KRIZA VERSKOG IDENTITETA KAO POSLEDICA INFORMATIČKE CIVILIZACIJE I POTROŠAČKE KULTURE

  • Samir Ljajić
  • Nikola Dojčinović

Abstract

Razvoj novih civilizacija uticao je na transformaciju društvenih identiteta, a
neretko i verskog. Sa pojavom informatičke civilizacije menjaju se prioriteti, način življenja i
dolazi do prožimanja i oblikovanja kulturnih obeležja različitih naroda. Usled tehnoloških
mogućnosti premrežavanja ljudi na planetarnom nivou, identiteti različitih društava postaju
vidljivi i otvoreni. Time je stvorena mogućnost formiranja ili oblikovanja identiteta u korelaciji
sa pripadnicima različitih religija, kultura, tradicija, stavova, iskustava. U savremenom
globalizovanom svetu, afirmacija i identifikovanje ličnosti se odvija između nacionalnog i
globalnog. U nacionalnim okvirima, čoveku pripadaju specifična obeležja koja utiču na
izgradnju identiteta. Međutim, zapadne sile proizvode globalne univerzalne ekonomske i
kulturne obrasce koji su prošireni i utemeljeni u svetu. Potrošačka kultura je postala globalno
univerzalno obeležje svih društava u okviru koje često dominira potrošački identitet nad verskim.
U informatičkoj civilizaciji, virtuelna stvarnost sve više predstavlja alternativu realnosti. Na to
ukazuje i pojava sajber religije u okviru koje je verski identitet značajno oslabljen. Ekranizacija
sveta, okruženost digitalnim efektima i sprovođenje religijskih običaja u virtuelnom prostoru
predstavlja važan faktor uticaja na verski identitet. Osnovni cilj u ovom radu je razmotriti
specifičnosti savremene informatičke civilizacije i procese izgradnje potrošačkog, poslušničkog
mentaliteta koji su, potpomognuti virtuelnom animacijom stvarnosti, doveli do krize verskog
identiteta i društava današnjice.

References

Biti, O. (2012). Potraga za odgovorom na nedefinirano pitanje: Zygmunt Bauman i
sociologija protočne potrošnje. Filozofska istraživanja, 32(01/125), 109-119.
Castells, M. (2003). Kraj tisućljeća. Zagreb: Tiskara Znanje
Cvetanović, I. (2018). Uticaj masovnih medija na stil javnog govora. Niš: Talija
Dodge, M., Kitchin, R. (2003). Mapping cyberspace. Routledge.
Gluhović, N. (2019). Uticaj kognitivne disonance na ponašanje potrošača. Journal of
Faculty of Economics Brcko, 13(1), 37-43.
Golčevski, N. (2004). Identitet. Beograd: časopis e-volucija: CEPIT.
Grubor, A., Jakša, O. (2018). Internet marketing as a business necessity. Interdisciplinary
Description of Complex Systems: INDECS, 16(2), 265-274.
Grujić, D. (2010) Verska tolerancija i mediji. I SAVREMENI MEDIJI, 171.
Hall, S. (2001). Kome treba „identitet “?. Reč, (64.10), 215-233.
Kalanj, R. (2010). Identitet i politika identiteta (politički identitet). Hrvatski nacionalni
identitet u globalizirajućem svijetu. Zagreb: Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo, Pravni
fakultet, 117-133.
Mitrović, Lj. (2011). Geokultura razvoja balkana i savremena sociologija. Novi Sad:
Prometej
Mitrović, V. (2009). Dominik Šnaper: Zajednica građana-o modernoj ideji nacije,
Sremski Karlovci i Novi Sad, Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, 1996. Sociologija, 51(2),
213-218.
Paić, Ž. (2005). Politika identiteta: kultura kao nova ideologija. Antibarbarus.
Pavlović, Z. (2006). Vrednosti u Srbiji u drugom dobu modernizma. Sociološki
pregled, 40(2), 247-262.
Peračković, K. (2013). Osnovni pojmovi u sociologiji potrošnje. U: Čolić, S.(ur.)(2013)
Potrošačka kultura i konzumerizam (str. 25-46). Zagreb: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar.
Petrović, D. (2007). „Od društvenih mreža do umreženog društva: jedan osvrt na makro
mrežni pristup u sociologiji“. Sociologija, 49(2), str: 161-182.
Petrović, D. (2009). Internet u funkciji personalnog umrežavanja. Sociologija, 51(1), 23-
44.
Šijaković, I. (2002). Terorizam i problem identiteta. Sociologija, 44(3), 241-254.
Škorić, M., Kišjuhas, A., Kojić, M. (2015). Sociologija zajednica: klasični teorijski i
istraživački koreni. Region i regionalizacija 4, komparativna analiza.
Vasić, J. (2013) Verski i nacionalni identitet mladih intelektualaca u Srbiji. DISPUT, 117.
Wellman, B. (2004). The three ages of internet studies: ten, five and zero years ago. New
media & society, 6(1), 123-129.
Published
2023-01-01