ПРОФ. ДР ЂОКО СЛИЈЕПЧЕВИЋ О МАКЕДОНСКОМ НАЦИОНАЛНОМ И ВЕРСКОМ ПИТАЊУ

  • Немања Андријашевић

Abstract

Проф. др Ђоко Слијепчевић писао је о географском, националном и
канонском простору Вардарске, Пиринске и Егејске Македоније. О овој тематици
објавио је три монографије, два чланка у емигрантском часопису Искра и један сепарат.
У средишту рада налази се анализа његових теза и закључака и њихово критичко
упоређивање са ставовима каснијих аутора.

References

Необјављени извори
Архив Ђока Слијепчевића, Лични фонд Немање Андријашевића, Минхен,
Савезна Република Немачка.
Државни архив Канаде, Отава, Фонд Пера Булата, MG30-D325, volume 11, file №
29, писмо Слијепчевића Булату, 28. мај 1979.
„Начелно напатствие за личните имена“. У: Служебен весник, 14 (8. августа
1945): 1.
Парежанин, Ратко (1950). Реферат „У ВЕЗИ МАЋЕДОНИЈЕ“. Архив Ђока
Слијепчевића.
„Решение“ Президијума АСНОМ-а, „Министерството на народната просвета“,
16. мај 1945, бр. 2625, Лазар Колишевски, Никола Минчев.
„Решение“, 21. мај 1945, бр. 347, „Просветни отдел Градски Н. О. О. Битола“,
Димче Стефаноски.
Свети Архијерејски Синод, АСБр. 33/записник 121 од 13. маја / 30. априла 1947.
године, Патријаршија српска, Београд.
Тодоровић, Часлав. Усмени разговор 6. децембра 2018.
Цвијовић, Јосиф (1941). „С црниша на гориша“, Свети Лука, 1941. године, бр.
5964 од 5. новембра 1982, Београд: Музеј Српске православне цркве.
Објављени извори
Записници са седница Комисије за верска питања НР/СР Србије 1945–1978.
године, приређивачи Момчило Митровић и Радмила Радић. Београд: Институт за новију
историју Србије, 2012.
Православље, 10/1967, 31. август 1967: 5.
Православље, 11/1967, 15. септембар 1967: 5.
Интернет
https://www.poa-info.org/istorija/oharhiep/0001.html
https://www.poa-info.org/istorija/resavanje/nisdok.html
Литература
Андријашевић, Немања (2019). „Професор др Ђоко Слијепчевић у Швајцарској
1948–1954“. Црквене студије, 16/2: 359–378.
Антић, Дејан (2013). „Македонско питање на размеђи векова као предмет раздора
Краљевине Србије и Кнежевине Бугарске“. Радови Филозофског факултета, број 15,
књига 2, Пале: Универзитет у Источном Сарајеву, 317–330.
Апостолски, Михаило (1970). Историја македонског народа, I–III. Београд:
Завод за издавање уџбеника СРС.
Белчовски, Јован (1986). Историските основи за автокефалноста на
Македонската православна црква. Скопје: Студентски збор.
Васиљевић, Ђорђе (1991). „Два документа о деловању ВМРО“. Историја 20.
века, 1–2: 184–194.
Грујић, Радослав М. (1989). „Српска Црква под Охридском Архиепископијом“.
У: Радослав М. Грујић, Православна Српска црква. Крагујевац: Светлост, Каленић,
репринт издање.
362
Димевски, Славко (1989). Историја на македонската православна црква. Скопје:
Македонска книга.
Ђорђевић, Димитрије (1983). „У сенци Аустро-Угарске“. У: Историја српског
народа, „Од Берлинског конгреса до уједињења 1878–1918“, шеста књига, први том.
Београд: Српска књижевна задруга, 95–134.
Ђурић, Вељко Мишина (1997). Голгота Српске православне цркве 1941–1945.
Београд: Народна књига – Алфа, друго издање.
Ђурић, Вељко Мишина (2002). Летопис Српске православне цркве 1946–1958.
године: време патријарха Гаврила (1946–1950) и Викентија (1950–1958), књига 3.
Београд, Книн: Српско културно друштво „Зора“, 1394.
Живковић, Ненад (2018). „(Не) постојаност граница црквене јурисдикције и
питање идентитета – Македонија некад и сад“. У: Старе и нове границе Европе:
идентитетска истраживања, Зборник радова са Међународне конференције, уредник
Владимир Вукашиновић. Београд: Institut for the Cultural of Sacral Mons Haemus, Институт
за Литургику и црквену уметност Православног богословског факултета Универзитета у
Београду, 198–208.
Животић, Александар (2012). „Југославија, велике силе и македонско питање
(1944–1947)“. Зборник Матице српске за историју, 85: 113–130.
Кашић, Душан (1984). Поглед у прошлост Српске цркве. Кратак историјски
преглед. Београд: Свети архијерејски синод Српске православне цркве.
Лонгворт, Филип (2002). Стварање Источне Европе. Београд: Clio.
Лунић, Томислав А. (2020). „Македонски раскол – однос Православне Охридске
Архиепископије и МПЦ“. Теолошки погледи, 1: 145–160.
Милосављевић, Петар М. (1976). Јужна Србија. Историјска разматрања и
докази. Мелбурн: Српска мисао.
Павловић, Марко (2011). „Црквено-културни узроци који су довели до настанка
Бугарске егзархије“. Црквене студије, 8: 353–361.
