О СЛОВЕНСКОЈ ЦРКВИ ПОД КАРПАТИМА ПРЕМА ЦРКВЕНОЈ ИСТОРИЈИ ЈАНА БРАДАЧА У КОНТЕКСТУ ДРУГИХ ЕДУКАТИВНИХ СПИСА С КРАЈА 18. ВЕКА

  • Петер Жењух

Abstract

Рад је посвећен образовним компендијумима насталим у карпатској
области у Угарској у 18. веку. Ови компендијуми до данас представљају веома драгоцен
извор знања о идеолошкој слици формирања идентитета византијско-словенске
традиције под Карпатима на подручју историјске Мукачевске епархије. Рад се посебно
бави историјским списом Михала Брадача о историји цркве с краја 18. века, у којем М.
Брадач покушава да расветли словенски културно-историјски утицај у контексту цркве
византијског и латинског обреда у европском контексту. Византијско-словенску цркву
притом сматра битним елементом духовне повезаности Словена, и то не само у
угарској средини. Објашњава аутохтоност Словена на средњем Дунаву и указује на
древну синергију византијске и латинске конфесионалне традиције под Карпатима. Рад
приближава рукописни историјски компендијум М. Брадача и тиме што представља
његово дипломатско издање у едицији Monumenta byzantino-slavica et latina Slovaciae VIII.

