О НАСЛЕЂИВАЊУ МОНАХА, АРХИЈЕРЕЈА И СВЕШТЕНИКА СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ

  • Наташа Стојановић
Keywords: државно право, црквено право, аутономија Српске православне цркве, наслеђивање монаха и ахријереја

Abstract

У раду аутор разматра наслеђивање заоставштине упокојених
монаха, архијереја и свештеника Српске православне цркве. Служећи се социолошком,
историјском, нормативном, правнодогматском и упоредноправном методом, аутор
чини покушај да одговори на питања: која правила важе за наслеђивање ових лица, и
какав је однос, на ову тему, између државног и црквеног права? Пажња аутора
фокусирана је и на анализу решења државног и црквеног права о наслеђивању монаха и
архијереја који припадају Руској православној цркви, Бугарској православној цркви и
Румунској православној цркви, како би се понудио најбољи модел за уређење ове
проблематике. По схватању аутора, одредбе Устава Српске православне цркве које се
односе на наслеђивање монаха и архијереја треба разумети тако да се оне односе само
на имовинска добра која су ова лица стекла обављајући црквене послове. За имовину
монаха и архијереја, стечену мимо црквеног положаја, треба да важи општи
наследноправни режим успостављен Законом о наслеђивању Републике Србије.

References

Abazović, Dino, Radojković, Jelena, Vukomanović, Milan (2017): Religije sveta –
budizam, hrišćasnstvo, islam. Beograd: Beogradski centar za ljudska prava.
Антић, Оливер (2007): Наследно право. Београд: Правни факултет Универзитета
у Београду.
Аранђеловић, Драгољуб (1925): Наследно право с нарочитим обзиром на
Грађански законик Краљевине Србије. Београд: Штампарија Драг. Грегорића.
Аврамовић, Сима (2011): „Поимање секуларности у Србији – рефлексије са јавне
расправе у Уставном суду”. у: Анали Правног факултета у Београду. 2. 279−301.
Barišić, Srđan (2018): O predlogu Ustava SPC − PP. Peščanik. https://pescanik.net/opredlogu-
ustava-spc-pp/, 28. 04. 2018.
Богданфи, Глиша, Николић, Никола (1925): Опште приватно право које важи
у Војводини, Теорија приватног права, збирка закона, правних правила и судске праксе,
које се односе на ову, допуњена вишим судским одлукама наших судова. II део. Панчево:
Напредак.
Gavella, Nikola (1990): Nasljedno pravo. Zagreb: Informator.
Дучић, Нићифор (1895): Књижевни радови. Књига 4. Београд: Штампарија
Краљевине Србије.
Ђукић, Далибор (2018): „Заштита права на поштовање приватног и породичног
живота и аутономија цркава и верских заједница”. у: Хармониус. 46−62
Ђурђевић, Дејан (2010): Институције наследног права. Београд: Службени
гласник.
Ђурђевић, Ненад (2009): Остваривање слободе вероисповести и правни положај
цркава и верских заједница у Републици Србији. Београд: Службени гласник.
Ђурић, Владимир (2013): „Хегемонија државног и аутономија црквеног права у
СР Немачкој и Републици Србији”. у: Страни правни живот. 3. 79−104.
Марковић, Лазар (1930): Наследно право. Трећа књига Грађанског права.
Београд: Штампарија Дом.
Marković, Slavko (1981): Nasledno pravo. Beograd: Službeni list.
Милаш, Никодим (1902): Православно црквено право. Мостар: Издавачка
књижарница Пахера и Кисића.
Milić, Ivo (1921): Pregled madžarskog privatnog prava u poređenju sa austrijskim
građanskim zakonikom. Subotica: Naklada autorova.
Никетић, Гојко (1922): Грађански законик Краљевине Србије, протумачен
одлукама Одељења и Опште седнице Касационог суда. Београд: Књижар издавач Геца
Кон.
Новаковић, Драган (2015): „Цркве и верске заједнице у уставима Србије”. у:
Српска теологија у двадесетом веку: истраживачки проблеми и резултати. Књ. 18.
64−86.
Перић, Димшо (1999): Црквено право. Београд: Правни факултет Универзитета
у Београду и Досије.
Pešić, Milosav Slavko (2021): Monaštvo. http://pesic.me/stav/21-monastvo, 25. 10.
2021.
Стојановић, Наташа (2014): „О наслеђивању у Законоправилу Светог Саве”. у:
Зборник радова Правног факултета у Новом Саду. 1. 25−43.
Троицки, Сергеј, Викторович (2011): Црквено право. Београд: Правни факултет
Универзитета у Београду.
Cvijić, Vuk (2020): Kako je episkop bački pretio majci preminulog vladike – Svetovne
slabosti duhovnika. http://www.nin.co.rs/pages/article.php?id=102355363,
20. 11. 2020.
Published
2023-12-31