О „ЕТНИЧКИМ ЕПИСКОПИЈАМА” ЦАРИГРАДСКЕ ЦРКВЕ ОД VII ДО XI ВЕКА

  • Милош Цветковић

Abstract

Текст је посвећен улози Цариградске цркве у христијанизацији и
византинизацији варварских и паганских скупина у Ромејском царству од VII до XI века,
са посебним нагласком на улози „етничких епископија”, односно црквених катедри
унутар Константиопољске патријаршије, које су осниване с циљем покрштавања и
интеграције одређених неромејских и нехришћанских скупина у византијско друштво.
Истраживање је засновано првенствено на анализи садржаја нотиција Цариградске
цркве и аката црквених сабора, затим сигилографске грађе, као и наративних извора.

References

Извори
Бешевлиев, Веселин (1992): Първо-български надписи. София: Българска
академия на науките, Археологически институт и музей.
ВИИНЈ = Острогорски, Георгије [ур.] (1955): Византијски извори за историју
народа Југославије I. Београд: Византолошки институт САНУ.
Actes d’Iviron II = Lefort, Jacques et all. [edd.] (1990): Actes d’Iviron II. Du milieu du
XIè siècle à 1204. Archives de l’Athos XVI. Paris: Académie des inscriptions et Belles-Lettres –
Académie d'Athènes.
Actes d’Iviron III = Lefort, Jacques et all. [edd.] (1994): Actes d’Iviron III. De 1204 à
1328. Archives de l’Athos XVIII. Paris: Académie des inscriptions et Belles-Lettres – Académie
d'Athènes.
Actes de Chilandar = Živojinović, Mirjana et all. [edd.] (1998): Actes de Chilandar I.
Des origines à 1319. Archives de l’Athos XX. Paris: Académie des inscriptions et Belles-Lettres
– Académie d'Athènes.
Actes de Lavra = Lemerle, Paul et all. [edd.] (1970): Actes de Lavra I. Des origines à
1204. Archives de l’Athos V. Paris: Académie des inscriptions et Belles-Lettres – Académie
d'Athènes.
Alekséenko, Nikolay A. (1996): Un tourmarque de Gothie sur un sceau inédit de
Cherson. Revue des études byzantines 54. Paris: Institut français d'études byzantines, 271–275.
Caminiates = Böhlig, Gertrudis [ed.] (1973): Ioannis Caminiatae De expugnatione
Thessalonicae. Corpus Fontium Historiae Byzantinae 4. Berlin – New York: Apud Walter de
Gruyter et socios.
Chomatenus = Prinzing, Günter [ed.] (2002): Demetrii Chomateni Ponemata
Diaphora. Corpus Fontium Historiae Byzantinae 38. Berlin – New York: Walter de Gruyter.
DAI = Moravcsik, Gyula – Jenkins, Romilly James Heald [edd.] (1967): Constantinus
Porphyrogenitus, De Administrando Imperio, vol. I. – New, Revised Edition. Corpus Fontium
Historiae Byzantinae 1. Washington, D. C: Dumbarton Oaks, Center for Byzantine Studies.
Darrouzès, Jean (1975): Listes épiscopales du concile de Nicée (787). Revue des études
byzantines 33. Paris: Institut français d'études byzantines, 5–76.
De cerimoniis = Dagron, Gilbert – Fluisn, Bernard [edd.] (2020): Constantini
Porphyrogeniti, Liber de cerimoniis. Corpus Fontium Historiae Byzantinae 52. Paris:
Association des Amis du Centre d'Histoire et Civilisation de Byzance.
Descriptio orbis Romani = Gelzer, Henricus [ed.] (1890): Georgii Cyprii Descriptio
orbis Romani. Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana. Leipzig.
Gelzer, Heinrich (1893): Ungedruckte und wenig bekannte Bistümerverzeichnisse der
orientalischen Kirche II. Byzantinische Zeitschrift 2. Leipzig, 22–72.
La Vie de Jean de Gothie = Auzépy, Marie-France (2006): La Vie de Jean de Gothie
(BHG 891). Zuckerman, Constantin (ed.), La Crimée entre Byzance et le khaganat Khazar. Paris:
Collège de France- CNRS – Centre de recherche d'Histoire et Civilisation de Byzance, 69–85.
Laurent, Vitalien (1963): Le corpus des sceaux de l’Empire byzantin V/1. Paris: Institut
français d'études byzantines.
Lemerle, Paul (1977): Le typikon de Grégoire Pakourianos (décembre 1083). Cinq
