КРАЉИЦА ЈЕЛЕНА У УЛОЗИ МАЈКЕ

  • Катарина Митровић

Abstract

У овом раду пажња је усмерена на приватни и породични живот
краљице Јелене, с посебним освртом на њене односе са синовима краљевима –
Драгутином и Милутином, ћерком Брњачом, снахама Каталином и Симонидом, унукама
Катарином и Маргаритом, као и другим појединцима и мањим групама људи који су је
могли доживљавати као мајчинску фигуру. Потенцијално веродостојна реконструкција
краљичине личности из улоге мајке извршена је на основу података садржаних у
житијима из пера архиепископа Данила Другог, сведочанставима Теодора Метохита и
других византијских писаца, повељи за Ратачку опатију, преписци с Апостолском
столицом, ктиторским натписима и ликовним представама. Изворни подаци тумачени
су у кључу дубинске психологије, архетипова мајке Карла Густава Јунга и трансакционе
анализе као теорије о развоју понашања.

References

Извори
Виз. извори VI (1986): Византијски извори за историју народа Југославије VI,
Београд: Византолошки институт САНУ.
Данило Други (2008): Животи краљева и архиепископа српских. Службе, прир.
Г. Мак Данијел, Д. Петровић, Београд: Просвета.
Доментијан (2012): Житије Светога Саве, Десет векова српске књижевности,
књ. 2, Нови Сад: Издавачи центар Матице српске, 69–189.
Марјановић Душанић, Смиља (2002): Повеља краља Милутина опатији Св.
Марије Ратачке, Стари српски архив 1, 13–29.
Писци средњовековног латинитета (1996): Књижевност Црне Горе од XII до XV
века, књ. 1, прир. Д. Синдик, Г. Томовић, Цетиње: Обод.
Стефан Првовенчани (2012): Житије Светога Симеона, Десет векова српске
књижевности, књ. 2, Нови Сад: Издавачи центар Матице српске, 39–67.
Theiner, Augustino (1859): Vetera monumenta historica Hungariam sacram
illustrantia, t. I, Romae.
Литература
Алексић, Владимир (2015): Краљица Јелена и српски владарски поменици, у:
Јелена – краљица, монахиња, светитељка. Тематски зборник радова посвећених краљици
Јелени, ур. К. Митровић, Брвеник: Манастир Градац, 31–37.
Антоновић, Милош (2003): Град и жупа у Зетском приморју и северној Албанији
у XIV и XV веку, Београд: Историјски институт.
Архиепископ Данило II (1991): Архиепископ Данило II и његово доба.
Међународни научни скуп поводом 650 година од смрти, децембар 1987, ур. В. Ђурић,
Београд: САНУ.
Bern, Erik (2019): Transakciona analiza u psihoterapiji: priručnik principa
transakcione analize, Beograd: Kosmos izdavaštvo; Podgorica: Nova knjiga.
Благојевић, Милош (2004): Српске удеоне кнежевине, у: Немањићи и Лазаревићи
и српска средњовековна државност, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
Bojanović, Rade (1985): Autentična i neautentična ličnost, Beograd: Prosveta.
Бојовић, Драгиша (2015): Теологија љубави у „Житију краљице Јелене”, у: Јелена
– краљица, монахиња, светитељка, 139–146.
Браун, Питер (2012): Тело и друштво. Мушкарци, жене и сексуално одрицање у
раном хришћанству, Београд: Clio.
Бубало, Ђорђе (2016): Српска земља и поморска у доба владавине Немањића.
Књига 1 Од сабора у Расу до Сабора у Дежеву, Београд: Филип Вишњић.
Van Tricht, Filip (2020): Latin Emperors and Serbian Queens: Anna and Helena.
Genealogical and Geopolitical Explorations in the Post–1204 Byzantine World, Frankokratia 1,
1–52.
Војводић, Драган (2005): Зидно сликарство цркве Светог Ахилија у Ариљу,
Београд: Стубови културе.
Vukovich, Alexandra (2013): Motherhood as Authority in the ’Life of Queen Helen’ by
Archbishop Daniel II, in: Authorities in the Middle Ages. Influence, Legitimacy and Power in
