УКИДАЊЕ ПЕЋКЕ ПАТРИЈАРШИЈЕ 1766. ГОДИНЕ – ФИСКАЛНИ ОКВИР

  • Недељко Радосављевић
  • Татјана Катић

Abstract

У раду се разматра питање расподеле фискалних задужења
укинуте Пећке патријаршије. На основу објављене османске архивске грађе: фермана,
докумената канцеларије Епископске мукате, берата васељенских патријараха и берата
призренских/рашко-призренских и скендеријских митрополита, указано је на чињеницу да
пореска задужења Пећке патријаршије нису спојена у јединствен износ са осталим
финансијским обавезама патријарха у Цариграду, већ су увек исказивана одвојено. На
основу тога може се са сигурношћу закључити да је Пећка патријаршија и после 1766.
опстала као засебна јединица, али само у фискалном погледу. Као таква, никако није
могла да послужи као темељ за добијање било каквог вида аутономије или обнове
аутокефалности.

References

Извори
Необјављени
Берат султана Мустафе IV (1807-1808), издат митрополиту Јоаникију 1.
априла 1808. године (4. сафера 1223.), Ризница манастира Дечана, инв. број. ДК–13.
Објављени
Алексијевић Димитрије (1908), Прилози за историју Српске цркве, Весник СЦ за
1908, Београд: Удружење свештеника.
Алексијевић Димитрије (1909), Прилози за историју Српске цркве, Весник СЦ за
1909, Београд: Удружење свештеника.
Андреев, Стефан; Калицин, Мария; Мутафова, Красимира (2019), Православни
структури на Балканите през XVII–XVIII век : Съгласно документи от Истанбулския
османски архив, Велико Търново: Абагар.
Арнаудов, Христо (1871), Пълно събрание на дьржавнитѣ законы, уставы,
наставленія и высокы заповѣди на Османската империя, Цариградъ: Христо Арнаудов.
Çolak, Hasan; Bayraktar-Tellan, Elif (2019), The Orthodox Church as an Ottoman
Institution: A Study of Early Modern Patriarchal Berats, Istanbul: The Isis Press.
Михаиловски, Никола (1869), Исторически изследования за Охридската и
Ипекска архиепископіи, Цариградъ: Македония.
Прибићевић Валеријан (1904), Акта о укидању Пећске патријаршије,
Богословски гласник, св. 5, 377–379; св 6, 453–456. Сремски Карловци: Јован Живковић
и др.
Тричковић Радмила (1980), Српска црква средином XVII века, Глас САНУ
СССХХ : Одељење историјских наука, књига 2, Београд: САНУ, 61–164.
Шулетић Небојша (2010), Подаци о бератима архијереја Пећке и Охридске
архиепископије у Дефтеру прихода канцеларије црквених муката (ВОА, КК 2542–33),
Српске студије 1, Београд: Центар за српске студије, Филозофски факултет Универзитета
у Београду.
Литература
Bayraktar-Tellan, Elif (2011), The Patriarch and the Sultan: The Struggle for Authority
and the Quest for Order in the Eighteenth-century Ottoman Empire, Ph.D. Dissertation, Ankara:
Department of History İhsan Doğramacı Bilkent University, June 2011.
Веселиновић Pајко Л. (1986), Србија под аустријском влашћу 1718–1739,
Историја српског народа IV/1. Београд: Српска књижевна задруга, 106–162.
Вуковић, Сaвa (1996), Српски јерарси од деветог до двадесетог века, Београд:
Евро; Подгорица: Унирекс; Крагујевац: Каленић.
Evans, Guy (1999), George Stavrakoğlu and the Rule of Ruşvet, Oriente Moderno n.s.
18 (79) vol. 1, 147-160.
Inalcik, Halil (1991), The Status of the Greek Orthodox Patriarch under the Ottomans,
Turcica 23, Paris: Éditions Klincksieck, Louvain: Éditions Peeters, 407–435.
Јастребов Иван Степанович (1879), Податци за историју Српске цркве : из
путничког записника, Београд: Државна штампарија.
Kotzageorgis, Phokion P. (2008), About the Fiscal Status of the Greek Orthodox
Church in the 17th century, Turcica 40, Paris: Éditions Klincksieck, Louvain: Éditions Peeters,
67–80.
Поповић, Душан (1950), Србија и Београд од Пожаревачког до Београдског
мира 1718–1739, Београд: Српска књижевна задруга.
Радосављевић, Недељко В. (2007), Православна црква у Београдском пашалуку
1766–1831 : управа Васељенске патријаршије, Београд: Историјски институт.
Радосављевић Недељко В. (2011), Антим Зепос, ужучко-ваљевски митрополит
1802–1814, Историјски часопис 60, Београд: Историјски институт, 271–288.
Радосављевић Недељко В. (2012), Јоаникије, митрополит рашко-призренски,
Историјски часопис 61, Београд: Историјски институт, 145–164.
Радосављевић Недељко В. (2013), Црквене прилике у Старој Србији од укидања
Пећке патријаршије до Велике источне кризе (1766–1878), Историја и значај Призренске
богословије, Ниш 2013: Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 9–27.
Радосављевић, Недељко В. (2020a), Београдски мир (1739) и реорганизација
Пећке патријаршије, у: Осам векова аутокефалије Српске православне цркве 1, Београд:
Православни богословски факултет Универзитета у Београду.
Радосављевић, Недељко В. (2020b), Црногорски митрополит Сава Петровић и
укидање Пећке патријаршије 1766, Историјски часопис 69, Београд: Историјски
институт, 227–248.
Радосављевић, Недељко В. (2021), Дабробосанска митрополија у Васељенској
патријаршији (1766–1880), Београд: Историјски институт.
Runciman, Stеven (1968), The Great Church in Captivity, London: Cambridge
University Press.
Слијепчевић, Ђоко (1991), Историја Српске православне цркве 1, Београд: БИГЗ.
Снегаров, Иван (1995), История на Охридската архиепископия – патриаршия,
том 2 : От падането й под турците до нейното унищожение (1394–1767), София:
Aкадемично издателство „Проф. Марин Дринов“.
Published
2023-01-01