СВЕТИ САВА У ЛЕГЕНДАМА ДРАГАНА ЛАКИЋЕВИЋА У СВЕТЛУ КЊИЖЕВНЕ ТРАДИЦИЈЕ

  • Снежана Марковић
Keywords: Свети Сава, Драган Лакићевић, житије, усмено предање, традиционални атрибути, легенда

Abstract

У раду се указује на улогу средњовековних житија и народних
приповедака и предања у процесу настајања и формирања традиционалне представе о
Светом Сави, која се, у великој мери, одржала до данас. У светлу често несхватљивих
и контрадикторних поступака и особина чији су корени у дубокој прошлости, сагледава
се савремени лик првог српског архиепископа и учитеља који је Драган Лакићевић
остварио у збирци легенди Штап Светог Саве. Анализирају се представе светитеља у
савременим легендама, његове функције и атрибути, и уочава поступак очовечења и
потпуне христијанизације, којим је честа контроверзност поступака елиминисана, а
поступања у потпуности усклађена са хришћанским нормама.

References

Богдановић, Димитрије (1970): Византијски књижевни канон у српским
службама средњег века, у: О Србљаку. Београд: СКЗ, 97–125.
Богдановић, Димитрије (1975): Старе српске биографије. Београд: Просвета.
Богдановић, Димитрије (1992): Предговор у: Житије светог Саве. Београд:
СКЗ, VII–XL.
Димитријевић, Ст. (1926): Свети Сава у народном веровању и предању.
Београд: Штампарија „Св. Сава“.
Доментијан (1975): Житије светог Саве, у: Старе српске биографије. Београд:
Просвета.
Ђурић, Војислав (1980): Говор поезије III. Београд: Просвета.
Ивић, Павле (1979): О језику у списима светога Саве, у: Сава Немањић – Свети
Сава, историја и предање. Београд: САНУ, 167–175.
Лакићевић, Драган (2006): Штап Светог Саве. Београд: Библиотека Азбука.
Милошевић, Десанка (1970): Срби светитељи у старом српском сликарству, у:
О Србљаку. Београд: СКЗ, 143–268.
Милошевић-Ђорђевић, Нада (1998): Епске песме „средњих времена“ и српска
средњовековна књижевност, у: Свети Сава у српској историји и традицији. Београд:
САНУ, 321–336.
Пешић, Радмила, Милошевић-Ђорђевић, Нада (1997): Народна књижевност.
Београд: Требник.
Popović, Tanja (2007): Rečnik književnih termina. Beograd: Logos Art.
Радојчић, Светозар (1979): Лик светог Саве у Доментијановом Животу и
подвизима архиепископа све српске и поморске земље преподобног оца и богоносног
наставника Саве, у: Сава Немањић – Свети Сава, историја и предање. Београд: САНУ,
215–221.
Самарџија, Снежана (2008): Биографије епских јунака. Београд: Друштво за
српски језик и књижевност Србије.
Самарџија, Снежана (2012): Сказано, списано и написано (Напомене о
односима између усменог стваралаштва и писане књижевности), у: Српско усмено
стваралаштво у интеркултурном коду. Београд: Институт за књижевност и уметност,
15–87.
Теодосије (1992): Житије светог Саве. Београд: СКЗ.
Трифуновић, Ђорђе (1970): Стара српска црквена поезија, у: О Србљаку.
Београд: СКЗ, 9–93.
Ћоровић, Владимир (1927): Свети Сава у народном предању. Београд:
Задужбина Р. Ђурића.
Чајкановић, Веселин (1973): Мит и религија у Срба. Београд: СКЗ.
Шаранчић-Чутура, Снежана (2006): Нови живот старе приче. Нови Сад:
Змајеве дечје игре.
Published
2019-10-08