ПАТРИЈАРХ НИКОН У НЕМАЧКОЈ ЛИТЕРАТУРИ XVIII ВЕКА

  • Милош Ђорђевић

Abstract

Живот и дело патријарха Никона у 17. веку оставило је дубок траг
у Руској цркви. На основу биографије коју је приредио Иван Шушерин и чији је превод на
немачки језик објавио Бакмајстер у 18. веку, у раду ће бити представљени најважнији
закључци, као и детаљи из прилога које је аутор прикупио у Русији. Имајући у виду велики
значај реформи које је спроводио патријарх Никон, у немачкој литератури дат је
посебан осврт на питање подршке и односа са царем Алексејем I Романовим. Усвајајући
политику предводника у православном свету, Русија је у духовном погледу представљала
ослонац и српском патријарху Гаврилу Рајићу који је у овом периоду боравио у Москви.

References

Извори
Bacmeister, J. Vollrath (1788): Beyträge zur Lebensgeschichte des Patriarchen Nikon.
Aus russischen Nachrichten zusammengetragen, Riga: Johann Friedrich Hartknoch.
Димитријевић, Стеван М. (1922): Грађа за српску историју из руских архива и
библиотека, Сарајево: Споменик СКА 53, Други разред 45.
Литература
Büsching, A. Friedrich (1787): Erdbeschreibung: Dänemark, Norwegen, Schweden u.
Rußland, I, Hamburg: Der Carl Ernst Bohn.
Војиновић, Жарко (2019): Утицај Никонових и Петрових реформи на питању
књиге у Карловачкој митрополији у XVIII веку, у: Богословље и духовни живот
Карловачке митрополије. Културолошка и образовна преплитања и узајамни односи
цркава и политичких ентитета Централне и Југоисточне Европе од 1690. до 1918.
године. Год. 2. ур. Владимир Вукашиновић. Београд–Врњци: Универзитет у Београду,
Православни богословски факултет, Институт за литургику и историју уметности:
Интерклима графика, 131-145.
Deutschbaltisches Biographisches Lexikon 1710-1960 (1970): Hg. W. Lenz,
Göttingen: Baltische Historische Kommission, Köln-Wien: Böhlau.
Димитријевић, Стеван М. (1900 а): Одношаји пећских патријараха с Русијом у
XVII веку, Глас Српске краљевске академије 58. Београд: Државна штампарија.
Димитријевић, Стеван М. (1900 б): Прилози расправи "Одношаји пећских
патријараха с Русијом у XVII веку" у Гласу LVIII. и LX, Споменик СKA 38, Београд:
Државна штампарија Краљевине Србије.
Зизикин, М. Валеријанович (2007 а): Патријарх Никон. Његове државне и
канонске идеје, I, Краљево: Епархијски управни одбор Епархије жичке, Врњачка Бања:
Интерклима-графика.
Зизикин, М. Валеријанович (2007 б): Патријарх Никон. Његове државне и
канонске идеје, II, Краљево: Епархијски управни одбор Епархије жичке, Врњачка Бања:
Интерклима-графика.
Зизикин, М. Валеријанович (2007 в): Патријарх Никон. Његове државне и
канонске идеје, III, Краљево: Епархијски управни одбор Епархије жичке, Врњачка Бања:
Интерклима-графика.
Костић, Мита (1958): Култ Петра Великог међу Русима, Србима и Хрватима у
XVIII веку, Историјски часопис, VIII, Београд: Историски институт САН, 83-106.
Lobachev, V. Sergei (2001): Patriarch Nikon's Rise to Power, The Slavonic and East
European Review, Vol. 79/2, Cambridge: Тhe Modern Humanities Research Association, 290-
307.
Лобачёв, В. Сергей (2003): Патриарх Никон, Санкт-Петербург: Искусство.
Neue Deutsche Biographie (1997): Moller – Nausea, Bd. 18 (1997), München:
Historische Kommission bei der bayerischen Akademie der Wissenschaften, Berlin: Duncker
und Humblot GmbH.
Новаковић, Срђан (2020): Грци, Срби и слом Русије. Никонове грчке реформе у
Русији XVII века, Београд: Донат Граф.
Патријарх Никон: Стяжание Святой Руси - созидание государства
Российского, (2007): Ур. В.В. Шмидт, Москва: Государства Российского, РАГС.
Patriarch Nikon on church and State. Ninkon’s "Refutation" (1982): Ed. Schooneveld
v. C.H, Tumins V. A, Verdansky G, Indiana University, Berlin – New York – Amsterdam:
Moutin Publishers.
Петровић, Далибор (2017): Патријарх Никон на челу руске цркве, Фоча:
Православни богословски факултет Светог Василија Острошког, Бања Лука: Графид.
Пузовић, Владислав (2015): Суђење Дамаскину Хиландарцуна Светој Гори и
међуправославни односи средином XVII века, Анали Правног факултета у Београду,
LXIII/2, 135-153.
Радовановић, Бранко (2016): Утицај никоновско-петровских реформи на српско
богословље и просвету, Теолошки погледи, 1, Београд: Свети Архијерејски Синод Српске
православне цркве, 99-112.
Радовановић, Бранко (2015): Аспекти међусобних хришћанских и
културолошких утицаја Срба и руса у периоду од 10. до 16. века, Црквене студије 12,
Ниш: Центар за црквене студије, 109-121.
Reimo, Tiiu (2003): Das Drück- und Verlagswesen in Reval in der zweite Hälfte des
18. Jahrhunderts. In: Kulturgeschichte der baltischen Länder in der Frühen Neuzeit: Mit einem
Ausblick in die Moderne, Klaus Garber (Ed) et al. Tübingen: Max Niemeyer Verlag GmbH, 59-
82.
Румянцева, С. Вера (2010): Патриарх Никон и духовная культура в России
XVII в. Из рукописного наследия патриарха Никона, Москва: Российская акад. наук,
Институт российской истории РАН.
Слијепчевић, Ђоко (2002): Историја српске православне цркве I. Од
покрштавања Срба до краја XVIII века, Београд: Култура.
Spinka, Matthew (1941): Patriarch Nikon and the Subjection of the Russian Church to
the State, Church History, Vol. 10/4, Cambridge University Press, 347-366.
Сухомлинов, И. Михаил (1882): История Российской академии, Вып. 6, Санкт-
Петербург: Типография Императорской Академии Наук.
Coxe Wilhelm (1785): Reise durch Polen, Russland, Schweden und Dänemark. Mit
historischen Nachrichten und politischen Bemerkungen begleitet, Zürich: Orell, Geßner, Füßlin
und Compagnie.
Черникова, В. Татьяна, Вишняков, В. Ярослав (2019): Историја Русије II.
Царска Русија:(XVII-почетак XX века), Београд: Еволута.
Шмидт, В. Ви́ льям (2004): Патриарх Никон. Труды, Москва: МГУ. 2004.
Published
2023-01-01