„СА ДЕСНЕ СТРАНЕ СИЛЕ“ (МК 14, 62): ИЗРАЗ СИН ЧОВЕЧИЈИ (Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ) У ЕВАНЂЕЉУ ПО МАРКУ

  • Владан Таталовић

Abstract

Радом се истражује улога израза ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου у Еванђељу по
Марку. У првом делу рада дата су методолошка полазишта и размотрени правци у
откривању значења која су непосредно претходила делатности Исуса Христа и
настанку најстаријег синоптичког текста. У другом делу испитане су изреке еванђеља
које садрже истраживани израз. Оне су подељене према опису активности Сина
Човечијег у три групе: есхатолошке, страдално-васкрсне и земаљске. Радом се показује
да истраживање улоге израза ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου у једном канонском еванђељу не може
бити исправно изведено без уважавања његове приповедне равни, односно да овај израз
има битну улогу у Марковом приповедању о Исусу Христу, Божијем Сину (1, 1).

References

Adams, Edward (2005): „The coming of the Son of Man in Mark's Gospel“, Tyndale
Bulletin 56, 39–61.
Bauckham, Richard (1999): „The Throne of God and the Worship of Jesus“, in:
Richard Bauckham, The Jewish Roots of Christological Monotheism: Papers from the St.
Andrews Conference on the Historical Origin of the Worship of Jesus, eds. Carey C. Newman,
James R. Davila and Gladys S. Lewis. Leiden: Brill, 43–69.
Baur, Ferdinand Ch (1860): „Die Bedeutung des Ausdrucks: ὁ ὑιὸς τοῦ ἀνθρώπου“,
Zeitschrift für wissenschaftliche Theologie 3, 274–92.
Black, Matthew (1962–1963): „The Son of Man Problem in Recent Research and
Debate“, Bulletin of the John Rylands Library 45, 305–318.
48
Bousset, Wilhelm (1913): Kyrios Christos. Göttingen: Vandenhoeck& Ruprecht.
Bultmann, Rudolf (1979): Die Geschichte der synoptischen Tradition. Göttingen:
Vandenhoeck & Ruprecht.
Burkett, Delbert (1999): The Son of Man Debate: A History and Evaluation. NTS
Monograph Series 107. Cambridge: Cambridge University Press.
Casey, Maurice (1979): Son of Man: The Interpretation and Influence of Daniel 7.
London: SPCK.
Casey, Maurice (1998): Aramaic Sources of Mark ’s Gospel. Cambridge: Cambridge
University Press.
Casey, Maurice (2002): An Aramaic Approach to Q: Sources for the Gospels of
Matthew and Luke. Cambridge: Cambridge University Press.
Casey, Maurice (2007): The Solution to the Son of Man Problem. London – New York:
T & T Clark.
Chronis, Harry (2005): „To Reveal and to Conceal: A Literary-Critical Perspective on
‘the Son of Man’ in Mark“, New Testament Studies 51, 459–481.
Collins, Adela Yarbro (1999): „Mark and His Readers: The Son of God among Jews“,
Harvard Theological Review 92, 393–408.
Collins, Adela Yarbro (2000): „Mark and His Readers: The Son of God among Greeks
and Romans“, Harvard Theological Review 93, 85–100.
Collins, Adela Yarbro and John J. Collins (2008): King and Messiah as Son of God:
divine, human, and angelic Messianic figures in Biblical and related literature. Grand Rapids
(MI): Eerdmans.
Colpe, Carsten (1969): „ὁ ὑιὸς τοῦ ἀνθρώπου“, TheologischesWörterbuch zum Neuen
Testament.
Gnilka, Joachim (1979): Das Evangelium nach Markus. EKK 2. Zürich:
Benziger/Neukirchener.
Gnilka, Joakim (1999): Teologijа Novoga Zavjeta. Prev. sa njem. Ivan Dugandžić.
Zagreb: Kršćanska sadašnjost.
Gunjević, Boris (2008): „Dekonstrukcija mesijanske ideologije: intertekstualna
strategija nemoći u centru moći“, in: Žižek, Slavoj and Boris Gunjević, Bog na mukama / obrati
apokalipse. Rijeka: Ex libris, 223–252.
Chronis, H. L. (2005): „To Reveal and to Conceal: A Literary-Critical Perspective on
‘the Son ofMan’ in Mark“, New Testament Studies 51, 459–481.
Hengel, Martin (1995): Studies in Early Christology. Edinburgh: T & T Clark.
Hoffmann, Paul (1973): „Mk 8,31. Zur Herkunft und markinischen Rezeption einer
alten Überlieferung“, in: Paul Hoffman (ed.), Orientierung an Jesus. Zur Theologie der
Synoptiker. FS Josef Schmid. Freiburg–Basel–Wien: Herder, 170–204.
Hurtado, Larry (2003): Lord Jesus Christ: Devotion to Christ in earliest Christianity.