études sur le XIe siècle byzantin. Paris: Centre national de la recherche scientifique, 113–191.
Les listes de préséance byzantines = Oikonomidès, Nicolas [ed.] (1972): Les listes de
préséance byzantines des IXè et Xè siècles. Paris: Centre national de la recherche scientifique.
Les plus anciens recueils = Lemerle, Paul [ed.] (1979): Les plus anciens recueils des
miracles de saint Démétrius et la pénétration des Slaves dans les Balkans I. Le texte. Paris:
Centre national de la recherche scientifique.
Mansi, Johannes Dominicus [ed.] (1765, 1766, 1767, 1772): Sacrorum Conciliorum
Nova et Amplissima Collectio XI, XII, XIII, XVII. Florentia.
Notitiae = Darrouzès, Jean [ed.] (1981): Notitiae episcopatuum Ecclesiae
Constantinopolitanae. Paris: Centre national de la recherche scientifique, Institut français
d'études byzantines.
Partitio terrarum = Carile, Antonio [ed.] (1965): Partitio terrarum Imperii Romanie.
Studi Veneziani 7. Firenze: Istituto di storia della società e dello Stato veneziano; Istituto
"Venezia e l'oriente"; Fondazione "Giorgio Cini", 125–305.
Seibt, Werner (1999): Siegel als Quelle für Slawenarchonten in Griechenland. Nicolas
Oikonomides (ed.), Studies in Byzantine Sigillography 6. Washington, D. C: Dumbarton Oaks
Research Library and Collection, 27–36.
Tactica = Dennis, George [ed.] (2010): Leonis VI Tactica. Corpus Fontium Historiae
Byzantinae 49. Washington, D. C: Dumbarton Oaks Research Library and Collection.
Tafel, Gottlieb Lucas Friedrich – Thomas, Georg Martin [edd.] (1856): Urkunden zur
älteren Handels- und Staatsgeschichte der Republik Venedig I. Wien: Kaiserlich-königlichen
Hof- und Staatsdruckerei.
Theophanes = de Boor, Carl [ed.] (1883): Theophanis Chronographia I. Lipsiae: B.G.
Teubnneri.
Theophylactus = Gautier, Paul [ed.] (1986): Theophylacti Achridensis Epistulae.
Corpus Fontium Historiae Byzantinae 16/2, Thessalonique: Association de recherches
byzantines.
Vita Methodii = Grivec, Fran – Tomšič, Fran [edd.] (1960): Constantinus et Methodius
Thessalonicenses. Fontes. Radovi Staroslavenskog instituta, knj. IV. Zagreb: Staroslavenski
institut.
Литература
Гюзелев, Васил (1999): Бележки върху йерархическия статус на Българската
църква и нейния върховен предстояетл през първия век от покръстването 865–971.
Религия и църква в България, София: Гутенберг, 98–107.
Живковић, Тибор (2002): Јужни Словени под византијском влашћу (600–1025).
Београд: Историјски институт – Ј. П. „Службени гласник”.
ИНБ = Ангелов, Димитър [пр.] (1981): История на България II, София: Българска
академия на науките.
ИСН = Ћирковић, Сима [ур.] (1981): Историја српског народа I, Београд: Српска
књижевна задруга.
Коматина, Предраг (2009): Оснивање Патраске и Атинске митрополије и
Словени на Пелопонезу. Зборник радова Византолошког института 46. Београд:
Византолошки институт САНУ, 27–52.
Коматина, Предраг (2014): Црквена политика Византије од краја иконоборства
до смрти цара Василија I. Београд: Византолошки институт САНУ.
Коматина, Предраг (2016): Област Вагенитија и епископија Св. Климента.
Зборник радова Византолошког института 53. Београд: Византолошки институт САНУ,
83–100.
Максимовић, Љубомир (1972): Византијска провинцијска управа у доба
Палеолога. Београд: Византолошки институт САНУ.
Острогорски, Георгије (1959): Историја Византије, Београд: Српска књижевна
задруга.
Поповић, Владимир (1986): Куврат, Кувер и Аспарух. Старинар 37. Београд:
Археолошки институт, 103–133.
Тарнанидис, Јоанис (2019): Појам и канонски положај установе аутокефалије у
оквиру организације и управе Источне православне цркве. Максимовић, Љубомир –
Пириватрић, Срђан (ур.), Краљевство и архиепископија у српским и поморским земљама
Немањића. Београд: Српска академија наука и уметности – Српски комитет за
