„ИЗДАНЦИ СВЕТОГ КОРИЈЕНА“. ПИТАЊЕ ДИНАСТИЧКОГ ЛЕГИТИМИТЕТА У СРЕДЊОВЈЕКОВНОЈ БОСНИ

  • Дејан Дошлић

Abstract

У раду ће бити анализирани основни аспекти владарског
легитимитета династије Котроманића, посебно од времена крунисања бана Твртка за
краља „Срба и Босне“, па све до пада средњовјековне босанске државе под турску власт.
Краљеви из рода Котроманића су свој положај баштинили на beata stirps легитимитету,
који је у својим исправама истицао краљ Стефан Твртко, а након њега посебно краљеви
Твртко II Твртковић и Стефан Томаш.

References

Anđelić, Pavao (1970): Srednjovjekovni pečati iz Bosne i Hercegovine, Akademija
nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Djela, knj. XXXVIII, Odjeljenje društvenih nauka,
Sarajevo.
Антоновић, Милош (1990–1992), Деспот Стефан Лазаревић и Змајев ред,
Историјски гласник 1–2, Београд: Друштво историчара Србије, 15–23.
Благојевић, Милош (2011), Српска државност у средњем веку, Београд, Српска
књижевна задруга.
Bloch, R. Howard (1983): Etymologies and Geneologies. A Literary Anthropology of
the French Middle Ages, Chicago: Chicago University Press.
Васиљевић, Марија (2015): Настанак првих српских родослова и летописа као
последица политичких и друштвених промена, Иницијал. Часопис за средњовековне
студије 3, 79–99.
Vasiljević, Marija (2017): Imaginig the Ruler's ideology in Medieval Serbia, Revue des
Études Sud-Est Européennes, 73–88.
Војводић, Драган (1995): Прилог познавању иконографије и култа Св. Стефана
у Византији и Србији, Зидно сликарство манастира Дечана, Посебна издања САНУ, књ.
DCXXXII, Одељење историјских наука, књ. 22, Београд: Српска академија наука и
уметности, 537–565.
Војводић, Драган (2007): Од хоризонталне ка вертикалној генеалошкој слици
Немањића, ЗРВИ XLIV, Београд: Византолошки институт САНУ, 295–314.
Vauchez, Andre (1977): „Beata stirps“: sainteté et lignage en Occident aux XIIIe et
XIVe siècles, in: Famille et parenté dans l'Occident médiéval. Actes du colloque de Paris (6–8
juin 1974) Rome: Ecole Française de Rome, 397–406.
Gorski, Karl (1969): Le roi-saint: un problème d'idéologie féodale, in: Annales.
Economies, sociétés, civilisation. 24e année, N.2, 370–376.
Динић, Михаило (1952): Велики босански златник, Историјски часопис 3,
Београд: Историјски институт, 40–55.
Дошлић, Дејан (2022): Мотив љиљана (крина) у српској историји, Зборник
радова: Република Српска – положај, историја, идентитет, Бања Лука: Републички центар
за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица, 31–51.
Đurić, Vojislav (1978): Loza Nemanjića u starom srpskom slikarstvu, Peristil 21, Split,
31–64.
Živković, Pavo (1981): Tvrtko II Tvrtković. Bosna u prvoj polovini XV stoljeća,
Sarajevo: Institut za istoriju u Sarajevu.
Исаиловић, Невен (2014): Владарске канцеларије у средњовековној Босни,
Београд: Филозофски факултет (докторска дисертација).
Исаиловић, Невен (2021): Обичајно право у наменским обрасцима повеља
босанских владара и великаша, Историјски часопис 70, Београд: Историјски институт,
117–176.
293
Kelly, Samantha (2003): The New Solomon: Robert of Naples (1309–1343) and
fourteenth century kingship, Leiden: Brill.
Klaniczay, Gabor (1990): Les cults des saints dynastique en Europe centrale (Angevins
et Luxembourg au XIVe siècle), in: L'Eglise et les peuple chrétien dans les pays de l'Europe du
Centre-est et du Nord (XIV–XV siècle), Actes du coloogue de Rome (27–29 janvier 1986),
Rome: Ecole Française de Rome, 221–247.
