„УСИНОВЉЕЊЕ” (υἱοθεσία) ИЗВОРИ, КОНТЕКСТ И ИМПЛИКАЦИЈЕ ПАВЛОВЕ СОТИРИОЛОШКЕ МЕТАФОРЕ

  • Јелена Фемић Касапис
  • Здравко Јовановић

Abstract

Суштина процеса усиновљења (υἱοθεσία) је измештање из сплета
односа који су творили стари идентитет и улазак у нови сплет односа, у нови живот,
који дарује нови идентитет. Појам има снажан асоцијативни потенцијал јер
упечатљиво осликава нови живот који је хришћанима дарован у заједници Цркве, као и
неопходност да се верa примарно изражава у односу на иницијатора усвојитељног
процеса, на Оца Христовог. Иако се може препознати сродност са другим Павловим
сотириолошким метафорама, појам „усиновљење“ је специфичан јер истиче бројне нове
аспекте спасења. Примери који то најбоље илуструју су наглашавање есхатолошке
димензије, преображења човековог телесног постојања, космолошког контекста
метафоре, човековог посредништва између творевине и Бога, као и значаја човекове
слободе и светотајинскoг контекста спасења. Дијахронијски континуитет идеје
усиновљења као идентитетског појма који показује сотириолошки аспекат кроз
повезаност божанског и људског елемента сеже до митолошких времена.

References

Baelo Álvarez, Manuel (2017): “Levirate Marriage & Adoption in the Old Testamente:
Socio-legal Role”, Estudios Bíblicos 75/ 3, 407-419.
Barth, Markus (1974): Ephesians: Introduction, Translation, and Commentary on
Chapters 1-3 (Anchor Bible, Vol. 34), New York: Doubleday.
Betz, Hans Dieter (1979): Galatians. A Commentary on Paul’s Letter to the Churches
in Galatia, (Hermeneia. A Critical end Historical Commentary on the Bible), Philadelphia:
Fortress Press.
Boer, Martinus C. de (2011): Galatians. A Commentary (New Testament Library),
Louisville Westminster John Knox Press.
Bord, Lucien-Jean (1997): “L’adoption Dans La Bible et Dans Le Droit Cunéiforme”,
Zeitschrift Für Altorientalische Und Biblische Rechtsgeschichte / Journal for Ancient Near
Eastern and Biblical Law 3, 174-194.
Corbier, Mireille (1996): “Divorce and Adoption as Roman Familial Strategies (Le
Divorce et l'adoption 'en plus')”, in: Rawson, Beryl, ed., Marriage, Divorce, and Children in
Ancient Rome, Canberra: Humanities Research Center & Oxford: Clarendon Press, 47-78.
Diodorus Siculus (1933): Library of History, Vol. III: (Charles Henry Oldfather,
transl.), (Loeb Classical Library 279), Cambridge, MA: Harvard University Press.
Feigin, Samuel (1931): “Some Cases of Adoption in Israel”, Journal of Biblical
Literature 50/3, 186-200.
Fitzmyer, Joseph A. (1993): Romans. A New Translation with Introduction and
Commentary (Anchor Yale Bible Commentaries Vol. 33), New York: Doubleday.
Jewett, Robert (2006): Romans. A Commentary (Hermeneia: A Critical & Historical
Commentary on the Bible), Minneapolis: Fortress Press.
Kardimon, Samson (1958): “Adoption аs а Remedy for Infertility in the Period of the
Patriarchs”, Journal of Semitic Studies, 3/2, 123-126.
Lindsay, Hugh (2001): “Adoption and its Function in Cross-Cultural Contexts”, in:
Dixon, Suzanne, ed., Childhood, Class, and Kin in the Roman World, London & New York:
Routledge, 190-204.
Lyall, Francis (1969): “Roman Law in the Writings of Paul: Adoption.”, Journal of
Biblical Literature 88/4, 458-466.
Martin, David (1928): “’Adoption‘”, in: Ebeling, Erich & Meissner, Bruno (hgg.),
Reallexikon der Assyriologie und Vorderasiatischen Archaologie, Band 1, Berlin & Leipzig:
Walter de Gruyter, 37–39.
Martitz, Peter Wülfing von, Schweizer, Eduard, et al. (1972): « υἱός, υἱοθεσία», in:
Kittel, Gerhard & Friedrich, Gerhard, eds., Bromiley, Gеоffrey W., transl. & ed., Theological
dictionary of the New Testament Vol. 8, Grand Rapids: Eerdmans, 397–399.
Matera, Frank J. (1992): Galatians (Sacra Pagina Series, Vol. 9), Collegeville:
Liturgical Press.
64
Moo, Douglas (2013): Galatians (Baker Exegetical Commentary), Grand Rapids:
Baker Academic.
Paul, Shalom M. (2005): “Adoption Formulae: A Study of Cuneiform and Biblical
Legal Clauses”, in: Divrei Shalom: Collected Studies of Shalom M. Paul on the Bible and the
Ancient Near East, 1967 - 2005 (Culture and History of the Ancient Near East 23), Leiden &
Boston: Brill, 109-119.
Richardson, Mervyn E. J. (2000): Hammurabi's Laws: Text, Translation, and Glossary
(The Biblical Seminar 73, Semitic Texts and Studies 2), Sheffield: Sheffield Academic Press.
Roy, J. (1999): “‘Polis’ and ‘Oikos’ in Classical Athens.” Greece & Rome 46/1, 1–18.
Rubinstein, Lene, et al. (1991): “Adoption in Hellenistic and Roman Athens”, Classica
et Mediaevalia 42, 139-151.
Scott, James M. (1992): Adoption as Sons of God: An Exegetical Investigation into the
Background of ΥΙΟΘΕΣΙΑ in the Pauline Corpus, Tübingen: Mohr Siebeck.
Van Seters, John (1968): “The Problem of Childlessness in Near Eastern Law and the
Patriarchs of Israel”, Journal of Biblical Literature 87/ 4, 401-408.
Westbrook, Raymond (2009): “The Adoption Laws of Codex Hammurabi”, in: Wells,
Bruce & Magdalene, Rachel, eds., Law from the Tigris to the Tiber: The Writings of Raymond
Westbrook, Winona Lake: Eisenbrauns, 139-148.
Wild, Susan Ellis ed. (2006): Webster’s New World Law Dictionary, Hoboken, NJ:
Wiley.
Yaron, Reuven (19882): The Laws of Eshnunna (Ancient Near East, Section 34/35),
Jerusalem & Leiden: Magnes Press, The Hebrew University & Brill.
Published
2023-12-31