Medieval Society, eds. S. Kangas, M. Korpiola, T. Ainonen, Berlin: Walter de Gruyter & Co,
249–269.
Gulding, Meri Meklur – Robert L. Gulding (2007): Promeniti život. Terapija novom
odlukom, Novi Sad: Psihopolis institut.
Da Mosto, Andrea (2003): I dogi di Venezia, Firenze – Milano: Giunti Editore.
Динић, Михаило (1964): Кћери краља Драгутина. Из наше раније прошлости III,
Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор 30 3–4, 235–246.
Дојчиновић, Данијел (2015): Хагиографичност Житија краљице Јелене, у: Јелена
– краљица, монахиња, светитељка, 151–166.
Erdeljan, Jelena (2017): Two inscriptions from the church of Sts Sergius and Bacchus
near Schodër and the question of text and image as workers of identify in medieval Serbia,
Текстове – надписи – образи 2016/ т. I – Старо изкуство, София, 97–111.
Живковић, Војислав (2021): Српски краљеви Драгутин и Милутин. Проблем
наслеђа српског престола крајем 13. и почетком 14. века, Ниш: Центар за црквене
студије; Врање: Преподобни Јустин Ћелијски и Врањски.
Загарчанин, Младен (2015): Манастир Ратац и краљица Јелена, у: Јелена –
краљица, монахиња, светитељка, 85–115.
Ист. Мађара (2002): Историја Мађара, П. Рокаи, З. Ђере, Т. Пал, А. Касаш,
Београд: Clio.
Јелена велика краљица (2014): Јелена велика краљица 1314. Седам векова од
смрти краљице Јелене 2014, ур. Т. Михаиловић, С. Новчић, Краљево: Народни музеј.
Јовић, Растко (2015): Краљица Јелена: светитељство Истока и Запада, у: Јелена
– краљица, монахиња, светитељка, 171–182.
Jung, Karl Gustav (2015): Psihološki aspekti arhetipa majke, u: Arhetipovi i kolektivno
nesvesno, Podgorica: Narodna knjiga; Beograd: Miba books, 85–116.
Јухас Георгиевска, Љиљана (2013): Житије краљице Јелене од архиепископа
Данила Другог, у: Семинар српског језика, књижевности и културе. Предавања 2, Београд:
Међународни славистички центар, 27–40.
Кандић, Оливера (2005): Градац: историја и архитектура манастира, Београд:
Републички завод за заштиту споменика културе.
Коматина, Ивана (2021а): Краљ Стефан Урош I Велики и његов век, Београд:
Историјски институт.
Коматина (2021б): О времену напада краља Уроша I на Мачву и његовом
заробљавању, Зборник радова Византолошког института 58, 73–96.
Копривица, Марија (2015): „Држава” краљице Јелене, у: Јелена – краљица,
монахиња, светитељка, 13–26.
Ласкарис, Михаило (1926): Византиске принцезе у средњевековној Србији,
Београд: Књижарница Фрање Баха.
Мак Данијел, Гордон (1984): Прилози за историју „Живота краљева и
архиепископа српских” од Данила II, Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор
46, 42–52.
Мак Данијел, Гордон (1991): Генезис и састављање Даниловог зборника, у:
Архиепископ Данило II и његово доба, Међународни научни скуп поводом 650 година од
смрти, децембар 1987, ур. В. Ђурић, Београд: САНУ, 217–224.
McDaniel, Gordon (1982–1983): On Hungarian–Serbian Relations in the Thirteenth
Century: John Angelos and Queen Jelena, Ungarn – Jahrbuck 12, 43–50.
Миљковић, Бојан (2007): Немањићи и Свети Никола у Барију, Зборник радова
Византолошког института 44/1, 275–294.
Миљковић, Бојан (2020): Непозната кћи Стефана Првовенчаног, у: Стефан
Првовенчани и његово доба, ур. И. Коматина, Београд: Историјски институт, 159–184.
Митровић, Катарина (2015): Краљица Јелена и бенедиктинске традиције у
Приморју, у: Јелена – краљица, монахиња, светитељка, 65–81.
Mitrović, Katarina (2021): Život u manastiru. Benediktinci u Pomorju srpske
srednjovekovne države, Beograd: Evoluta.
Митровић, Катарина (2022а): Краљица Јелена и Синајска гора, Црквене студије
19, 89–95.
