АНТИМИНСНА ГРАФИКА АНАСТАСА ЈОВАНОВИЋА: ИСТОРИСТИЧКA РЕИНТЕРПРЕТАЦИЈA БАРОКНОГ УЗОРА

  • Вук Даутовић
Keywords: Анастас Јовановић, антиминсна графика, Београдска митрополија, црквена уметност, 19. век

Abstract

Штампани антиминси из бечке радионице Анастаса Јовановића
науци су непознат материјал. Након добијања црквене аутономије, питање набавке
антиминса за православне храмове на подручју Београдске митрополије постаје врло
значајно. Сачувани антиминси из 19. века разнородни су, а типолошки је
најраспрострањенији антиминс начињен по узору на онај који је за митрополита Јована
Георгијевића бакрорезао Георг Николај у другој половини 18. века. Aрхивски извори, уз
фотографску грађу из заоставштине Анастаса Јовановића, те огласи из „Србских
новина“ праћени илустрацијама, упућују да се он половином 19. века бавио уметничким
обликовањем и дистрибуцијом антиминсних графика. Недавно пронађени антиминси
сачувани у Епархији нишкој Српске православне Цркве, штампани у Бечу са потписом
Анастаса Јовановића, освећивани током друге половине 19. века, недвосмислено указују
да је управо он заслужан за преузимање каснобарокног графичког предлошка Георга
Николаја који ће се, захваљујући истористичким схватањима, задржати у оптицају
готово до половине 20. века.

