
rječnik, Zagreb: Školska knjiga.
Published
2023-12-31