СВЕТИ САВО „КАРА-ЂОРЂИЈИНА ВРЕМЕНА” (Опет о Вишњићевим варијантама о Свецу)

  • Кристина Митић
Keywords: Филип Вишњић, Немањићи, задужбине, Свети Савo, милешевски култ

Abstract

У двијема народним јуначким пјесмама слијепог гуслара Филипа
Вишњића (Збор зборила господа ришћанска, Вук СНП II, 24 и Протужило самоуче ђаче,
Вук СНП III, 14) о Светом Сави, за живота и посвећеном, пјева се као о јунаку
устаничког доба у XIX вијеку и у њима су варијанте претече добиле нови амбијент и
нови значај захваљујући интерпретацији Вукова народног пјесника Устанка који се
ширио.

References

Богићевић, В. (1995): „Српске границе према западу”. У: Српски писци и
научници о Босни и Херцеговини, приредио Здравко Антонић. Београд: Службени лист
СРЈ, 15–17.
Божић, И. (1979): „Свети Сава у предању”. У: Сава Немањић – Свети Сава,
историја и предање. Београд: САНУ, 389–395.
Влаховић, П. (2002): „Народни сабори и саборовање у Србији”. У: Братство.
Ур. Злата Бојовић, књ. VI. Београд: Друштво „Свети Сава” и Чигоја штампа, 59–65.
http://www.digitalna.nb.rs/wb/NBS/casopisi_pretrazivi_po_datumu/P_26112/2002/b006#page/
4/mode/1up, (приступљено 28.02.2018).
Вук Рјечник: Караџић, В. (1966): Српски рјечник истолкован њемачким и
латинским ријечима, скупио га и на свијет издао Вук Стефановић, Беч, 1818. Сабрана
дела Вука Караџића, књ. II, прир. Павле Ивић, Издање о стогодишњници смрти Вука
Стефановића Караџића 1864–1964, Београд: Просвета.
Вук СНП II: Караџић, В. (1988): Српске нaродне пјесме, скупио их и на свијет
издао Вук Стеф. Караџић, књ. II, у којој су пјесме јуначке најстарије, Беч, 1845. Сабрана
дела Вука Караџића, књ. V, прир. Радмила Пешић, Издање о стогодишњници смрти
Вука Стефановића Караџића 1864–1964, Београд: Просвета.
Вук СНП III: Караџић, В. (1988): Српске нaродне пјесме, скупио их и на свијет
издао Вук Стеф. Караџић, књ. III, 1846. Сабрана дела Вука Караџића, књ. VI, прир.
Радован Самарџић, Издање о стогодишњници смрти Вука Стефановића Караџића 1864–
1964, Београд: Просвета.
Вук СНП IV: Караџић, В. (1986): Српске нaродне пјесме, скупио их и на свијет
издао Вук Стеф. Караџић, књ. IV, 1862. Сабрана дела Вука Караџића, књ. VII, прир.
Љубомир Зуковић, Издање о стогодишњници смрти Вука Стефановића Караџића 1864–
1964, Београд: Просвета.
Гавриловић, А. (1922): „О српској народној песми Свети Сава и Хасан Паша”,
у: Просветни гласник, 39, Београд: Државна штампарија Краљевине СХС, 489–493.
http://ubsm.bg.ac.rs/latinica/dokument/1956/prosvetni-glasnik-1922, (приступљено
23.02.2018).
Детелић, М. (1992): Митски простор и епика. Београд: САНУ.
Ђорђевић, Р. Т. (1939): Белешке о нашој народној поезији. Београд: Државна
штампарија Краљевине Југославије.
Ђурић, В. Ј. (1975): „Милешева и дрински тип цркве”, У: Рашка баштина 1,
Краљево, 17–18.
Ђурић, В. (1979): „Лик Светога Саве у књижевности”. У: Сава Немањић –
Свети Сава. Историја и предање. Београд: САНУ, 223–230.
Зиројевић, О. (1994): „Свети Сава и муслимани”. У: Књижевна реч. Београд,
433, 3.
Јовановић, Б. (2008): Пркос и инат – етнопсихолошке студије. Београд: Завод
за уџбенике и наставна средства.
Јовановић, С. (1991): „Један прилог за проучавање српског националног
карактера”. У: Из историје књижевности II. Сабрана дела. 12. том. Београд: БИГЗ.
Карановић, З. (1985): „Свети Сава у народном предању”. У: Zbornik radova
XXXII Kongresa saveza udruženja folklorista Jugoslavije I Sombor ’85. Novi Sad: Udruženje
folklorista SAP Vojvodine, 277–281.
Карановић, З. (2001): „Немањићи градитељи задужбина у виђењу Вукових
певача или прича о светом заједништву (етика и поетика)”. У: Зборник Матице српске
за књижевност и језик XLIX/1–2. Нови Сад: Матица српска, 47–55.
Клеут, М. (1998): Бјел Вилиндар насред Горе Свете. Хиландар и Света Гора у