Grand Rapids: Eerdmans.
Hurtado, Larry and Paul Owen (2012): “Who Is This Son of Man?”: The Latest
Scholarship on a Puzzling Expression of the Historical Jesus. London: Bloomsbury.
Jeremias, Joachim (1960): Die Abendmahlsworte Jesu. Göttingen: Vandenhoeck &
Ruprecht.
Leim, Joshua E. (2013): „In the Glory of His Father: Intertextuality and the Apocalyptic
Son of Man in the Gospel of Mark“, Journal of Theological Interpretation 7/2, 213–232.
Leivestad, Ragnar (1971–1972): „Exit the Apocalyptic Son of Man“, New Testament
Studies 18, 243–267.
49
Luthardt, Christian (1852–1853): Das johanneische Evangelium nach seiner
Eigentümlichkeit geschildert und erklärt. Nürnberg: Geiger.
Marcus, Joel (2003): „Son of Man as Son of Adam “, Biblical Review 110, 38–61.
Müller, Mogens (2008): The Expression ‘Son of Man’ and the Development of
Christology: A History of Interpretation. London: Equinox Pub.
Nickelsburg, George (1972): Resurrection, Immortality and Eternal Life. Cambridge
(MA): Harvard.
Nickelsburg, George W. E. (1992): „Son of Man“, Anchor Bible Dictionary VI, 137–
150.
Rhoads, David and Donald Michie (1982): Mark as Story: An Introduction to the
Narrative of a Gospel. Philadelphia: Fortress Press.
Rummel, Erika (2000): The Confessionalization of Humanism in Reformation
Germany. Oxford Studies in Historical Theology. New York: Oxford University Press.
Schnackenburg, Rudolf (1997): Osoba Isusa Krista u četiri evanđelja. Prev. sa njem.
Ivan Dugandžić. Zagreb: Kršćanska sadašnjost.
Schnelle, Udo (2007): Theologie des Neuen Testaments. UTB 2917. Göttingen:
Vandenhoeck & Ruprecht.
Sjöberg, Erik (1955): Der verborgene Menschensohn in den Evangelien. Lund:
Gleerup.
Strauß, David (1835–1836), Das Leben Jesu, kritisch bearbeitet. Tübingen: Mohr.
Vermes, Geza (1967): „Appendix E: The Use of ב ר נש א / ב ר נ ש in Jewish Aramaic“, in:
Matthew Black, An Aramaic Approach to the Gospels and Acts. Oxford: Clarendon Press, 310–
330.
Vermes, Geza (1973): Jesus the Jew: A Historian ’s Reading of the Gospels. London:
Collins.
Wrede, William (1901): Das Messiasgeheimnis in den Evangelien. Göttingen:
Vandenhoeck & Ruprecht.
Драгутиновић, Предраг (2004): „Основе наративне методе и њен значај за
тумачење Светог писма Новога завета“, Беседа 6, 119–142.
Драгутиновић, Предраг (2010): Увод у Нови Завет. Београд: Православни
богословски факултет.
Јеремиас, Јоаким (2003): „Ово је тијело моје“, Логос 1, 51–68.
Јовановић, Владан (2019): „Библијски израз син чов(ј)еч(и)ји из угла српске
описне лексикографије“, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику LXII/1, 85–
96.
Поповић, Јустин (2004): Догматика православне цркве, ІІ. Београд: Задужбина
„Свети Јован Златоуст“ Аве Јустина Ћелијског и манастир Ћелије код Ваљева.
Таталовић, Владан (2010а): „Осврт на проблематику историјског Исуса у српској
теолошкој средини (део I)“, у: Српска теологија у двадесетом веку: истраживачки
проблеми и резултати, књ. 7, прир. Б. Шијаковић. Београд: Православни богословски
факултет, 9–18.
Таталовић, Владан (2010б): „Осврт на проблематику историјског Исуса у српској
теолошкој средини (део II)“, у: Српска теологија у двадесетом веку: истраживачки
проблеми и резултати, књ. 8, прир. Б. Шијаковић. Београд: Православни богословски
факултет, 9–18.
Таталовић, Владан (2012): „Проблематика ʽСин човечији’ и њена релевантност у
српској теолошкој средини“, у: Српска теологија у двадесетом веку: истраживачки
проблеми и резултати, књ. 11, прир. Б. Шијаковић. Београд: Православни богословски
факултет, 16–30.
Таталовић, Владан (2016): „Син човечији у Првој Еноховој књизи“, у: Српска
теологија данас, књ. 8, ур. Р. В. Поповић. Београд: Институт за теолошка истраживања
ПБФ, 283–292.
Таталовић, Владан (2017): „Син човечији у масоретском тексту (МТ) Данилове
књиге“, Богословље 1, 49–63.
Таталовић, Владан (2018): „Син човечији у грчком тексту Данилове књиге“,
Богословље 1, 5–16.
Шнеле, Удо (2007): Увод у Новозаветну егзегезу. Прев. са нем. Предраг
Драгутиновић. Београд: Глафира.
Published
2023-12-31