Перић, Димшо (2002). „Македонски раскол у Српској православној цркви“.
Свети кнез Лазар, 1/2: 157–177.
Пузовић, Предраг (1997). Раскол у Српској православној цркви: македонско
црквено питање. Београд: Свети архијерејски синод СПЦ.
Радић, Радмила (2002). Држава и верске заједнице 1945–1970, 1. Београд:
Институт за новију историју Србије.
Раковић, Александар (2019). „О Републици Македонији у савременој
геополитици“. Токови историје, 2: 208–209.
Слијепчевић, Ђоко (1955). „Питање ʽМакедонске Православне Црквеʼ“. Искра №
98/99 (5. април): 5.
Слијепчевић, Ђоко (1959). Питање Македонске православне цркве у Југославији.
Минхен: Свечаник.
Слијепчевић, Ђоко (1967). „Опет о македонском питању“. Искра № 392 (1. јул):
5.
Слијепчевић, Ђоко (1969). Македонско црквено питање. Минхен: самостално
издање аутора.
Слијепчевић, Ђоко (1979). Хиландарско питање у XIX и почетком ХХ века. Келн:
самостално издање аутора.
Слијепчевић, Ђоко (1980). Михаило, архиепископ београдски и митрополит
Србије. Минхен: самостално издање аутора.
Слијепчевић, Ђоко (1981). Питање Босне и Херцеговине у XIX веку. Келн:
самостално издање аутора.
363
Спасојевић, Светислав (1991). Српски патријарх Герман: ја и комунисти.
Grayslake, Illinois, USA: Слободна Српска православна црква Епархија за Америку и
Канаду, 45–46.
Ташковски, Драган (1969). Рађање македонске нације. Београд: Завод за
издавање уџбеника СР Србије.
Трифуноски, Јован Ф. (1995). Македонизирање Јужне Србије. Београд: Цицеро.
Ћоровић, Владимир (2001). Историја Срба. Ниш: Зограф, шесто издање.
Avramovski, Živko (1980). „Makedonsko pitanje u jugoslovensko-bugarskim
odnosima od 1918. do 1925. godine“. U: Jugoslovensko-bugarski odnosi u XX veku, Zbornik
radova, 1. Beograd: Institut za noviju istoriju, 147–175.
Boeckh, Katrin (1996). Von den Balkankriegen zum Ersten Weltkrieg.
Kleinstaatenpolitik und etnische Selbstbestimmug auf dem Balkan. München: Südost-Institut.
Bojković, Dušan (2016). „Jedan nepoznat dokument Komunističke partije Jugoslavije
o nacionalnom pitanju u Makedoniji, Crnoj Gori i na Kosovu“. Istorija 20. veka, 1: 179–197.
Čairović, Ivica (2018). „The role of vicar bishop Dositej (Stojković) at the beginning
of the church schism in Macedonia in 1958“. Istorija 20. veka, 2: 155–176.
Döpmann, Hans-Dietter (2008). „Kirche und Religion in Serbien“. U: Serbien in
Europa. Leitbilder der Moderne in der Disskusion (Србија у Европи. Расправа о водећим
принципима модерности), priređivač Gabriella Schubert. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag,
23–31.
Dragišić, Petar (2007). „Jugoslavija, Bugarska i status Vardarske Makedonije
1944/45“. U: Pisati istoriju Jugoslavije: viđenje srpskog faktora, priređivač Mile Bjelajac.
Beograd, Institut za noviju istoriju Srbije, 111–118.
Ivanovski, Orde (1980). „Dimitar Blagoev o Makedoniji i makedonskom pitanju“. U:
Jugoslovensko-bugarski odnosi u XX veku, Zbornik radova, 1. Beograd: Institut za savremenu
istoriju, Narodna knjiga, 127–134.
Janjetović, Zoran (2007). „Uticaj srpskog faktora na položaj nacionalnih manjina u
Jugoslaviji u razdoblju između dva svetska rata“. U: Pisati istoriju Jugoslavije..., 101–109.
Milovančev, Nikola (2017). „Cerkveno življenje v Ljubljani do leta 1957“. https://spcljubljana.
si/zadnje-novice/242-cerkveno-%C5%BEivljenje-v-ljubljani-do-leta-1957.
Petranović, Branko (1988). Istorija Jugoslavije 1918–1988, 1–3. Beograd: Nolit.
Radić, Radmila (2000). „Država, Rimokatolička i Srpska pravoslavna crkva od 1945.
do polovine šezdesetih godina“. U: Dijalog povjesničara – istoričara, 2, priređivači Hans-Georg
Fleck i Igor Graovac. Zagreb: Friedrich Naumann Stiftung, 653–669.
Slijepčević, Đoko (1958). The Macedonian Question (The Struggle for Southern
Serbia). Chicago, Illinois: The American Institute for Balkan Affairs.
Slijepčević, Đoko (1979). Die Autokephalie der so genannten "mazedonischen"
orthodoxen Kirche vom kanonischen und geschichtlichen Standpunkt beurteilt, Balkan Studies.
Thessaloniki, 1: 3–17.
Zečević, Božić Jure (1994). Die Autokephalieerklärung der Makedonischen
Orthodoxen Kirche.Wurzburg: Augustinus-Verlag.
Živković, Nenad (2019). „Ein Patriarchat unter Beschuss? Aktuelle Herausforderungen
für die kanonische Organisation der Serbischen Orthodoxen Kirche“. U: Die Serbische
Orthodoxe Kirche in den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts, urednik Dietmar Schon.
Regensburg: Ostkirchen Institut, 29–60.
Published
2023-12-31