Митровић, Катарина (2022б): Краљица Јелена у улози супруге, у: Краљ Милутин
и доба Палеолога: Историја, књижевност, културно наслеђе. Зборник радова са
Међународног научног скупа, 24. – 26. октобар 2021, Скопље (у штампи).
Mihajlović Shipley, Marija (2020): An Unexpected Image of Diplomacy in a Vatican
Panel, in: Byzantium in Eastern European Visual Culture in the Late Middle Ages, eds. M. A.
Rossi, A. I. Sullivan, Leiden – Boston: Brill, 91–117.
Nastović, Ivan (2015): Uvod u dubinsku psihologiju, Novi Sad: Prometej; Beograd:
Centar dr Ivan Nastović.
Panou, Eirini (2020): The Cult of St Anna in Byzantium, London – New York: Centre
for Byzantine, Ottoman and Modern Greek Studies, University of Birmingham – Routledge.
Пејић, Светлана (2015): Краљица и монахиња Јелена и црква Благовештења
манастира Градац – цртице о даривањима, у: Јелена – краљица, монахиња, светитељка,
187–196.
Поповић, Даница (1999–2000): Култ краља Драгутина – монаха Теоктиста,
Зборник радова Византолошког института 38, 309–326.
Поповић, Мирослав (2010): Српска краљица Јелена између римокатоличанства
и православља, Београд: ПБФ Институт за теолошка истраживања.
Поповић, Мирослав (2015): Нови осврт на датовање писма–заклетве краљице
Јелене дубровачком архиепископу, кнезу и општини, у: Јелена – краљица, монахиња,
светитељка, 53–60.
Порчић, Небојша (2021а): Марија, сестра српске краљице Јелене, Историјски
часопис 70, 31–68.
Porčić, Nebojša (2021b): Documents of Mary of Cayeux Concerning Grants to the
Abbey of Dommartin and an Agreement with the King of England, Иницијал. Часопис за
средњовековне студије 9, 181 – 208.
Радојчић, Светозар (1996): Портрети српских владара у средњем веку, Београд:
Републички завод за заштиту споменика културе.
Rozenvajn, Barbara – Rikardo Kristijani (2019): Šta je istorija emocija?, Novi Sad:
Mediterran Publishing.
Спремић, Момчило (2014): Србија и Венеција (VI–XVI век), Београд: Службени
гласник.
Станковић, Влада (2022): Милутин свети краљ, Београд: Vukotić Media.
Стојковски, Борис (2015): Краљица Јелена и Угарска, у: Јелена – краљица,
монахиња, светитељка, 41–48.
Тодић, Бранислав (2006–2007): Сопоћани и Градац. Узајамност фунерарних
програма две цркве, Зограф 31, 59–77.
Тодић, Бранислав (2018): Култ градачке ктиторке краљице и монахиње Јелене,
Саопштења 50, 33–50.
Тодић, Бранислав (2019): О школи за девојке на двору српске краљице Јелене,
Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор 85, 3–14.
Томин, Светлана (2014): Српска краљица Јелена: владарка и монахиња, Нови
Сад: Платонеум.
Трифуновић, Ђорђе – Зорица Витић (1999): Житије краља Дагутина, у
монаштву Теоктиста. Прилог познавању рукописног наслеђа архиепископа Данила II,
Зборник Матице српске за књижевност и језик 47, 117–141.
Ћирковић, Сима (1998): Краљ Стефан Драгутин, Рачански зборник 3, 11–20.
Узелац, Александар (2014): О српској принцези и бугарској царици Ани: прилог
познавању бракова краља Милутина, Историјски часопис 63, 29–46.
Узелац, Александар (2021): Марија де Кајо, сестра краљице Јелене, у: Између
Подунавља и Средоземља. Тематски зборник посвећен проф. др Синиши Мишићу
поводом његовог 60. рођендана, ур. К. Митровић, А. Узелац, Ниш: Центар за црквене
студије; Пожаревац: Народни музеј, 187–206.
Frenz, Thomas (2008): I documenti pontifici nel medioevo e nell’età moderna, Città del
Vaticano: Scuola Vaticana di Paleografia, Diplomatica e Archivistica.
Цветковић, Бранислав – Гордана Гаврић (2015): Краљица Јелена и фрањевци, у:
Јелена – краљица, монахиња, светитељка, 119–135.
Published
2023-01-01