НACTABA HОТНОГ ПЕВАЊA У ПРИЗРЕНСКOJ БОГОСЛОВИЈИ: ИНТЕГРАТИВНИ СЕГМЕНТ СРПСКЕ МУЗИЧКЕ ПЕДАГОГИЈЕ

  • Биљана Мандић

Abstract

У раду се ретроспективно разматрају образовни приступи који су
доприносили имплементацији нотног певања у наставне процесе Призренске богословије
у периоду од оснивања до почетка Другог светског рата. Утемељен на изворној
архивској документацији, хронолошким наративима, рад указује на различите
концепције наставних курикулума, путем којих је настава нотног певања доприносила
формирању музичко-педагошких компетенција будућег српског свештенства. У раду је
посебан фокус усмерен ка наставном кадру, чији је персонално-професионални ангажман
допринео развоју музичке писмености у ширим оквирима српског музичког школства.
Анализом је утврђено да је увођење нотног певања у Призренску богословију било
интегрисано са наставом хорског и нотног певања и инструменталне музике у
учитељским школама, те да су, на тај начин, просветне власти успостављале
концептуализацију знања у конципирању парадигматичног приступа српској музичкој
педагогији и музичкој писмености.

References

Арсењев, Алексеј (2016): „Руска емиграција и црквено појање у Србији: 1920‒
1970. године”, Зборник Матице српске за сценску уметност и музику, 55/2016, Нови Сад:
Матица српска, 129–174.
Архив Југославије (АЈ), Министарство просвете (66), фасцикле 1095/1419,
1096/1419, 2718/2335.
Архив Југославије (АЈ), Министарство вера (69), фасцикле 22/45, 23/46, 24/47,
31/54, 48/65.
Грујић, Радослав (1995): Православна српска црква, Београд: Евро.
Ђорђевић, Р. Владимир (1950): Прилози биографском речнику српских музичара,
Београд: Српска академија наука и Музиколошки институт.
Извештај о раду Српске православне богословије у Призрену за школску 1904/05.
годину (1905), Ниш: Штампарија „Св. Цар Константин”.
Извештај о раду Српске православне богословије у Призрену за школску 1930/31.
годину (1931): Ниш: Штампарија „Св. Цар Константин”.
Извештај о раду Српске православне богословије у Призрену за школску 1934/35.
годину (1935), Пећ: Штампарија „Дукађин”.
Извештај о раду Српске православне богословије у Призрену за школску 1935/36.
годину (1936), Земун: Штампарија Миленка Л. Пешића.
Извештај о раду Српске православне богословије у Призрену за школску 1936/37.
годину (1937), Косовска Митровица: Штампарија „Нови свет”.
Извештај о Православном српском богословском училишту у Сремским
Карловцима за школску 1891/92. годину (1892), Сремски Карловци: Српска манастирска
штампарија.
Каран, Гордана (2015): Милоје Милојевић у свету музичке педагогије, Београд:
Факултет музичке уметности.
Костић, Петар (1924): Споменица о 50-годишњици Призренске богословско-
учитељске школе: 1871-1921, Београд: Модерна штампарија В. Ненадића.
Костић, Петар (1928): Црквени живот православних Срба у Призрену и његовој
околини у XIX веку, Београд: Графички институт – Народна мисао.
Костић, Петар (1933): Просветно-културни живот православних Срба у
Призрену и његовој околини у XIX и почетком XX века, Скопље: Графичко-индустријско
предузеће Крајничанац А.Д.
Мандић, Биљана (2019): Differentia specifica предмета Музичка култура у
основним школама Kраљевине Југославије, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет.
Мандић, Биљана (2021): „О хорском певању у Призренској богословији између
два светска рата: допринос развоју опште музичке културе”, у: Призренска богословија
живот, мисија допринос 150 година од оснивања (1871–12021) и 10 година од обнове рада
у Призрену (2011–2021), (ур. др Александра Новаков, др Валентина Питулић, др Дејан
Ристић), Призрен: Епархија рашко-призренска, Српска православна богословија „Св.
Кирила и Методија”, Нови Сад: Матица српска, 375–390.
Мандић Биљана, Перковић Ивана (2015): „Наставници музике у српским
богословским школама између два светска рата”, у: Зборник Матице српске за друштвене
науке, Нови Сад: Матица српска, LXVI, 2/151, 249–275.
Милојевић, Милоје (1920): „О музикалном васпитању”, Просветни гласник, 1/2,
3/4, Београд: Државна штампарија, 19−27, 150–156.
Наставни план и програм за Српске православне богословије (1930). Београд:
Државна штампарија Краљевине Југославије.
Новаков, Александра (2014): Средње српске школе у Османском царству (1878
– 1912), докторска дисертација, Нови Сад: Филозофски факултет,
https://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija141933383574835.pdf?co
ntrolNumber=(BISIS)92622&fileName=141933383574835.pdf&id=3142&licenseAccepted=t
rue.
Перковић Ивана, Мандић Биљана (2015): „Парадигма усмено/писано и
педагогија црквеног појања у српским богословским школама”, Зборник Матице српске
за сценску уметност и музику, 2/53, Нови Сад: Матица српска, 33–49.
Правилник о Српским православним богословијама у Краљвини СХС (1922): IV,
39, Београд: Службене новине.
Привремени наставни план и програм за учитељске школе (1931), Београд:
Mинистарство просвете Краљевине Југославије.
Протић, Вишња (1991): Музичко образовање у учитељским школама Србије од
1870. до 1914. године као један од чинилаца у развоју српске музичке културе, Сарајево:
Музичка академија.
Пузовић, Предраг (2002): „Богословије”, у: Енциклопедија православља, Београд:
Савремена администрација.
Симић, Мирјана (2013): „Школство у Призрену у периоду од 1906. до 1909. г.”,
Баштина, 35/2013, Приштина-Лепосавић: Институт за српску културу, 269–278.
Published
2023-01-01