МЕЂУНАРОДНО-ПРАВНИ АСПЕКТИ СЛОБОДЕ ВЕРОИСПОВЕСТИ: РЕЦЕПЦИЈА, ИЗАЗОВИ И ЗАШТИТА У СРПСКОМ ПРАВНОМ ПОРЕТКУ

  • Александар Васиљевић
Keywords: слобода вероисповести, forum internum, forum externum, верска дискриминација, Закон о црквама и верским заједницама, конфесионалне верске заједнице

Abstract

Људска права представљају посебну врсту јавног права које се
базира на моралу и правди, захтевају потпуно поштовање од државе, али је и обавезују
да их правном регулативом штити. Могу се на различите начине манифестовати, а
један од најчешћих је слобода вероисповести, која има једнако важан значај за људе као
и слободе мисли, говора, савести и уверења. Аутор наглашава да сврставањем у ову
категорију слобода вероисповести добија привилегован статус, дефинисан као „три
елемента једне целине“. Њене карактеристике су изворност, утемељеност и сигурност,
које јој гарантују међународно-правни извори који представљају основу за њену
зајемченост у већини европских и светских правних система. Устав Републике Србије и
Закон о црквама и верским заједницама по узору на државне одлуке о ратификацији
опрезно и темељно дефинишу ову врсту човекове слободе. И поред адекватног приступа,
рецепција за собом повлачи неколико изазова на које је неопходно пружити стручан
одговор. У завршном делу аутор указује на значај и неопходност правне заштите која ће
слободу вероисповести сачувати од злоупотреба.

References

Аврамовић, Сима (1998): Верска слобода и њена злоупотреба – историјски и
актуелни правни аспекти, Анали Правног факултета у Београду 46/4, 346–364.
Аврамовић, Сима (2005): Право на верску наставу у нашем и упоредном праву:
забрана наметања верског уверења, Анали Правног факултета у Београду 53/1, 46–64.
Аврамовић, Сима (2007): Прилози настанку државно-црквеног права у Србији,
Београд: Правни факултет.
Аврамовић, Сима (2011): Поимање секуларности у Србији, рефлексије са јавне
расправе у Уставном суду: разликовање правног положаја појединих цркава и верских
заједница, дискриминаторно или легитимно решење, Анали Правног факултета у
Београду 59/2, 279–301.
Beraman, Harold (2000): The Western legal tradition in a Millennial Perspective: Past
and Future, Luisiana Law Review 60/3, 738–763.
Вотсон, Алан (2010): Правни транспланти – приступ упоредном праву, Београд:
Правни факултет.
Gaillard, Emanuela (2003): Reparation for violations of international humanitarian
law, Cambrige University Press 85/2, 529–553.
Драшкић, Марија (2001): Право детета на слободу вероисповести у школи:
препреке увођењу веронауке у државне школе, Анали Правног факултета у Београду, 49/1,
511–525.
Драшкић, Марија (2006): О веронауци у државним школама, други пут: право на
изјашњавање о верском уверењу, Анали Правног факултета у Београду 54/1, 135–151.
Ђурђевић, Ненад (2008): Остваривање слободе вероисповести и правни положај
цркава и верских заједница у Републици Србији, Београд: Заштитник грађана, Службени
гласник.
Ђурић, Владимир (2012): Слобода вероисповести и правни субјективитет
цркава и верских заједница у европским земљама, Страни правни живот 56/1, 24–52.
Ђукић, Далибор (2013): Савремени изазови државно-црквеног права: правни
статус верских заједница, Анали Правног факултета у Београду 61/1, 249–265.
Корљан, Едо (2019): Право на вероисповест у пракси европског суда за људска
права, у: Државно-црквено право кроз векове, ур. В. Чоловић, В. Џомић, В.Ђурић, М.
Станић, Београд – Будва, 281–295.
Крстић, Ивана, Маринковић, Танасије (2011): Европско право људских права.
Београд: Савет Европе.
Маринковић, Танасије (2011): Прилог за јавну расправу о уставности Закона о
црквама и верским заједницама: право на слободу вероисповести, Анали Правног
факултета у Београду 59/1, 367–385.
Мурдок, Џим (2008): Слобода мисли, савести и вероисповести – водич за
примену члана 9 Европске Конвенције за људска права, Београд: Савет Европе.
Пајванчић, Маријана (1990): Устав о слободи вероисповести: слобода савести
и вероисповести, Политичка мисао 27/1, 160–170.
Рудић, Марија (2001): Људска права, Београд: Београдски центар за људска
права.
Станковић, Милош (2011): Правна природа и остваривање права и дужности
родитеља на васпитање и образовање детета у Србији, Анали Правног факултета у
Београду 59/2, 235–262.
John, Courtney-Murray (1965): The Problem of Religious Freedom, Westminster-
Maryland: The Newman Press.
Published
2023-12-31