References

Антић 1986 – Р. Антић, Анастас Јовановић, талботипије и фотографије,
Београд: Музеј града Београда 1986.
Battersby 1974 – M. Battersby, Trompe L'Oeil : The Eye Deceived, New York: St.
Martin’s Press 1974.
Boime 2008 – A. Boime, Art in an Age of Civil Struggle, 1848–1871, A Social history
of Modern art, Vol. 4, Chicago 2008.
Васић 1962 – П. Васић, Живот и дело Анастаса Јовановића првог српског
литографа, Београд: Народна књига 1962.
Војводић 2004 – М. Војводић, Како је Српска црква добила независност 1879.
године, Историјски часопис 50, Београд 2004, 87–98.
Вучковић 2007 – В. Вучковић, Организација Српске православне Цркве у новим
крајевима Кнежевине Србије после Берлинског конгреса, Пирот: Pi-press 2007.
Давидов 2006 – Д. Давидов, Српска графика XVIII века, Београд: Завод за
уџбенике и наставна средства 2006.
Даутовић 2020 – В. Даутовић, Уметност и литургијски ритуал: Богослужбени
предмети у српској визуелној култури 19. века, докторска дисертација, Филозофски
факултет, Универзитет у Београду, 2020.
Даутовић 2018 – В. Даутовић, Ризница храма Силаска Светог Духа: визуелни
аспекти литургијског живота Старе крагујевачке цркве, Споменица два века Старе
цркве у Крагујевцу (1818–2018), ур. З. Красић, Крагујевац: Епархија Шумадијска 2018,
219–248.
Даутовић 2017 – В. Даутовић, О антиминсу архиепископа београдског и
митрополита Србије Михаила (Јовановића), Зборник Матице српске за ликовне
уметности 45, Нови Сад 2017, 189–204.
Даутовић 2017а – В. Даутовић, Црквено сребро из ризнице храма Покрова
Пресвете Богородице у Ваљеву, Саопштења XLIX, Београд 2017, 211–227.
530
Даутовић 2016 – В. Даутовић, Богослужбени предмети из ризнице Саборне цркве
у Неготину, Саопштења XLVIII, 187–206.
Даутовић 2012 – В. Даутовић, Црква Свете Тројице у Рогљеву, Сакрална
топографија Неготинске Крајине, прир. Н. Макуљевић, Неготин: Музеј Крајине 2012,
227–228.
Даутовић 2012а – В. Даутовић, Црква Вазнесења Господњег у Србову, Сакрална
топографија Неготинске Крајине, прир. Н. Макуљевић, Неготин: Музеј Крајине 2012,
252–252.
Даутовић 2008 – В. Даутовић, Ризница цркве Свете Тројице у Врању, Саборни
храм Свете Тројице у Врању 1858–2008, прир. Н. Макуљевић, Врање: Епархија Врањска
2008, 159–217.
Женарју Рајовић 2016 – И. Женарју Рајовић, Црквена уметност XIX века у
Рашко–Призренској епархији (1839–1912), Београд: Институт за српску културу
Приштина / Лепосавић 2016.
Лазић 2010 – М. Лазић, Саборна црква у Пожаревцу у светлости архивских
извора, Саборност 4, Пожаревац 2010, 273–310.
Liebel 1971 – H. P. Liebel, The Enlightenment and the Rise of Historicism in German
Thought, Eighteenth-Century Studies 4/4, Baltimore 1971, 359–385.
Макуљевић 1997 – Н. Макуљевић, Полагање Христово у гроб изнад царских
двери Саборне цркве у Београду, Саопштења XXIX, Београд 1997, 202–211.
Макуљевић 1997а – Н. Макуљевић, Реформа црквене уметности у југоисточној
Србији после 1878, Лесковачки зборник XXXVII, Лесковац 1997, 35–58.
Марковић 2008 – Т. Марковић, Два антиминса из збирке Народног музеја у
Шапцу, Museum – Годишњак Народног музеја у Шапцу 9, Шабац 2008, 289–302.
Пераћ 2017 – Ј. Пераћ, Анастас Јовановић (1817–1899). Пионир примењене
уметности и дизајна, Београд: Музеј примењене уметности 2017.
Радосављевић 2014 – Н. Радосављевић, Аутономија православне цркве у
Кнежевини Србији и арондација епископија 1831–1836, Истраживања 25, Нови Сад 2014,
233–242.
Радосављевић 2007 – Н. Радосављевић, Православна црква у београдском
пашалуку 1766–1831. (управа Васељенске патријаршије), Београд: Историјски институт
2007.
Радосављевић 2005 – Н. Радосављевић, Тимочка епископија по Попису из 1836,
Историјски часопис 52, Београд 2005, 257–272.
Сава, еп. шумадијски 1996 – Сава, епископ шумадијски, Српски јерарси од
деветог до
двадесетог века, Београд: Евро; Подгорица: Унирекс; Крагујевац: Каленић 1996.
Сковран 2012 – А. Сковран, Антиминси и плаштаница, Култура Срба у
Дубровнику, 1790–2010. Из ризнице Српске православне цркве Светог Благовештења,
прир. Г. Спаић, Ј. Рељић, М. Перишић, Београд – Дубровник 2012.
Слијепчевић 1991 – Ђ. Слијепчевић, Историја Српске православне цркве, од
почетка XIX века до краја Другог светског рата, књ. 2, Београд: Бигз 1991.
Слијепчевић 1980 – Ђ. Слијепчевић, Михаило, архиепископ београдски и
митрополит Србије, Минхен: Искра1980.
Тимотијевић 1987 – М. Тимотијевић, Први српски штампани антиминси и
њихови узори, Зборник Матице српске за ликовне уметности XXIII, Нови Сад 1987, 39–
67.
531
Faré and Chevé 1996 – F. Faré and D. Chevé, Les tableaux de trompe-l’oeil ou la
dénonciation de l’illusion, XVIIe siècle, Le trompe-l’oeil, De l'antiquité au XXème siècle, dir. P.
Mauriès, Paris: Gallimard 1996, 169–250.
Хан 1970 – В. Хан, Примењена уметност у Београду од Хатишерифа до предаје
градова (1830–1867), Ослобођење градова у Србији од Турака 1862–1867, Београд: САНУ
1970, 661–675.
Хан 1968 – В. Хан, Значај Анастаса Јовановића за развој српске примењене
уметности XIX века, Зборник, Музеј примењене уметности 12, Београд 1968, 29–65.
Хан 1959 – В. Хан, Значај палестинских еулогија и литургијских предмета за
новију умјетност код Срба (XVII–XVIII стољеће), Зборник, Музеј примењене уметности
5, Београд 1959, 45–77.
Цинцар-Костић 2014 – Б. Цинцар–Костић, Домаћи антиминси у збирци Музеја
Српске Православне Цркве од XVI до XXI века, Светлост од светлости: хришћански
сакрални предмети у музејима и збиркама Србије, зборник са стручног скупа посвећеног
јубилеју Миланског едикта 313–2013, Београд: Музејско друштво Србије 2014, 147–174.
Чокревска-Филип 1993 – Ј. Чокревска-Филип, Антиминси од збирката на
музејот од Македонија, Музеј на Македонија, Археолошки, Етнолошки и Историјски
Зборник, нова серија 1, Скопље 1993, 175–188.
Walther 1981 – S. Walther, Bečki bidermajer i umetnički zanati, Bečki bidermajer, ur.
G. Frodl, Beograd: Narodni muzej 1981, 35–40.
Published
2023-12-31