ОДНОС ДЕКАРТОВИХ И ХРИШЋАНСКИХ МЕДИТАЦИЈА

  • Биљана Радовановић
Keywords: Медитације, филозофске медитације, Декарт, хришћанство, Аурелије Августин, духовне вежбе, Игнасио Лојола, Тереза из Авиле

Abstract

Предмет овог рада је Декартово дело Метафизичке медитације. У
тексту показујемо да је Декарт у овом делу утемељио нови филозофски жанр,
филозофске медитације. Такође, испитујемо да ли жанр филозофских медитација има
своју основу у хришћанским духовним медитацијама као и које су сличности и разлике
међу њима. У централном сегменту рада говоримо о три струје у тумачењу могућег
утицаја који су претрпеле Декартове Метафизичке медитације. Једна струја
теоретичара се позива на утицај Игнасија Лојоле, друга проналази сличности са
Августиновим делом а трећа заступа уверење да је Декарт у највећој мери био под
утицајем дела Терезе из Авиле. Сматрамо да је Декарт на основама традиције
постојећих духовно-религијских медитација утемељио нови жанр у филозофији. На крају
анализирамо главне карактеристике новог филозофског жанра.

References

Avgustin, Aurelije (1957): „Razgovori sa samom sobom‟, у: Branko Bošnjak,
Filozofija od Aristotela do Renesanse. Zagreb: Matica Hrvatska, str. 191–201.
Beck, Leslie John (1965): The Metaphysics of Descartes: a Study of the "Meditations".
Oxford: Oxford University Press.
Vendler, Zeno (1989): „Descartes’ Exercises‟, Canadian Journal of Philosophy, Vol.
19, No. 2 (Jun.), pp. 193‒224.
Gaukroger, Stephen (2006): „Introduction‟, in: The Blackwell guide to Descartes’
Мeditations, edited by Stephen Gaukroger. Oxford: Blackwell Publishing Ltd. pp.1–5.
Декарт, Рене (2012): Метафизичке медитације. Београд: Завод за уџбенике.
Descartes, René (1986): Meditations on first philosophy: with selections from the
Objections and Replies, еdited by John Cottingham & Bernard Williams. New York: Cambridge
University Press.
Descartes, René (2008): Meditations on First Philosophy With Selections from the
Objections and Replies, Translated with an Introduction and Notes by Michael Moriart. Oxford:
Oxford University Press.
Essays on Descartes' Meditations (1986): еdited by Amélie Oksenberg Rorty.
Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press.
Жуњић, Слободан (2022 а): Америчка предавања II. Београд: Досије студио.
Жуњић, Слободан (2022 б): ,,Рене Декарт: посветно писмо за Медитације“, у:
Ђорђе Малавразић, Занемарена и осветљена филозофска баштина. Београд: Досије
студио.
Injasio de Loyola (1971): Duhovne vježbe. Zagreb: Kršćanska sadašnjost.
Kosman, L. Aryeh (1986): „The Naïve Narrator: Meditation in Descartes’
Meditations‟, in: Essays on Descartes’ Meditations, еdited by Amélie Oksenberg Rorty.
Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, pp. 21‒43.
Mercer, Christia (2014): ,,The methodology of the Meditations: tradition and
innovation“, in: David Cunning (ed.), The Cambridge Companion to Descartes’ Meditations.
Cambridge: Cambridge University Press. pp. 23‒47.
Mercer, Christia (2017): „Descartes’ debt to Teresa of Ávila, or why we should work
on women in the history of philosophy‟, Philosophical Studies, 174 (10): 2539‒2555.
Pigliucci,Massimo (2022), „Prosochê as Stoic Mindfulness‟, Routledge Handbook on
the Philosophy of Meditation, edited by Rick Repetti. London, New York: Routledge, pp. 371‒
382.
Rorty, Amelie Oksenberg (1983): „Experiments in Philosophic Genre: Descartes’
’Meditations’‟, Critical Inquiry 9 (3): pp. 545‒564.
Routledge Handbook on the Philosophy of Meditation (2022): edited by Rick Repetti.
London, New York: Routledge.
Rubi, Bradley (1990): ,,Descartes's Meditations and Devotional Meditations“, Journal
of the History of Ideas. Jan. ‒ Mar. Vol. 51, No. 1, pp. 27‒49.
Stohrer, Walter John (1979): „Descartes and Ignatius Loyola: La Fleche and Manresa
Revisited‟, Journal of the History of Philosophy, 17, pp.11‒27.
Terezija Avilska (1985): Zamak duše, Zagreb: Kršćanska sadašnjost.
The Blackwell guide to Descartes’ Мeditations (2006): edited by Stephen Gaukroger,
Oxford: Blackwell Publishing Ltd.
The Cambridge Companion to Descartes’ Meditations (2014): David Cunning (ed.),
Cambridge: Cambridge University Press.
Underkuffler, Wilson (2020): ,,Teresa, Descartes, and de Sales: the art of Augustinian
meditation“, Intellectual History Review, 30: 4, pp. 561‒584.
Hatfield, Gary (1985): „Descartes's Meditations as Cognitive Exercises‟, Philosophy
and Literature “, 9 (1), pp. 41‒58.
Published
2023-12-31