О ПРЕНОШЕЊУ НЕКИХ РЕЛИГИЈСКИХ ТЕРМИНА СА ФРАНЦУСКОГ НА СРПСКИ ЈЕЗИК У ДЕЛУ ЛИЧНОСТ И ПРИРОДА ЖАН-КЛОДА ЛАРШЕА: ЛЕКСИЧКО-СЕМАНТИЧКА АНАЛИЗА

  • Анастасија Горгиев Стојановић

Abstract

Предмет овог истраживања представља лексичко-семантичка
анализа религијских термина из дела „Личност и природаˮ француског православног
теолога Жан-Клода Ларшеа (Jean-Claude Larchet). Чињеница да француски језик потиче
од грчког и латинског језика, а српски православни дискурс од грчког и црквенословенског
језика може представљати одређени проблем приликом превода религијских термина.
Стога, циљ рада је да испита верску терминологију на делу аутора Жан-Клода Ларшеа
кроз семантичке односе монсемије, синонимије и полисемије који се остварују између
француских оригиналних јединица и њихових преводних облика у српском језику. Теоријски
оквир рада чине теолингвистичка разматрања Ксеније Кончаревић (2017) и поставке
Жан-Пјера ван Нопена (J.-P. Van Noppen), оснивача ове дисциплине (1994/5). Када је реч
о лексичко-семантичкој анализи, она се креће у складу са налазима и принципима Михаила
Поповића (2009). Ослањајући се на принцип функционалне еквиваленције, утврдићемо
српске преводне еквиваленте анализираних религијских јединица. Из свега реченог,
можемо претпоставити да постоји извесно непоклапање у терминима између ова два
језика. Ова непоклапања настају под утицајем етимолошких разлика двају језика и
чињенице да се унутар православног дискурса конвенционалним језиком денотира
сакрални феномен.

References

Bugarski, Ranko (1986): Lingvistika u primeni. Beograd : Zavod za udžbenike i
nastavna sredstva.
Горгиев Ристић, Слађана (2019): Апофатика интерперсоналних односа у
филозофији хришћанства. Византијско-словенска чтенија II, 33–42. Ниш: Универзитет у
Нишу, Центар за византијско-словенске студије, Међународни центар за православне
студије, Центар за Црквене студије.
Добротољубље, II том (2003), ур. Протојереј-ставрофор Љубо Милошевић.
Превод: руски монаси. Света Гора Атонска: Манастир Хиландар. org/dobrotoljublje-tom-v/> 20. 5. 2020.
Добротољубље, V том (2013), ур. Протојереј-ставрофор Љубо Милошевић.
Превод: руски монаси. Света Гора Атонска: Манастир Хиландар. org/dobrotoljublje-tom-v/> 20. 5. 2020.
Dumas, Felicia (2010): Dictionnaire bilingue de termes religieux orthodoxes: françaisroumain.
Iaşi : Ed. Doxologia.
Jovanović, Ivan (2019): Le Patriarche Paul de Serbie: un Saint de Notre Temps de Jean-
Claude Larchet traduit par Nenad Stamenković: analyse traductologique. Church studies, XVI,
731–751. Niš : Center for Church studies.
Јовановић, Иван (2017): О проблемима превођења религијске терминологије са
француског на српски језик: пример Теологија болести Жан-Клод Ларшеа. Црквене
студије, XIV, 639–660. Ниш: Центар за Црквене студије.
Кончаревић, Ксенија (2017) : Језик и религија: појмовник теолингвистике.
Београд: Јасен.
Kristal, Dejvid (1996): Kembrička enciklopedija jezika. Beograd : Nolit.
Larchet, Jean-Claude (2001): Théologie de la maladie. Paris: Cerf.
Ларше, Жан-Клод (2008): Теологија болести. Ниш: Центар за црквене студије.
Преводилац: Радмила Обрадовић.
Newmark, Peter (1995): A Textbook of Translation. New York: Phoenix ELT.
Oprea, Maria-Otilia (2017): Traduire Jean-Claude Larchet: le dynamique du transfert
du sens et de l’esprit. Debating globalization. Identity, Nation and Dialogue. Section: Language
and Discourse, 144–156. Tîrgu Mureş: Arhipelag XXI Press.
Поповић, Михаило (2009): Лексичка структура француског језика –
морфологија и семантика. Београд: Завод за уџбенике.
Савић, Свенка (1996): Религијски дискурс. Основни принципи преовођења
религијске терминологије (ур. Мирјана Крајнов), 17–27. Нови Сад: Извршно веће АП
Војводине.
Сибиновић, Миодраг (2009): Нови живот оригинала. Београд: Просве-
та/Алтера/Удружење научних преводилаца Србије.
Stanković, Selena; Gorgiev, Anastasija (2022): Sur l’emploi du pronom « on » dans «
Thérapeutique des maladies mentales » de Jean-Claude Larchet. Црквене студије, XIX, Број
19, 609–626. Ниш: Центар за црквене студије, Универзитет у Нишу, Центар за
византијско-словенске студије, Међународни центар за православне студије.
Речници
Брија, Јован (1999): Речник православне теологије. Превео с румунског Епископ
источно-амерички Митрофан (Кодић). Београд.
Larousse (1989) : Grand Larousse de la langue française. Tome 2. Paris : Librairie
Larousse.
Le Littré: Dictionnaire de la langue française par É. Littré. .
1. 5. 2022.
Riz, Vilijem (2004): Filozofija i religija. Beograd: Dereta.
TLFi: Le Trésor de la langue française informatisé. . 5. 5.
2022.
Цвитковић, Иван (2009): Речник религијских појмова. Нови Сад: Прометеј.
CNRTL: Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales
. 27. 5. 2022.
Корпус
Larchet, Jean-Claude (2011): Personne et nature. Paris: Cerf.
Ларше, Жан-Клод (2015): Личност и природа. Ниш: Међународни центар за
православне студије. Преводиоци: Иван Јовановић, Ненад Стаменковић, Ивана
Миљковић.
Published
2023-01-01