СРПСКЕ ЗЕМЉЕ У ЖИТИЈИМА СВЕТОГ СИМЕОНА И СВЕТОГ САВЕ

  • Милан Денчић

Abstract

Рад се бави начинима на које су српски животописци XIII века
схватали и у житијима Светог Симеона и Светог Саве приказивали целину српске
државе свог и времена које им је претходило. Питање именовања српске државе у
средњем веку до сада је најчешће сагледавано из угла документарних извора, док су
наводи из наративних извора углавном служили као поткрепљење онога што је
налажено у исправама. У раду су анализирани наводи из појединачних житија, угледање
млађих на старије животописце, али и питање њиховог односа према именовању државе
у владарским исправама које су им могле бити познате.

References

Антоновић 2012 – М. Антоновић, Од Дукље до Зете: Србија и Зета крајем XII и
у првој половини XIII века, БИГ 3 (2012) 85–94.
Благојевић 1983 – М. Благојевић, Преглед историјске географије средњовековне
Србије, Зборник ИМС 20 (1983) 45–125.
Благојевић 2011а – М. Благојевић, Српска државност у средњем веку, Београд
2011.
Благојевић 2011б – М. Благојевић, Немањићи и државност Дукље, Зете, Црне
Горе, Зборник МС за историју 83 (2011) 7–24.
Богдановић 1980 – Д. Богдановић, Историја старе српске књижевности,
Београд 1980.
Богдановић 1986 – Д. Богдановић, Свети Сава, предговор у: Свети Сава:
Сабрани списи, Стара српска књижевност у 24 књиге, књ. друга, прир. Д. Богдановић,
Београд 1986, 7–28.
Богдановић 2006 – Д. Богдановић, Књига о Косову, Београд 2006.
Бубало 2019 – Ђ. Бубало, Територијална компонента краљевске титуле
Немањића, у: Краљевство и архиепископија у српским и поморским земљама Немањића,
Београд 2019, 245–290.
Даничић 1860 – Ђ. Даничић, предговор, у: Теодосије, Живот Светог Саве, изд.
Ђ. Даничић (са погрешном атрибуцијом), Београд 1860 (= Теодосије Хиландарац, Живот
Светога Саве, изд. Ђ. Даничић, прир. Ђ. Трифуновић, Београд 1973), III–VII.
Даничић 1865 – Ђ. Даничић, предговор, у: Доментијан, Живот Светога Симеуна
и Светога Саве, изд. Ђ. Даничић, Београд 1865, VII–XIX.
Динић 2003 – М. Динић, О називима средњовековне српске државе, Из српске
историје средњега века, Београд 2003, 161–171.
ИСН I – Историја српског народа, прва књига, ур. С. Ћирковић, Београд 1981.
Jagić 1873 – V. Jagić, Kritički dodatci tekstu života svetoga Simeuna i svetoga Save,
Starine JAZU 5 (1873) 9–21.
Јиречек 19782 – К. Јиречек, Историја Срба2, прва књига, Београд 1978.
Јиречек – Радоњић 19782 – К. Јиречек, Ј. Радоњић, Историја Срба2, друга књига,
Београд 1978.
Јовановић 1998 (20182) – Т. Јовановић, Свети Сава, предговор, у: Свети Сава,
Сабрана дела, прир. и прев. Т. Јовановић, Београд 1998 (Београд 20182), VII–XXXII.
Југовић 1934 – М. Југовић, Титуле и потписи архиепископа и патријараха
српских, Богословље 9 (1934) 253–272.
Јухас-Георгиевска 1999 (20172) – Љ. Јухас-Георгиевска, Стефан Првовенчани и
његово дело, предговор, у: Стефан Првовенчани, Сабрана дела, изд. Т. Јовановић, прев.
Љ. Јухас-Георгиевска, Београд 1999 (Београд – Краљево 20172), XVII–CXVI.
275
Јухас-Георгиевска 2001 – Љ. Јухас-Георгиевска, Књижевно дело јеромонаха
Доментијана, предговор, у: Доментијан, Житије Светог Саве, изд. Т. Јовановић, прев. Љ.
Јухас-Георгиевска, Београд 2001, VII–CXXXIV.
Јухас Георгиевска 2003 – Љ. Јухас-Георгиевска, Живот Светог Саве од
Доментијана. Историја текста, Београд 2003.
Калић 1988 – Ј. Калић, Столно место Србије, Новопазарски зборник 12 (1988)
13–22.
ЛГТ, ред. С. Мишић – Лексикон градова и тргова средњовековних српских
земаља, ред. С. Мишић, Београд 2010.
ЛССВ, прир. Р. Михаљчић и С. Ћирковић – Лексикон српског средњег века, прир.
Раде Михаљчић, Сима Ћирковић, Београд 1999.
Марјановић-Душанић 1994 – С. Марјановић-Душанић, Запис старца Симеона
на „Вукановом“ јеванђељу, Старинар 43/44 (1994) 201–210.
Мишић 1996 – С. Мишић, Хумска земља у средњем веку, Београд 1996.
Мишић 1997 – С. Мишић, Земља у држави Немањића, Годишњак за друштвену
историју 2/3 (1997) 133–146.
Мишић 1998 – С. Мишић, Историјска географија у житијима Св. Симеона и Св.
Саве, у: Свети Сава у српској историји и традицији, Београд 1998, 93–105.
Мишић 2014 – С. Мишић, Историјска географија српских земаља од 6. до
половине 16. века, Београд 2014.
Мишић 2017 – С. Мишић, Титула српског краља у држави Немањића, у: Српска
краљевства у средњем веку, Краљево 2017, 7–13.
Мишић 2021 – С. Мишић, Историјско-географска истраживања
средњовековних српских земаља, Методолошки и историографски прилози, Београд 2021.
Мишић 2022 – С. Мишић, Историјска географија српских земаља (VI – XVI век).
Друго допуњено издање, Београд 2022.
Мишић – Радић 2017 – С. Мишић, Р. Радић, Србија 1217, Београд 2017.
Мркобрад 2000 – Д. Мркобрад, Стефан Немања и традиција рашког
епископског средишта, у: Стефан Немања – Свети Симеон Мироточиви. Историја и
предање, Београд 2000, 249–258.
Поповић 1987 – М. Поповић, Стари град Рас, Београд 1987.
Popović 1999 – M. Popović, Tvrđava Ras – The Fortress of Ras, Beograd 1999.
Поповић 2000 – М. Поповић, Владарско боравиште Стефана Немање у Расу, у:
Стефан Немања – Свети Симеон Мироточиви. Историја и предање, Београд 2000, 233–
247.
Руварац 1901 – И. Руварац, Одломак из написане пре 1891. расправе о главним
моментима у животу св. Саве, првог српског архиепископа, ЛМС 208/4 (1901) 1–44.
Станојевић 1934 – С. Станојевић, Стеван Првовенчани, Годишњица Николе
Чупића 43 (1934) 1–56.
Трифуновић 2001 – Ђ. Трифуновић, Ка почецима српске писмености, Београд
2001.
Ћирковић 1997 – С. Ћирковић, Работници, војници, духовници: друштва
средњовековног Балкана, Београд 1997.
Ћирковић 2000 – С. Ћирковић, Преци Немањини и њихова постојбина, у: Стефан
Немања – Свети Симеон Мироточиви – историја и предање, Београд 2000, 20–29.
Ферјанчић 2000 – Б. Ферјанчић, Стефан Немања у византијској политици друге
половине XII века, у: Стефан Немања – Свети Симеон Мироточиви – историја и предање,
Београд 2000, 31–45.
Published
2023-12-31