народним песмама. Нови Сад: Апис.
Клеут, М., Пешикан-Љуштановић, Љ., Половина, Н., Томин, С. (2014): Без очију
кано и с очима. Нови Сад: Академска књига, Филозофски факултет.
Кнежевић, С. (2012): Вишњићев пјеснички споменик револуцији. Пале:
Просвјета.
Кнежевић, С., Зубер, Љ. (2013): „Филип Вишњић – први српски ратни
репортер”. У: Знање и корист. Тематски зборник радова. Ниш: Филозофски факултет,
305–317.
Ковачевић, В. (2004): „Четири Вишњићеве пјесме”. У: Научни скуп Први српски
устанак у књигама 1804–1813. Зборник радова поводом 200-годишњице Првог српског
устанка и два века модерне српске државе. Прир. Драган Бараћ. Београд: НБС, 185–199.
Косановић, С. (1871): „Српске старине у Босни. Неколике биљешке (натписи)”.
У: Гласник Српског ученог друштва. Београд, 29, 158–188.
Крини́чная, Н. А. (1988): Персонажи преданий: становление и эволюция
образа. Ленинград: Наука, Ленинградское отделение.
Кулишић, Ш., Петровић, П. Ж., Пантелић, Н. (ур.) (1970). Српски митолошки
речник. Београд: Нолит.
Липовац, Ј. (1936): „Култ св. Саве у Боки Которској”. У: Глас Боке. Котор, 163,
1–2; 164, 1–2; 165, 1.
Лома, А. (1994): „Свети Сава и осетски Сафа”. У: Расковник, часопис за
књижевност и културу, година XX, број 77–78. Београд: Народна библиотека, 120–127.
Лома, А. (2013): „Свети Сава и облакогонци”. У: Зборник радова
Византолошког института L. Београд: САНУ, 1041–1079. http://www.doiserbia.nb.rs/
img/doi/0584-9888/2013/0584-98881302041L.pdf, (приступљено 15.04.2018).
Љубинковић, Н. (1994): „Свети Сава – историја, мит”. У: Расковник, часопис за
књижевност и културу, година XX, број 77–78. Београд: Народна библиотека, 97–107.
Љубинковић, Н., Дрндарски, М. (2012): Први српски устанак – од историје до
народне историје и њене усмене митизације (Почетак настајања нове српске државе).
Београд, Орашац: ИП Наша прича, Задужбинско друштво Први српски устанак.
Матић, С. (1970): „Задужбине Немањића у епском певању (са две уводне
белешке)”. У: Зборник Матице српске за књижевност и језик. Нови Сад: Матица
српска, 277–287.
Матић, С. (1972): Нови огледи о нашем народном епу. Нови Сад: Матица
српска.
Матицки, М. (1999): Историја као предање. Београд: Рад, КПЗ Србије.
Матицки, М. (1985): „Слепи певачи као редактори епских народних песама”. У:
Zbornik radova XXXII Kongresa saveza udruženja folkloristа Jugoslavije I Sombor ’85. Novi
Sad: Udruženje folklorista SAP Vojvodine, 205–208.
Матицки, М. (ур.) (2003): Светосавска читанка. Београд: Завод за уџбенике и
наставна средства.
Meletinski, Е. М. (s. a.): Poetika mita. Beograd: Nolit.
Милошевић Ђорђевић, Н. (1987): „Народна предања о Светом Сави и српска
средњовековна писана реч”, У: Милешева у историји српског народа, Београд: САНУ,
287–300.
Милошевић Ђорђевић, Н. (1994): „Епски лик Светог Саве или ка расветљавању
проблема писано/усмено”. У: Расковник, часопис за књижевност и културу, година XX,
број 77–78. Београд: Народна библиотека, 114–119.
Милошевић Ђорђевић, Н. (1999): „Света Гора и Хиландар у народној песми и
поезији”. У: Трећа казивања о Светој Гори. Београд: Просвета, 206–222.
Милошевић Ђорђевић, Н. (2007): „Иришка академија и Вукови певачи или
сремски слепи певачи у свеопштем кругу епског певања”. У: Срем кроз векове. Београд,
Беочин: Вукова задужбина, Огранак Вукове задужбине у Београду, Институт за
књижевност и уметност, 383–398.
Милошевић Ђорђевић, Н. (2011): Радост препознавања. Нови Сад: Матица
српска.
Momirović, P. (1969): „Da li su manastir Gomionicu osnovali Mileševci”, У: Naše
starine XII, Sarajevo, 127–133.
Мргић, Ј. (2008): Северна Босна 13–16. век. Београд: Историјски институт.
Murko, M. (1951): Tragom srpsko-hrvatske narodne epike. I. knjiga. Zagreb: JAZU.
