ЖИТИЕТО НА СВ. СЕВАСТИАНА ХЕРАКЛИЙСКА (МАРЦИАНОПОЛСКА) КАТО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА АПОСТОЛСКАТА ПРОПОВЕД В ЗЕМИТЕ НА БЪЛГАРИЯ

  • Венцислав Каравълчев
Keywords: Св. вмчца Севастиана, апостол Андрей, апостол Павел, апостол Теофан, св. Филеас, Балкани, Мизия, Скития, Одесос, Марцианопол, Анхиало, Черно море, мъченичество, ранно християнство, житие

Abstract

В статията се разглежда житието на св. равноапостолна
мъченица Севастиана, един малко използван извор за ранното християнство на
Балканите и в частност по западното крайбрежие на Черно море. Тя проповядва в
района на град Марцианопол, днес Девня в България. Заради своята проповед е заловена
и изтезавана в Марцианопол, а загива мъченически в Хераклея Тракийска. Описанието на
нейното пътуване от Марцианопол до Хераклея Тракийска ни дава ценна информация за
църковната организация през последната четвърт на I век в района на градовете
Марцианопол, Одесос, Анхиало, както и във Виза, Адрианопол и Хераклея Тракийска.
Житието е важен извор за проповедта на св. ап. Андрей в Одесос (Варна) и
единственият, където се споменава за основателя на църковната община в Анхиало
(Поморие), ап. Теофан, ученик на ап. Павел, както и името на наследника на ап. Амплий
на Одесоската катедра, св. Филеас.

References

Извори
Acta Sanctorum (1715). Acta Sanctorum. Iunii. Тomus 6, pars 1. Antverpiae, 57 – 70.
Bibliothèque royale de Belgique. Ms. IV 459. Belgique, Bruxelles, Bibliothèque royale
de Belgique, Ms. IV 459, 013, 023, 025-26, 028-30, 032, 035-36, 045-5
https://portail.biblissima.fr/en/ark:/43093/pardata10033pinakespinakes73355 Достъп
20.06.2022.
Delehaye, H. (1913). Catalogus codicum hagiographicorum graecorum Germaniae,
Belgii, Angliae (ed. C. van de Vorst; H. Delehaye). Bruxellis: apud Socios Bollandianos.
Dorothei episcopi Tyri, De Septuaginta Domini Discipulis, Migne, PG XCII. Col. 1061
– 1062.
Dressel, A. (1843). Epiphanii monachi et presbyteri, (edita et inedita cura Alberti
Dressel). Parisi – Lipsiae.
Fabricius, J, (1719). Codex Apocryphus Novi Testamenti, (ed. J. Fabricius), vol. II.
Hamburg.
Halkin, F. (1957). Biblioteca Hagiographica Graeca. T. 2. Bruxelles.
Hippoliti, De LXX apostolis. PG X, Col. 955 – 956.
Menologium Graecorum (Basilii Porphyrogeniti Imperatoris) – PG 117, 269 – 272.
Noret, J. (1997). Le palimpseste grec Bruxelles, Bibl. Roy., IV. 459. – In: Analecta
Bollandiana. Vol. 95, Issue 1 – 2. Bruxelles: Societe des Bollandistes.
Origen, PG XIV, Х – 22, Col. 1280 – 1281.
Литература
Атанасов, Г. (2008). Бележки и допълнения към църковната организация. в
Скития и Втора Мизия през IV-VI в. – Acta musei varnaensis, VІІІ, 1. Варна.
Атанасов, Г. (2011). 345 раннохристиянски светци-мъченици от българските
земи I - IV в. София.
Данчева - Василева, A. (2015). Имената на София през вековете. – Bulgaria
Mediaevalis, 6, 429 – 452
Каравълчев, В. (2009). Блажени Сотас Анхиалски и ереста на монтанистите. –
Crkvene studije, vol. 6, 283 – 293
Каравълчев, В. (2017). Свети апостол Андрей Първозвани и проповедта му в
земите на България. – Християнство и култура, 121, 101 – 110.
Каравълчев, В. (2017a). Светите мъченици Ина, Пина и Рима - скитските ученици
на апостол Андрей и просветители на земите ни. – Християнство и култура, 126, 66 – 73.
Каравълчев, В. (2017b). Старозагорските (верийски) мъченици за Христа: 40-те
девици, дякон Амон и Келсина. – Християнство и култура, 124, 88 – 97.
Каравълчев, В. (2019). Свети апостол Андрей Първозвани и апостолското начало
на Църквата във Варна. – В: Варненска и Великопреславска епархия. История, интервю,
статии, доклади, патриаршески послания. Варна, 18 – 29.
Маджаров, М. (2009). Римски пътища в България: принос в развитието на
римската пътна система в провинциите Мизия и Тракия. Велико Търново.
Barnes, T. (1968). Legislation against the Christians. – Journal of Roman Studies, 58
(1 – 2), 32 – 50.
Burns, J. (2002). Cyprian the Bishop. London: Routledge.
Delehaye, H. (1912). Saints de Thrace et de Mesie. – In: Analecta Bollandiana, vol.
31, Bruxelles – Paris, 161 – 301.
Dvornik, F. (1958). The idea of apostolicity in Byzantium and the legend of the apostle
Andrew. Cambridge.
Finney, P. (2017). The Eerdmans Encyclopedia of Early Christian Art and Archaeology
(ed. P. Finney). Vol. 1 A – J. Michigan.
Galimberti, А. (2016). The Emperor Domitian. – In: A companion to the Flavian age
of imperial Rome (ed. A. Ziss). Chichester: Wiley-Blackwell, 92 – 108.
Gray-Fow, M. (1998). Why the Christians? Nero and the Great Fire. – Latomus, 57 (3),
595 – 616.
Halkin, F. (1989). Hagiographica inedita decem. (CCSG 21). Turnhout; Leuven, 13 –
24.
Kovacheva, E (2018). Early Christian Martyrs According to the Passional From Which
"Milk Is Flowing Instead of Blood" – In: Съвременната святост: история, образи, символи,
практики. Сборник с доклади от първа международна конференция (ред. А.
Делипапазов). Том 1, Пловдив: Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", 79 – 90.
McDowell, S. (2016). The fate of the apostles: examining the martyrdom accounts of
the closest followers of Jesus. Surrey: Ashgate publishing limited.
Miller, K. (1916). Itineraria Romana. Römische Reisewege an der Hand der Tabula
Peutingeriana dargestellt. Stutgard.
Pressler, S. (2013). Die Konstantinische Wende im Bereich des heutigen Bulgarien im
Spiegel der Denkmäler. Wien. Angestrebter akademischer Grad Magistra der Philosophie
(Mag.phil.). Непубликуван магистърски труд.
Shaw, B. (2015). The Myth of the Neronian Persecution. – Journal of Roman Studies,
105, 73 – 100.
Zahariade, М. (1988). Мoesia Secunda, Scythia şi Notitia Dignitatum, Bucareşti.
Published
2023-01-01