ЈЕЗУИТСКА АМБЛЕМАТИКА У ПРАВОСЛАВНОЈ УПОТРЕБИ

  • Жарко Војновић
Keywords: Димитрије Чобић, Зрак духовни или храм Божји, религијски амблем, језуити, Јоханес Госнер, Herz des Menschen, Венсан Иби, протестантизам, Богомољачки покрет

Abstract

Године 1862. надзорник српских школа Банатске границе, данас
непознати учитељ Димитрије Чобић, објавио је у Панчеву књигу под насловом Књига
Зрак духовни или храм Божји. Њен основни садржај чине религијске илустрације, које су
очигледно неправославног порекла, због чега се појавила оправдана сумња да то дело није
оригинално. У потрази за изворником утврђено је да се ради о преводу/преради дела
римокатоличког па потом протестантског теолога Јоханеса Госнера Das Herz des
Menschen : ein Tempel Gottes, oder eine Werkstätte des Satans (1812), које је у то доба
посталo светски познатo, доживевши огроман број издања на великом броју језика, па
тако и међу православним народима. Даља потрага открила је дубље порекло овог дела,
пре свега његових илустрација (Geistlicher Seelen-Spiegel, Вирцбург, 1733). Утврђено је да
изворник чини дванаест илустрација француског језуите Венсана Ибија (1675), насталих
у сврху мисије на територији верски одметнуте Велике Британије, док је сама идеја
амблематског приказа човековог срца потекла од браће Виерикс из Холандије (око 1586).
Покушава се реконструисати пут којим је Госнерова књига стигла до Чобића и
установити његов удео у српској верзији, а потом се опширније прати занимљиви даљи
живот овог дела међу Србима до данашњег дана.

References

Белинский, Висарион (1953). Полное собрание сочинений, 3, Статьи и рецензии
(1839-1840). Москва: Издательство Академии наук СССР.
Димитријевић, Владимир (1926). „Богомољачка књижевност“. Весник Српске
Цркве, 31.
Жигић, С. (1886). „Нешто о назаренима“. Богословски гласник, књ. 22, св. 4.
Застава (1886): Застава, 175.
Јавор (1886): Јавор, 46 (1886).
Караџић, Вук (1853). Српске народне приповијетке. Беч: Штампарија Јерменског
манастира.
Кондаков, Юрий (2005): Либеральное и консервативное направления в
религиозных движениях в России первой четверти XIX века. Санкт-Петербург:
Издательство РГПУ им. А. И. Герцена.
553
Миливојевић, Дионисије (1930). Адвентизам у светлости православља или
Изобличење адвентистичких лажних веровања. Крагујевац: Народна хришћанска
заједница.
Назаренко, Евгений (2014). Князь Александр Николаевич Голицын:
общественно-политические взгляды и государственная деятельность. Воронеж (докт.
дис.).
Посниковић, Драгутин (1884). „Библиографија српске и хрватске књижевности
за годину 1883“. Гласник Српског ученог друштва, 59.
СБК (2019): Српска библиографија. Књиге. 1801-1867. Београд: Народна
библиотека Србије.
Стармали (1883): Стармали, 36 (1883).
Стармали (1884): Стармали, 7 (1884).
Суботић, Драган (1996). Епископ Николај и православни Богомољачки покрет :
православна народна хришћанска заједница у Краљевини Југославији : 1920-1941.
Београд: Нова искра.
ШЛ (1858): Школскій листъ, 5 (1858).
ШЛ (1867): Школски лист, 18 (1867).
ШЛ (1886): Школски лист, 12 (1886).
Daly, Peter M. (2014): The Emblem in Early Modern Europe : Contributions to the
Theory of the Emblem. Farnham: Ashgate.
LPJ (1972): Leksikon pisaca Jugoslavije, 1. Novi Sad: Matica srpska.
Mather, Bernard (1967). The Gossner mission to Chota Nagpur 1845-1875 : a crises
in Lutheran-Anglican missionary policy. Durham ((Masters thesis).
NDB (1964): Neue deutsche Biographie, 6. Berlin: Bayerische Akademie der
Wissenschaften.
Pirotte, Jean et al. (2012): Images et diffusion du christianisme. Paris: Karthala.
Schoentube, Ulrich (2016): Gospel in Transformation. New Delhi: Christian World
Imprint.
Stronks, Els (2010). „Literature and the Shaping of Religious Identities : The Case of
the Protestant Religious Emblem in the Dutch Republic“. History of Religions, vol. 49, 3.
Published
2023-12-31