References

Avenarius, Alexander (1992). Byzantská kultúra v slovanskom prostredí v VI. –XII.
storočí: k problému recepcie a transformácie. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV, 113–132.
Бајић, Ружица – Кончаревић, Ксенија (2005). Рецепција црквенословенског језика
у српској говорној и социокултурној средини. Црквене студије 2, 363–378.
Бајић, Ружица (2006) Друштвено-историјски приступ проучавању промене
ставова према богослужбеним језицима и утицај ставова на промену ових језика.
Црквене студије 3, 289–298.
Bizoňová, Monika – Coranič, Jaroslav (2013). Bazilovič, Joanik: Dejiny
gréckokatolíckej cirkvi v Uhorsku. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity.
Bugan, Bystrík (2009). Mojžiš Uhorský (Mojsej Uhrin) a jeho bratia v kontexte
slovenských dejín. Historický zborník, 19/2, 137–146.
Чарский, Вячеслав В. (2011). Русинский язык Сербии и Хорватии в свете
языковых контактов. Лингвогенетический аспект. МО, Щелково: Издатель Маржотин
П. Ю.
Doruľa, Ján (1993). Tri kapitoly zo života slov. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV.
Дзендзелівський, Йосип О. – Ганудель, Зузана (1990). Рукопис марiя-
повчанського варiанта граматики Арсенiя Коцака. Науковий збiрник Mузею української
культури у Свиднику. 15. Книга друга. Prešov, 5–332.
Jáger, Róbert (2018). Časové vymedzenie vzniku veľkomoravského nomokánona.
Konštantínove listy, 11/2, 67–77.
Jáger, Róbert (2019). Legal and social status of the church in Great Moravia. Journal
on European History of Law, 10/2, 115–120.
Janek, István (2021). Slovjacký separatizmus. Historická revue, 2021/1, 42–47.
Jankovič, Ján (2010). Legenda o grófovi Zrínskom II.: chrestomatia. Bratislava: Veda.
Jankovič, Ján (2011). Legenda o grófovi Zrínskom I.: súvislosti. Bratislava: Veda.
Lach, Milan (2010). Il contributo di Giorgio Giovanniccio Bazilovič OSBM alla
formazione monastica dei Basiliani dell ́eparchia di Mukačevo. Košice: Dobrá kniha.
Lučkaj, Michal (1998). Historica Carpato-Ruthenorum Sacra, et Civilis (antiqua, et
recens usgne ad praesens tempus). Tomus V. Pars 2. Науковий збiрник Музею української
культури у Свиднику, том 20. Prešov: Vydalo Múzeum ukrajinsko-rusínskej kultúry vo
Svidníku, 83–185.
Lučkaj, Мichal (1983). Historica Carpato-Ruthenorum Sacra, et Civilis (antiqua, et
recens usgne ad praesens tempus). Tomus I. Науковий збiрник Музею української культури
у Свиднику, том 11. Prešov: Vydalo Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku, 46–181.
Lučkaj, Мichal (1988). Historica Carpato-Ruthenorum Sacra, et Civilis (antiqua, et
recens usgne ad praesens tempus). Tomus I. Науковий збiрник Музею української культури
у Свиднику, том 13. Prešov: Vydalo Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku, 110–247.
Lučkaj, Мichal (1990). Historica Carpato-Ruthenorum Sacra, et Civilis (antiqua, et
recens usgne ad praesens tempus). Tomus III. Науковий збiрник Музею української культури
у Свиднику, том 16. Prešov: Vydalo Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku, 29–256.
Lučkaj, Мichal (1991). Historica Carpato-Ruthenorum Sacra, et Civilis (antiqua, et
recens usgne ad praesens tempus). Tomus IV. Pars 1. Науковий збiрник Музею української
культури у Свиднику, том 17, Prešov: Vydalo Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku, 27–
182.
Lučkaj, Мichal (1992). Historica Carpato-Ruthenorum Sacra, et Civilis (antiqua, et
recens usgne ad praesens tempus). Tomus IV. Pars 2. Науковий збiрник Музею української
культури у Свиднику, том 18. Prešov: Vydalo Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku, 63–152.
Lučkaj, Мichal (1995). Historica Carpato-Ruthenorum Sacra, et Civilis (antiqua, et
recens usgne ad praesens tempus). Tomus V. Pars 1. Науковий збiрник Музею української
культури у Свиднику, том 20. Prešov: Vydalo Štátne múzeum ukrajinsko-rusínskej kultúry vo
Svidníku, 83–185;
Микитась, Василь Л. (1961). Давнi рукописи i стародруки. Опис i каталог.
Ужгород: Ужгородський державний унiверситет.
Микитась, Василь Л. (1964). Давнi рукописи i стародуки. Опис i каталог.
Частина друга. Ужгород : Видавництво Львiвського унiверситету.
Pop, Ivan (2013). Podkarpatská Rus. Praha: Nakladatelství Libri.
Stanislav, Ján (1950). Zo života slov a našich predkov. Bratislava.
Stradomski, Jan (2003). Spory „o wiarą grecką“ w dawnej Rzeczypospolitej. Kraków:
Scriptum.
Štec, Mikuláš (2005). Cirkevná slovančina. Prešov: Pravoslávna bohoslovecká fakulta.
Vašica, Josef (1996). Literární památky epochy velkomoravské. Praha: Vyšehrad.
Wilšinská, Ľubomíra (2020). Joannikij Juraj Bazilovič: Imago Vitae Monasticae /
Obraz mníšskeho života: Štúdia a preklad. Slavica Slovaca, 55/4-supplementum, 3–226.