византологију, 23–29.
Цветковић, Милош (2017а): Ниже јединице тематског уређења у Византији (9–
11. век) – необјављена докторска дисертација. Београд: Филозофски факултет
Универзитета у Београду.
Цветковић, Милош (2017б): Сермисијани – Преци појединих влашких скупина?
Прилог проучавању порекла влашких заједница на југу Балканског полуострва.
Симеонова, Лилияна – Тасева, Лора (пр.), Средновековните Балкани като световен
кръстопът: контакти и обмен, Studia Balcanica 32. София: Институт за балканистика с
Център по тракология, Българска академия на науките – Издателска къща „Тендрил“, 33–
43.
Цветковић, Милош (2019а): Једна претпоставка о пореклу и
административном положају Вардариота у Византији. Зборник радова Византолошког
института 56. Београд: Византолошки институт САНУ, 19–38.
Цветковић, Милош (2019б): Принципи интеграције неромејских етничких
скупина у тематски систем на Балкану. Ракоција, Миша (ур.), Ниш и Византија XVII.
Ниш: Град Ниш – Универзитет у Нишу – Православна Епархија нишка – Нишки културни
центар, 75–96.
Blanchet, Marie-Hélène – Vetochnikov, Konstantinos (2021): Les usages
et les significations du terme « autocéphale » (αὐτοκέφαλος) à Byzance. Blanchet Marie-
Hélène, Gabriel Frédéric, Tatarenko Laurent (eds), Autocéphalies. L`exercice de l`independence
dans les Églises slaves orientales (IXe-XXIe siècle). Roma: Publications de l’École française de
Rome, 47–64.
Grégoire, Henri (1934): Manuel et Théophobe ou la concurrence de deux monastères.
Byzantion 9. Leuven, 183–204.
Hannick, Christian (2021): Les cheminements de l’Église bulgare vers
une émancipation et une autocéphalie face au patriarcat de Constantinople avant la période
ottoman. Blanchet Marie-Hélène, Gabriel Frédéric, Tatarenko Laurent (eds), Autocéphalies.
L`exercice de l`independence dans les Églises slaves orientales (IXe-XXIe siècle). Roma:
Publications de l’École française de Rome, 121–137.
Janin, Raymond (1930): Les Turc Vardariotes. Échos d’Orient 29. Paris: Institut
français d'études byzantines, 437–449.
Krsmanović, Bojana (2008): The Byzantine Province in Change. On the Threshold
Between the 10th and 11th Century. Belgrade – Athens: The Institute for Byzantine Studies of the
SASA – The Institute for Byzantine Studies in Athens.
Laurent, Vitalien (1943): L'évêque des Turcs et le proèdre de Turquie. Académie
Roumaine, Bulletin de la Section historique 23/2. Bucarest: Académie Roumaine, 147–158.
Mullett, Margaret (1997): Theophylact of Ochrid. Reading the Letters of a Byzantine
Archbishop, Birmingham: Centre for Byzantine, Ottoman and Modern Greek Studies,
University of Birmingham.
Nikolov, Angel (2021): The Bulgarian Church in the 9th-10th century. Blanchet Marie-
Hélène, Gabriel Frédéric, Tatarenko Laurent (eds), Autocéphalies.
L`exercice de l`independence dans les Églises slaves orientales (IXe-XXIe siècle). Roma:
Publications de l’École française de Rome, 139–157.
PmbZ [641–867] = Lilie, R.-J. et all. [edd.] (1999–2002): Prosopographie der mittelbyzantinischen
Zeit [641–867]. Berlin – New York: Walter de Gruyter.
PmbZ [867–1025] = Lilie, R.-J. et all. [edd.] (2013): Prosopographie der mittelbyzantinischen
Zeit [867–1025]. Berlin – Boston: de Gruyter.
Rekaya, Mohamed (1974): Mise au point sur Théophobe et l’alliance de Bâbek avec
Théophile (833/34–839/40). Byzantion 44/1. Leuven, 43–67.
Tachiaos, Anthony-Emil N. (1993–1994): Some Controversial Points Relating to the
Life and Activity of Cyril and Methodius. Tachiaos, Anthony-Emil N. (ed.),
Cyrillomethodianum17–18. Thessalonique: Association hellénique d’études slaves, 41–71.
Vasiliev, Alexander A. (1936): The Goths in the Crimea. Cambridge, MA: The
Mediaeval Academy of America.
Published
2023-01-01