НАДЛЕЖНОСТ ЦРКВЕ У ПОСТУПЦИМА РАЗВОДА БРАКА У СРБИЈИ КРАЈЕМ 19. ВЕКА

  • Александра Јанковић
  • Ранђел Стошић
Keywords: брак, развод, црква, Хришћанска вера, Православна црква

Abstract

И поред тога што развод у периоду 19. века није представљао тако
честу појаву као што је то случај данас, Српска православна црква је дозвољавала развод
из тачно одређених случајева. Тема рада је анализа црквених и грађанских прописа који
су регулисали питање развода у 19. веку, са посебним освртом на анализу поступања
црквених судова у поступцима развода у периоду када је развод био у искључивој
надлежности црквених судова. Осим позитивноправне анализе правног институтa
развода и његовог утицаја на децу, у раду је примењен и историјски и социолошки метод
како би се потпуније анализирао и сагледао његов историјски развој и утицај односа у
друштву на брак и развод.

References

Антонијевић, Драгана (1998): Насиље над женама и сексуални морал: Потиснута
повест устаничког доба у Србији, Гласник Eтнографског института САНУ, XLVII, 65-78.
Брачна правила Српске православне Цркве, 1934, објављена први пут у
„Гласнику”, Службени лист Српске православне Патријаршије од 7 сепетмбра (25 август)
1933, број 34˗35, Свети Архијерејски Синод, Српска манастирска штампарија, Сремски
Карловци.
Дивац, Зорица (2018): Породичне и брачне (не)прилике у Србији (19. век),
Гласник Етнографског института САНУ, 54, 219-232. https://www.ei.sanu.ac.rs/
index.php/gei/article/view/671.
Ковачек - Станић, Гордана., Самарџић, Сандра, Ковачевић, Милица (2017):
Развод брака и заједничко родитељско старање као последица развода брака у теорији и
пракси, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, бр. 4/2017. https://scindeksclanci.
ceon.rs/data/pdf/0550-2179/2017/0550-21791704285K.pdf.
Kožina, Karlo (2018): Dialectics as a Possible Concept of Understanding the Process
of Development of Divorce and the Role of Catholic Church in that Process, Pravnik, 52 (104),
80-80. https://hrcak.srce.hr/213965.
Марковић, Лазар (1920): Грађанско право II-Породично право, Београд, Геца
Кон.
Милаш, Никодим (1902): Православно црквено право, Мостар, Издавачка
књижарница Пахера и Кисића.
Поповић, Атанасије (1926): Ручна књига о браку, Београд, Штампарије
„Уједињење“.
Поступак за судове у Српској православној Цркви (1934), Српска манастирска
штампарија, Сремски Карловци.
Српски грађански законик (СГЗ) из 1844. године.
Цонфалониери, Андреј (2020): Поређење правног положаја жена у браку и
наслеђивању у Српском грађанском законику из 1844. и Грађанском законику Краљевине
Италије из 1865, Весник правне историје / Herald of Legal History 1 (2), 113-140.
https://doi.org/10.51204/HLH_20205A.
Čović, Ana (2020): Porodičnopravni aspekti verskih brakova, Institut za uporedno
prаvo.
Published
2023-12-31