Zavarský, Svorad – Žeňuch, Peter (2009). Joannikij Bazilovič: ТОЛКОВАНЇЕ
Священныя Лїтургіи Новаго Закона истинныя Безкровныя Жертвы. Joannicius Bazilovits:
EXPLICATIO Sacrae Liturgiae Novae Legis veri Incruenti Sacrificii. Monumenta byzantinoslavica
et latina Slovaciae III. Bratislava – Roma: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV –
Slovenský komitét slavistov – Pontificio Istituto Orientale – Spolok sv. Cyrila a Metoda.
Zavarský, Svorad (2019): K latinským pamiatkam spätým so zjednotenou cirkvou
byzantsko-slovanského obradu na Slovensku (17. a 18. storočie) – prehľad výskumu. Žeňuch, P.
a kol.: Pohľady do problematiky cyrilskej písomnej tradície na Slovensku. Bratislava:
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV – Slovenský komitét slavistov – VEDA, vydavateľstvo
SAV, 113–124.
Zubko, Peter (2015): Skrutíniá uniatskych presbyterov z roku 1749. Slavica Slovaca,
50/3-supplementum, 3–102.
Zubko, Peter – Žeňuch, Peter (2019). Diecézne štatúty Michala Manuela Olšavského z
rokov 1752–1758. Slavica Slovaca 54/3–4-supplementum, 5–100.
Žeňuch, Peter (2013). Источники византийско-славянской традиции и культуры
в Словакии. Pramene k byzantsko-slovanskej tradícii a kultúre na Slovensku. Monumenta
byzantino-slavica et Latina Slovaciae. Vol. IV. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
– Pontificio Istituto Orientale – Slovenský komitét slavistov – Centrum spirituality Východ-
Západ Michala Lacka.
Žeňuch, Peter (2014). Kultúrne stereotypy v byzantsko-slovanskom konfesionálnom
prostredí na Slovensku. Slavica Slovaca, 49/2, 127–129.
Žeňuch, Peter (2015). K dejinám cyrilskej písomnej kultúry na Slovensku. Nitra:
Univerzita Konštantína Filozofa.
Žeňuch, Peter – Hospodár, Michal (2016a). Z literárnych pamiatok náboženskokultúrnej
tradície gréckokatolíkov v Kováčovej knižnici (Bibliotheca Kovacsiana) v Prešove.
Bibliotheca Kovacsiana – hodnotný zdroj cirkevnoslovanskej vzdelanosti. Prešov :
Gréckokatolícka teologická fakulta, 113–138.
Žeňuch, Peter – Hospodár, Michal (2016b). Literárne pamiatky nábožensko-kultúrnej
tradície gréckokatolíkov v Bibliothece Kovacsiana a ich analýza. Cyrilské rukopisy a tlačené
knihy v historickom, jazykovom, kultúrnom a teologickom kontexte. Prešov: Gréckokatolícka
teologická fakulta, 54–91.
Žeňuch, Peter (2018). Tri cyrilské rukopisné kompendiá. Edukačná príprava kléru v
prostredí Mukačevskej eparchie v druhej polovici 18. storočia. Slavica Slovaca, 53/1, 49–63.
Žeňuch, Peter – Белякова, Елена В. – Найденова, Десислава – Zubko, Peter –
Marinčák, Šimon (2018). Užhorodský rukopisný Pseudozonar. Pravidlá mníšskeho a svetského
života z prelomu 16.–17. storočia. Ужгородский рукописный Псевдозонар. Правила
монашеской и светской жизни рубежа XVI–XVII вв. Monumenta Byzantino-Slavica et
Latina Slovaciae. V. Bratislava–Москва–София–Košice: Slavistický ústav Jána Stanislava
SAV – Институт российской истории РАН – Кирилометодиевски научен центр БАН –
Slovenský komitét slavistov – Centrum spirituality Východ-Západ Michala Lacka – VEDA,
vydavateľstvo SAV.
Žeňuch, Peter (2019a). Edukačné kompendiá v kontexte religióznej kultúry byzantskej
cirkvi na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi v 18. storočí. Natio erudita: Školstvo v
konfesionálnom prostredí na Slovensku v minulosti. Orientalia et Occidentalia. Vol. 24. Košice:
Dobrá kniha, 229–242
Žeňuch, Peter (2019b). Religiózny rozmer každodennosti na príklade edukačných
cyrilských rukopisných prameňov z východného Slovenska v 18. storočí. Liber – verbum –
monumentumque II. (konfesionalita, duchovná a knižná kultúra v dejinách). Prešov: Štátna
vedecká knižnica v Prešove, s. 95–109.
Žeňuch, Peter a kol. (2019c). Pohľady do problematiky cyrilskej písomnej tradície na
Slovensku. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV – Slovenský komitét slavistov –
VEDA, vydavateľstvo SAV.
Žeňuch, Peter (2020). Poznámky o jazyku prameňov byzantsko-slovanského obradu v
slovenskom prostredí. Philologia, 30/1, 197–212. https://www.fedu.uniba.sk/fileadmin/pdf/
Sucasti/Ustavy/Ustav_filologickych_studii/Philologia/Philologia_2020-
1/PHILOLOGIA_XXX_1_2020_Zenuch.pdf
Žeňuch, Peter – Zubko, Peter (2021). Michal Bradač – Rukoväť cirkevných dejín /
Михаилъ Брадачъ – Єпѵтомъ Історїи Церковныѧ. Monumenta byzantino-slavica et latina
Slovaciae. Vol. VIII. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV – Slavistický ústav Jána Stanislava
SAV – Slovenský komitét slavistov.
Žeňuch, Peter (2021). Rakošinský cyrilský rukopisný zborník z konca 17. a zo začiatku
18. storočia. Slavica Slovaca, 56/4-supplementum, 5–74.
Published
2023-01-01