ЦРКВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА У СИРМИЈУМУ ПРЕ И ТОКОМ ДИОКЛЕЦИЈАНОВОГ ПРОГОНА ДО 313. ГОДИНЕ

  • Борис Фајфрић

Abstract

На основу појединих хагиографских извора, као и археолошких
споменика, добија се сазнање о организацији Сирмијумске епископије пре и током
прогона цара Диоклецијана. Проучавајући поменуте изворе, може се уочити да је
поменута епископија била добро развијена, са свим свештеничким чиновима, као и са
задовољавајућем бројем верника. С обзиром да је Сирмијум био развијен римски град,
било је неопходно да у њему буде основана и црквена заједница, која је такође била добро
развијена. Једино што епископија није поседовала је храм, с тога су се верници заједно са
својим свештенослужитељима молили по приватним домовима.

References

Афанасјев, Hиколај (2001), Трпеза Господња, Вршац: Епархија банатска.
Вулић, Никола, ,,Војводина у римско доба“, Д. Ј. Поповић (1939), Војводина од
најстаријих времена до Велике сеобе, Нови Сад: Историјско друштво у Новом Саду.
Зелер, Жак (2005). Почеци хришћанства на Балкану, Подгорица: ЦИД.
Јеремић, Мирослав – Милошевић, Петар – Мирковић, Мирослава – Поповић,
Владислав, ,,Светилиште бенефицијара у Сирмијуму“, у: Душан Познановић (ур.),
Sirmium – град царева и мученика (сабрани радови о археологији и историји Сирмијума),
Сремска Митровица – Благо Сирмијума 2003, 193 – 197.
Лактанције (2014), О смрти прогонитеља, Београд: Академија Српске
православне цркве за уметност и консервацију 2014.
Лебедев, Алексеј Петрович (2002), Свештенство древнe Васељенске цркве,
Београд: Zepter Book World.
Лозе, Едуард (1986), Свет Новог завета, Београд: Свети архијерејски синод
СПЦ.
Миловановић, Сава ,,Брак и целибат у прва четири века“, Богословље 2 (2018),
Православни богословски факултет Универзитета у Београду, 74 – 90.
Милошевић, Петар (2001), Археологија и историја Сирмијума, Нови Сад:
Матица српска.
Памфил, Јевсевије (2003), Историја цркве, Шибеник: Епархија далматинска.
Поповић, Владислав, ,,Sirmium – град царева и мученика”, Познановић, Душан
(2003), Sirmium – град царева и мученика (сабрани радови о археологији и историји
Сирмијума), Сремска Митровица: Благо Сирмијума, 41 – 52.
Поповић, Владислав, ,,Sirmium, Сремска Митровица – римски град (1963)“,
Познановић, Душан (2003), Sirmium – град царева и мученика (сабрани радови о
археологији и историји Сирмијума), Сремска Митровица: Благо Сирмијума, 59 – 70.
Поповић, Владислав, ,,Блажени Иринеј, први епископ Сирмијума”, Познановић,
Душан (2003), Sirmium – град царева и мученика (сабрани радови о археологији и историји
Сирмијума), Сремска Митровица: Благо Сирмијума, 259 – 264.
Поповић, Владислав, ,,Преглед топографије и градске структуре Сирмијума у
доба касног царства“, Познановић, Душан (2003), Sirmium – град царева и мученика
(сабрани радови о археологији и историји Сирмијума), Сремска Митровица: Благо
Сирмијума, 121 – 146.
Поповић, Владислав и Ochsenschlager, Е. ,,Касноцарски хиподром у
Сирмијуму“, Познановић, Душан (2003), Sirmium – град царева и мученика (сабрани
радови о археологији и историји Сирмијума), Сремска Митровица: Благо Сирмијума, 157
– 179.
Поповић, Јевсевије (1995), Општа Црквена историја I, Нови Сад: Прометеј.
Поповић, Радомир (2004), Хришћанство на тлу источног Илирика пре досељења
Словена, Београд .
Ридигер, Алексий (ред.) (2001), Православная енциклопедия II, Москва:
Церковно – научный центр.
Ридигер, Алексий (ред.) (2008), Православная енциклопедия XVIII, Москва:
Церковно – научный центр.
Самарџић, Глигор, ,,Римска комуникација Epitauro – Resinum“, Зборник радова
Филозофског факултета Универзитета у Приштини 47/2 (2017), Универзитет у
Приштини – Филозофски факултет, 195 – 212.
Стојковски, Борис (2012), Црквена историја Срема у средњем веку (докторска
дисертација, Нови Сад: Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду.
Стојковски, Борис ,,О апостолском пореклу епископије Сирмијума“, Споменица
историјског архива ,,Срем“ 10 (2011), Сремска Митровица: Историјски архив ,,Срем“ ,
55 – 64.
Стојковски, Борис ,,Светитељи без житија. Приноси сирмијској хагиографији”,
Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду 37 (2012), Филозофски факултет
Универзитета у Новом Саду, 401 – 413
Теодору, Евангелос, ,,Служба ђакониса у Грчкој православној цркви”, Religija i
tolerancija 11 (2009), 165 – 185.
Убипариповић, Србољуб, ,,Улога ђаконис у хришћанском богослужењу”,
Српска теологија у 20. веку 17 (2015), 36 – 44.
философ и мученик, Свети Јустин (2002), Сабрана дела (прев. Миливој Р.
Мијатов), Београд – Ваљево – Србиње: Хришћанска мисао.
Фицџералд, Киријаки Кародијанис (2009) Ђаконисе у Православној цркви:
Позване на светост и служење, Крагујевац: Каленић 2009.
Bubalo, Đорđе – Mitrović, Katarina – Radić, Radmila (2010), Jurisdikcija Katoličke
crkve u Sremu, Beograd: Službeni glasnik.
Carnandet, Joanne (ed.) (1867), Acta Sanctorum Augusti, Parisiis – Romae: Victorem
Palme.
Carnandet, Joanne (ed.) (1867), Acta Sanctorum Augusti III, Parisiis – Romae:
Victorem Palme.
Carson, Thomas – Cerrito, Joann (ed.) (2003), New Catholic Encyclopedia 1,
Washington: The Catholic University of America.
Cary, Earnest (ed.) (1955), Dio’s Roman History IX, London – Cambridge: William
Heinmann Ltd. And Harvard University Press.
Curran, John (2000), Pagan City and Christian Capital, Oxford: Clarendon Press.
De Rosi, Iohanne – Ouchesne, Ludovico (ed.) (1894), Acta Sanctorum Novembris II,
Bruxellis: Apud Socios Bollandianos – Societe Belge de Librairie.
de Liguori, Saint Alphonsus (1888), Victories of the Martyrs, New York – Cincinnati
– Chicago: Benziger Brothers.
Bollandus, Joannes – Henschenius, Godefridus (ed.) (1865), Acta Sanctorum
Februarii Tom. III, Parisiis – Romаe: Victorem Palmé.
Dolbeau, Francois, ,,Le Dossier Hagiographique D’Irénée, évȇque de Sirmium”,
Antiquité tardive 7 (2000), 205 – 214.
Dreyer, Wim, ,,The amazing growth of the early church”, HTS Theological Studies 1
(2012), прегледано дана 26. 08. 2022. на: https://hts.org.za/index.php/hts/article/view/
1268/2543.
Fisher, George (1900), History of the Christian Church, New York: Charles Scribner’s
Sons.
Goodman, Мartin (1994), Mission and Conversion. Proselytizing in the Religious
History of the Roman Empire, Oxford: Clarendon Press.
Halkin, Francois (ed.) (1861), Bibliotheca Hagiographica Graeca II, Bruxelles:
Bruxelles: Société des Bollandistes.
Hamman, A. G. (1998), Rim i prvi hrišćani : svakodnevni život, Beograd: Bukur book.
Jarak, Mirja ,,Martyres Pannoniae – The Chrnological Postiton of the Pannonian
Martyrs in the Course of Diocletian’s Persecution”, Bratož, Rajko (1996), Westillyricum und
Nordostitalien in der Spätrömischen Zeit, Ljubljana: Narodni Muzej, 263 – 289.
Jeremić, Miroslav (2016), Sirmium – grad na void: razvoj urbanizma i arhitekture od
I do VI veka, Beograd: Arheološki institute.
Kapitanović, Vicko, ,,Ilirik u odrazu kršćanske književnosti”, Služba Božja: liturgijsko