Недељковић, М. (1985): „Беседништво као фолклорно стваралаштво – од
средњевековног сеоског збора до савременог збора радних људи и грађана”. У: Zbornik
radova XXXII Kongresa saveza udruženja folklorista Jugoslavije I Sombor ’85. Novi Sad:
Udruženje folklorista SAP Vojvodine, 265–268.
Недић, В. (1990): Вукови певачи. Београд: Рад.
Нилевић, Б. (1987): „Улога и значај Манастира Милешеве у хисторији српског
народа у Босни и Херцеговини до Обнове Пећке патријаршије 1557. године”, У:
Милешева у историји српског народа, Београд: САНУ, 175–185.
Новаковић, С. (1954): Устанак на дахије 1804. Оцена извора. Карактер
Устанка. Војевање 1804. Београд: СКЗ.
Панић Суреп, М. (2014): Филип Вишњић. Живот и дело. Београд: Јасен.
Петковић, С. (2008): Манастир Света Тројица у Пљевљима. Друго допуњено
издање. Пљевља: Завичајни музеј. https://muzejpljevlja.com/sreten-petkovic-manastir-svetatrojica-
u-pljevljima-2/, (приступљено 01.03.2018).
Петровић, С. прир. (2017): „Филип Вишњић у сећањима и причањима. Поводом
250 година од рођења (1767–1834–2017)”. У: Фолклористика, Београд: Удружење
фолклориста Србије, 192–223. http://www.folkloristika.org/cir/arhiva/2-2-2017/,
(приступљено 22.03.2018).
Пешић, Р. (1987): „Милешева у епском народном певању”, У: Милешева у
историји српског народа, Београд: САНУ, 279–286.
Поповић, Д. (2000): „Чудотворења светог Саве Српског”. У: Чудо у словенским
културама. Ур. Дејан Ајдачић, Нови Сад: Научно друштво за словенске уметности и
културе, 138–156.
Поповић, Д. (2006): Под окриљем светости. Култ светих владара и реликвија у
средњовековној Србији. Београд: САНУ.
Раденковић, Љ. (1994): „Митски лик Светог Саве”. У: Расковник, часопис за
књижевност и културу, година XX, број 77–78. Београд: Народна библиотека, 108–113.
Радојичић, Сп. Ђ. (1962): Развојни лук старе српске књижевности. Текстови и
коментари. Нови Сад: Матица српска.
Самарџија, С. (2002): „Свети Сава међу јунацима ’средњих времена’ Вукове
збирке”. У: Братство. Ур. Злата Бојовић, књ. VI. Београд: Друштво „Свети Сава” и
Чигоја штампа, 9–21. http://www.digitalna.nb.rs/wb/NBS/casopisi_pretrazivi_po_datumu/
P_26112/2002/b006#page/4/mode/1up, (приступљено 28.02.2018).
Самарџија, С. (2008): Биографије епских јунака, Београд: Друштво за српски
језик и књижевност.
Слијепчевић, Ђ. (1991): Историја српске православне цркве. Од покрштавања
Срба до краја XVIII века. Београд: БИГЗ.
Станојевић, С. (1935): Свети Сава. Београд: Државна штампарија Краљевине
Југославије.
Стојанчевић, В. (1987): „Милешева у Првом српском устанку”, У: Милешева у
историји српског народа, Београд: САНУ, 301–307.
Сувајџић, Б. (2010): Певач и традиција. Београд: Завод за уџбенике.
Ћирковић, С. (1987): „Милешева и Босна”, У: Милешева у историји српског
народа, Београд: САНУ, 137–143.
Ћирковић, С., Благојевић, М. (1999): Лексикон српског средњег века, Београд:
Knowledge.
Ћоровић, В., ур. (1927): Св. Сава у народном предању. Београд: Задужбина
Радојице Ј. Ђурића.
Ћоровић, В. (1934): „Култ Светога Саве”. У: Браство. Београд, XXVIII, 112–
126.
Чајкановић, В. (1994): О врховном богу у старој српској религији. Београд: СКЗ,
БИГЗ, Просвета, Партенон.
Чубриловић, В. (1936): „Босанско Подриње и Први српски устанак”. У: Зборник
у славу Филипа Вишњића и народне песме. Друго издање. Београд: Одбор за прославу
Филипа Вишњића, 119–124.
Чубриловић, В. (1995): „Српска православна црква под Турцима од XV до XIX
века”. У: Српски писци и научници о Босни и Херцеговини, приредио Здравко Антонић.
Београд: Службени лист СРЈ, 257–277.
Шево, Љ. (2002): Православне цркве и манастири у Босни и Херцеговини до
1878. године. Бања Лука: Град Бања Лука, Глас српски.
Шупут, М. (1984): Српска архитектура у доба турске власти 1459–1690.
Београд: БИГЗ.
Published
2019-10-08