СРЕДЊОВЕКОВНА КЊИЖЕВНОСТ И ЕЛЕКТРОНСКИ РЕСУРСИ У ШКОЛИ XXI ВЕКА

  • Бранислав Ранђеловић
  • Александар Новаковић

Abstract

Маргинализација средњовековне књижевности у наставним плановима и програмима започела је са друштвеним превирањима која су се одиграла средином двадесетог века. Од тада па до данас се са сваким новим програмом број дела и аутора редукује, тако да се у српским основним школама изучава једно дело, а у гимназијама (и средњим стручним школама) једва пет дела. Притом, одломак се појављује као доминантно штиво, што још једном потврђује незавидан положај у коме се ова књижевност налази и која одолева само захваљујући ентузијазму наставника. Стога је предмет овога рада испитивање ставова наставника о месту и значају
средњовековне књижевности у основношколским и средњошколским програмима. Аутори настоје да коришћењем технике анкетирања дијагностификују и опишу употребу савремених наставних средстава и ресурса захваљујући којима наставници успевају да мотивишу ученике да активно читају и проучавају средњовековна књижевна дела и њихове ауторе.

References

Ален и Смит 2012: Allen,W. A., Smith A. R. (2012). ,,Effects of video podcasting on psychomotor and cognitive performance, attitudes and study behavior of student physical therapistsˮ. Innovations in Education and Teaching International 49, 401414.
Богдановић 1984: Богдановић, Д. (1984). ,,Настава старе српске књижевностиˮ. Како предавати књижевност, теоријске основе наставе, приредио Александар Јовановић, Београд: ЗУНС.
Божић 2014а: Божић, С. (2014). ,,Значај теорије хипертекста за наставу књижевностиˮ. Свет у књижевности – књижевност у свету, тематски зборник радова, 5972.
Божић 2014б: Божић, С. (2014). ,,Примена интернета у настави књижевности – ставови и поступања наставникаˮ. Philologia Mediana, VI, 529546.
Бојовић 2017: Бојовић, Д. (2017). ,,Апологијом књижевности против духа кривотворењаˮ. Лицеум, XXIII/18, 147163. Доступно на: http://www.liceum.kg.ac.rs/2017/12/blog-post_75.html.
Бран и сар. 2011: Bran, R., Grosseck, G., Tiru, L. (2011). ,,Dear teacher, what should I write on my wall? A case study on academic uses of Facebookˮ. Procedia Social and Behavioral Sciences, 15(1), 1425–1430.
Вест и сар. 2009: West, A., Lewis, J., Currie, P. (2009). ,,Students’ Facebook ‘Friends’: Public and private spheresˮ. Journal of Youth Studies, 12(6), 615–627.
Јовановић 2008: Јовановић, Т. (2008). ,,Настава старије књижевности у школској библиотециˮ. Школски библиотекар сарадник у настави. Београд: Филолошки факултет, 135138.
Јухас-Георгиевска 2010: Јухас-Геогриевска, Љ. (2010). ,,Житијна књижевност у наставиˮ. Књижевност и језик, LVII/12, 2334.
Каралић 2013: Каралић, Е. (2013). ,,Српска средњовековна књижевност у наставним плановима и програмима у Србији, Републици Српској, Црној Гори и дијаспориˮ. Philologia Mediana, 5, 421436.
Кеј 2012: Kay, R. H. (2012). ,,Exploring the use of video podcasts in education: A comprehensive review of the literatureˮ. Computers in Human Behavior 28, 820831.
Крупеж 2016: Крупеж, О. (2016). Корпус српске књижевности у образовном и васпитном процесу: интерпретативна парадигма у настави. Докторска дисертација одбрањена на Филолошком факултету у Београду под менторством проф. др Зоне Мркаљ. Београд: Филолошки факултет.
Ламп и сар. 2008: Lampe, C., Ellison, N., Steinfield, C. (2008). ,,Changes in use and perception of Facebookˮ. In B. Begole, D. W. McDonald (Eds.), CSCW '08 Proceedings of the 2008 ACM conference on Computer supported cooperative work, 721– 730.
Лојд и Робертсон 2012: Lloyd, S. A., Robertson, C. L. (2012). ,,Screencast tutorials enhance student learning of statisticsˮ. Teaching of Psychology 39, 6771.
Мајер и Морено 2003: Mayer, R. E., Moreno, R. (2003). ,,Nine ways to reduce cognitive load in multimedia learningˮ. Educational Psychologist 38, 4352.
Михајловић 2019: Михајловић, Ј. (2019). ,,Свети Сава у основношколским и гимназијским програмима за српски језикˮ. Црквене студије, 16, 595604.
Новаковић 2018: Новаковић, А. (2018). ,,Говор јутјубера – његова језичка анализа и могући утицај на говор ученикаˮ. Philologia Mediana 10, 571−588.
Пантић 2012: Пантић, Д. (2012). „Бесмртна наука Светог Саве“, Политика, 26. 1. 2012. г.
Радуловић 2006: Радуловић, О. (2006). „Хазарски речник у контексту српске средњовековне књижевности”. Књижевност и језик, 53/3–4, 279–289.
Свелер 1988: Sweller, J. (1988). ,,Cognitive load during problem solving: Effects on learningˮ. Cognitive Science 12, 257285.
Свелер 1989: Sweller, J. (1989). ,,Cognitive technology: Some procedures for facilitating learning and problem-solving in mathematics and scienceˮ. Journal of Educational Psychology 81, 457466.
Свелер 1994: Sweller, J. (1994). ,,Cognitive load theory, learning difficulty, and instructional designˮ. Learning and Instruction 4, 295312.
Станојевић 2008: Станојевић, П. (2008). ,,Настава старије књижевности у школској библиотеци уз помоћ интернетаˮ. Школски библиотекар сарадник у настави. Београд: Филолошки факултет, 139151.
Ћоровић 2005: Ћоровић, Е. (2005). ,,Проблеми проучавања дела Светог Саве и о Светом Сави у настави српског језикаˮ. Књижевност и језик, LVII/34, 381392. Џоунс и сар. 2010: Jones, N., Blackey, H., Fitzgibbon, K., Chew, E. (2010). ,,Get out of MySpace!ˮ. Computers & Education, 54(1), 776–782.
Published
2021-03-03