Klaniczay, Gabor (2002): Holy Rulers and Blessed Princesses. Dynastic Cults in
Medieval Europe, Cambridge University Press.
Lovrenović, Dubravko (1999): Proglašenje Bosne kraljevinom 1377. (Pokušaj
revalorizacije), Forum Bosnae 3–4, Sarajevo: Međunarodni forum Bosna.
Марјановић Душанић, Смиља (1994а): Мотив лозе Јесејеве у доба Уроша I,
Зборник Филозофског факултета A XVIII, 119–125.
Марјановић Душанић, Смиља (1994б): Владарске инсигније и државна
симболика у Србији од XIII до XV века, Београд: Српска академија наука и уметности,
Посебна издања, књ. DCXXIII, Одељење историјских наука, књ. 18.
Марјановић Душанић, Смиља (1997): Владарска идеологија Немањића, Београд:
Српска књижевна задруга.
Марјановић Душанић, Смиља (2006): Династија и светост у доба Лазаревића,
ЗРВИ XLIII, Београд: Византолошки институт САНУ, 77–95.
Марјановић Душанић, Смиља (2007): Свети краљ. Култ Стефана Дечанског,
Београд: Clio.
Mihaljska, Tanja (1998): Die Repräsentation einer Beata Stirps. Darstellung und
Ausdruck an den Grabmonumenten der Anjous, Oexle, Otto Gerhard; Hülsen-Esch, Andrea von
(Hrsgg): Die Repräsentation der Gruppen: Texte–Bilder–Objekte, Göttingen, 188–224.
Михаљчић, Раде (2001): Крај Српског царства, Београд: Српска школска књига
и Knowledge.
Мишић, Синиша (1996): Хумска земља у средњем веку, Београд: DBR
International Publisching.
Mišić, Siniša (2010): Territorial Division and Representatives of the Local
Administration in the Medieval Bosnian State in the 13th and 14th Century, Београдски
историјски гласник 1, 69–86.
Мишић, Синиша (2023): Српска црква у Полимљу после 1373. године, Црквене
студије 20, 379–384.
Мргић, Јелена (2008): Северна Босна: 13–16. век, Београд: Историјски институт.
Поповић, Даница (2006): О настанку култа Светог Симеона, Под окриљем
светости. Култ светих владара и реликвија у средњовековној Србији, Београд:
Балканолошки институт САНУ, 41–75.
Пурковић, Ал. Миодраг (1978): Кнез и деспот Стефан Лазаревић, Београд.
Радојчић, Никола (1948): Обред крунисања босанскога краља Твртка I. Прилог
историји крунисања српских владара у средњем веку, САНУ, Посебна издања, књ.
CXLIII, Одељење друштвених наука, књ. 56, Београд.
Soloviev, Alexander (1949): Saint Grégoire, patron de Bosna, Byzantion 19,
Bruxelles: 263–279.
Тошић, Ђуро (1998): Требињска област у средњем вијеку, Београд: Историјски
институт САНУ, Посебна издања, књига 30.
Ћирковић, Сима (1964): Историја средњовековне босанске државе, Београд:
Српска књижевна задруга.
Ћирковић, Сима (1997а): Сугуби венац. Прилог историји краљевства у Босни,
Работници, војници, духовници, Београд: Equilibrium, 278–305.
294
Ћирковић, Сима (1997б): Русашка господа. Прилог еманципацији властеле у
Босни, Работници, војници, духовници, Београд: Equilibrium, 306–317.
Ćošković, Pejo (1988): Bosanska kraljevina u prijelomnim godinama (1443–1446),
Banja Luka: Institut za istoriju u Banjoj Luci.
Filipović, Emir (2019): „Creatio Regni“ in the Great Seal of Bosnian King Tvrtko
Kotromanić, in: A Companion to Seals in the Middle Ages, ed. by Laura J. Whatley, Leiden:
Brill, 264–276.
Filipović, Emir (2021): Saint Gregory, the Patron Saint of Bosnia, Specimina Nova
Pars Prima. Sectio Medievalis XI, Pécs, 77–96.
Filipović, Emir (2022): Kotromanići. Stvaranje i oblikovanje dinastičkog identiteta u
srednjovjekovnoj Bosni, Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu – Filozofski fakultet.
Published
2023-12-31