– pastoralna revija 2 – 4 (2003), 95 – 151.
Lanciani, Rodolfo (1893), Pagan and Christian Rome, Boston – New York: Houghton,
Mifflin and Company.
Lucii Caecilii Firmiani Lactantii, ,,De mortibus persecutorum“, Migne, J. P. (ed.)
(1844), Patrologiae Cursus Completus Series Latina Prior 7, Parisiis: Excudebat Vrayet.
Magie, David (1991), The Scriptores Historie Augustae I, London – New York:
William Heinmann & G. P. Putnam’s Son.
Milin, Milena, ,,An Exorcist on an Epitaph from Sirmium”, Старинар 47 (1996),
Археолошки институт Београд, 245 – 248.
Mirković, Miroslava (2008), SIRMIUM: istorija rimskog grada od I do kraja VI veka,
Sremska Mitrovica: Blago Sirmijuma.
Musurillo, Herbert (ed.) (1972), The Acts of the Christian Martyrs, Oxford: Oxford
University Press.
Nagy, Levente, ,,Ascetic Christianity in Pannonian Martyr Stories?“, Sághy, Marianne
– Schoolman, Edward (ed.) (2018), Pagans and Christians in the Late Roman Empire: New
Evidence, New Approaches (4th – 8th centuries), Budapest: Central European University Press,
97 – 104.
Moretti, Paola Francesca (ed.) (2006), La Passio Anastasiae. Introduzione, testo
critico, traduzione, Herder – Roma: Herder Edritice E Libreria.
Ruinart, Тheodorici (ed.) (1859), Acta Martyrum, Ratisbonae: Sumtibus G. Josephi
Manz.
Pažin, Zoran i Višaticki, Karlo (2013), Vlastiti misal đakovačke i srijemske biskupije,
Đakovo: Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u
Osijeku.
Popović, Anto (2007), Novozavijetno vrijeme, Zagreb: Kršćanska sadašnjost.
Rajt, Dadli (2014), Eleusinske misterije, Beograd: Bukefal E. O. N.
Reeve, Wm. –Collier, Jeremy (ed.) (1889), The Apology of Tertullian and the
Meditations of the Emperor Marcus Aurelius Antoninus), London & Sydney: Griffith Farran
Okeden & Welsh Newbery House.
Ritig, Svetozar, ,,Martyrologij srijemsko – pannonske metropolije“, Bogoslovska
smotra 2/2 (1911), Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 113 – 126.
Rufinus Aquileiensis presbyter, ,,Historia monachum“, Migne, J. P. (ed.) (1878),
Patrologiae Cursus Completus Series Latina Prior 21, Parisiis: Apud Garnier Fratres, 387 –
462.
Sancti Eusebii Hieronymi, ,,Vita S. Pauli Primi Eremitae“, Migne, J. P. (ed.) (1883),
Patrologiae Cursus Completus Series Latina Prior 23, Parisiis: Apud Garnier Fratres, 17 – 30.
Schаff, Рhilip (1893). History of the Christian Church. Volume I: Apostolic Christianity
A. D. 1 – 100, прегледано дана 27. 04. 2022. на: http://www.documentacatholicaomnia.eu/
03d/1819-1893,_Schaff._Philip,_History_Of_Christian_Church_[01]_Apostolic_Christianity_
AD_1-100,_EN.pdf.
Schaff, Philip – Wace, Henry (ed.) (1904), A Select Library of Nicene and Post – nicene
Fathers of the Christian Church Volume I. Eusebius: Church History, Life of Constantine the
Great and Oration in Praise of Constantine, New York: Charles Scribner’s Sons.
Stephenson, Andrew (1919), The History of Christianity from the Origin of Christianity
to the time of Gregory the Great I, Boston: The Gorham Press.
Tamas, Hajnalka, ,,Passio Pollionis (BHL 6869) Introduction, Critical Text and Notes“,
Sacris Erudiri 51 (2012), 9 – 34
Trombley, Frank ,,Overview: The Geographical Spread of Christianity“, Mitchell,
Margaret M. –Young, Frances M. (ed.) (2008), The Cambridge History of Christianity. Origins
to Constantine, Cambridge: Cambridge University Press.
Urbani XIII et Clementis X (1784), Martyrologium Romanum Gregorii XIII, Venetiis:
Typis Francifei ex Nicolao Pezzana.
Published
2023-01-01