УНИВЕРЗАЛИЗАМ УНИВЕРЗАЛНЕ ДЕКЛАРАЦИЈЕ О ЉУДСКИМ ПРАВИМА ‒ БОГОСЛОВСКА ПЕРСПЕКТИВА ‒

ПОВОДОМ СЕДАМДЕСЕТ ПЕТ ГОДИНА ОД УСВАЈАЊА ДОКУМЕНТА

  • Зоран Деврња

Abstract

Универзална декларација о људским правима сматра се једном од
највећих интелектуалних и правних тековина савременог света. Њеним доношењем
појединац први пут постаје субјект међународног права. Декларација свој антрополошки
credo црпи из најбољих традиција природноправне школе мишљења. Будући да има
огроман преображајни потенцијал, последице њеног доношења су оставиле дубок траг
у животу савременог света. Вредности садржане у Декларацији побудиле су значајну
пажњу хришћанских заједница и њихове теолошке мисли. Православна Црква се, кроз
своје саборске институције, посланице својих поглавара и ставове својих теолога,
различитим поводима изјашњавала о људским правима и њиховом значају за савремена
друштва и верске заједнице у њима. Поред начелно афирмативног става православни су
се и критички односили према феномену људских права доводећи у питање њихову
пренаглашену антропоцентричност, упитну културолошку и вредносну инклузивност,
нејасну универзалност, недовољно дефинисан принцип њихове недељивости и очекиване
сврсисходности.

References

Baar, Vladimir, et Solik Martin, Baarová Barbara, Graf Jan (2022): “Theopolitics of
the Orthodox World – Autocephaly of the Orthodox Churches as a Political, Non-Theological
problem”. Aje Carlbom and John Jillions (еds.), Religions 13: 116. Ostrava: University of
Ostrava https://doi.org/10.3390/rel13020116 или https://www.mdpi.com/2077-1444/13/2/116
Published: 25 January 2022, accessed: 25.02.2022. 16:20
Bahey, el din Hassan (2017): “Regional Protection of Human Rights in the Arab States
In Statu Nascendi”, y Janusz Symonides (ed.), Human Rights: International Protection,
Monitoring, Enforcement. New York: Routledge
Baehr, Peter R. (1999): Human Rights – Universality in Practice. London: Palgrave-
Mаcmillan Press Ltd.
Barth, Karl (2008): Teološki eseji. Rijeka: Ex Libris
Barth, Karl (2003): God Here and Now. London: Routledge
Benedikt XVI (2008): Obraćanje pape Benedikta XVI Generalnoj skupštini UN
https://ba.voanews.com/amp/a-37-2008-04-18-voa6-86251897/1177365.html
Francisko (Franjo) I (2020); Video poruka pape Franciska Generalnoj skupštini
Ujedinjenih nacija https://www.vaticannews.va/hr/papa/news/2020-09/papa-franjovideoporuka-
ujedinjeni-narodi-75-godina.html
Hobsbawm, Eric (2008): On Empire – America, War, and Global Supremacy. New
York: Pantheon Books
Гундјајев, Кирил (2010): „Околности новог доба“. у Слобода и одговорност – У
потрази за хармонијом, Београд: ПБФ - Институт за теолошка истраживања стр. 9.- 19.
Ivan Pavao II (1991a): „Poruka Ujedinjenim Narodima o razvoju (25. август 1980)“,
у Sto godina katoličkoga socijalnog nauka. Zagreb: Kršćanska sadašnjost
Ivan Pavao II (1991b): „Govor pred Generalnom skupštinom Ujenjenih Naroda
(1979)“, y Sto godina katoličkoga socijalnog nauka. Zagreb: Kršćanska sadašnjost
Jанулатос, Анастасиje (2002): Глаобализам и православље. Београд: Хиландарски
фонд ПБФ и Хришћански културни центар
Милошевић, Зоран (2022): „Источни папизам и покушај потчињавања (дêла)
Српске Православне Цркве Фанару“. Милош Кнежевић (ур.), Национални интерес,
бр.2/vol.42, XVII. Београд: Институт за политичке студије. 121-145.
Moltmann, Jürgen (1976): Christian Declaration on Human Rights. Geneva: The
World Alliance of Reformed Churches: www.warc.ch/dt/erl2/01a.html
Moltmann, Jürgen (1997): God for a Secular Society – The Public Relevance of
Theology. London: CMS Press
Normand, Roger, & Zaidi Sarah (2008): Human Rights at the UN – The Political
History of the Universal Justice. Bloomington: Indiana University Press
Pijl van der, Kees (2014): The Discipline of Western Supremacy: Modes of Foreign
Relations and Political Economy, Volume III. London: Pluto Press
Pannenberg, Wolfhart (1968): Jesus – God and Man. Philadelphia. The Westminster
Press
Pannenberg, Wolfhart (2008): The Historicity of Nature – Esseys on Science and
Theology. West Conshohocken: Templeton Foundation Press
447
Pavlе VI, папа (1991): „Govor u Ujedinjenim Narodima (1965)“, у Sto godina
katoličkoga socijalnog nauka. Zagreb: Kršćanska sadašnjost
Raiser, Konrad (1992): „Reflections about Social Justice within the Ecumenical
Movement“. Henning Graf Reventlow and Yair Hoffman (eds.), Justice and Righteousness –
Biblical Themes and Their Influence. Sheffield: JSOT Press/Sheffield Academic Press
Rudy,Kathy (1997): Sex and the Church: Gender, Homosexuality, and Transformation
of Christian Ethics. Boston: Beacon Press
Villa-Vicencio, Charles (1992): A Theology of Reconstruction – National-Building and
Human Rights. Cambridge: Cambridge University Press
The Third Prosynodal Pan-Orthodox Consultation (1986): www.ecupatria.org Feb.
11th 2014. 10:02
Consultation on “Church and Service” (1978). Chania: Orthodox Academy
www.ecupatria.org Feb. 11th 2014. 10:35
The Church and Human Rights: Pontifical Commission Iustitia et Pax. Working paper
No. 1. second edition: Vatican City. (2011)
Published
2023-12-31