ПРОЛОШКА ЖИТИЈА СВ. САВЕ И СВ. СИМЕОНА И ЊИХОВИ СТИХОВИ

  • Милка Радуловић
Keywords: Св. Симеон, Св. Сава, пролог, синаксар, пролошко житије, минеј, србљак, Силуан, стихови

Abstract

Св. Симеон Мироточиви и Св. Сава Српски добили су прва кратка
житија током XIII века, а после увођења стиховног пролога усталила су се новија
житија, која су се током наредних векова појављивала са различитим стиховима на
почетку. Њихове рукописне традиције у пролозима и минејима добрим делом теку
заједно, што је био повод да се испитају паралелно. У овом раду се покушава
приближити одговорима на питања у којој су варијанти текста у стиховни пролог оба
превода (трновског и српског) унета житија Св. Симеона и Св. Саве и који су све
стихови за њих потом састављени.

References

Богдановић, Димитрије (1975a): Две редакције стиховног пролога у рукописној
збирци манастира Дечани. Упоредна истраживања. Т. 1. Београд: Институт за
књижевност и уметност, 35–72.
Богдановић, Димитрије (1975б): Пролошко житије св. Саве у руском рукопису
XVI века, Зборник Матице српске за књижевност и језик, књ. 23, св. 2. Нови Сад, 256–
258.
Богдановић, Димитрије (1976а): Пролошко житије св. Симеона, Прилози за
књижевност, језик, историју и фолклор, књ. 42, св. 1–4, Београд, 9–19.
Богдановић, Димитрије (1976б): Још један прилог истраживању пролошког
житија Светог Симеона, Зборник Матице српске за књижевност и језик, књ. 24, св. 3,
Нови Сад, 391–392.
Богдановић, Димитрије (1978): Каталог ћирилских рукописа манастира
Хиландара. Београд: САНУ – Народна библиотека СР Србије.
Богдановић, Димитрије (1980): Најстарија служба св. Сави. Београд: САНУ.
Богдановић, Димитрије (1982): Инвентар ћирилских рукописа у Југославији: XI–
XVII века. Београд: САНУ.
Богдановић, Димитрије (1986): Шест писаца XIV века. Београд: Српска
књижевна задруга.
Богдановић, Димитрије, Штављанин-Ђорђевић, Љубица, Јовановић-Стипчевић,
Биљана, Васиљев, Љупка, Гроздановић-Пајић, Мирослава (2011): Опис ћирилских
рукописних књига манастира Високи Дечани. Књ. 1. Београд: Народна библиотека
Србије.
Грбић, Душица (2011): Ћирилске рукописне књиге библиотеке Матице српске,
књ. 15, Пролози. Службе и житија. Нови Сад: Матица српска.
Јакобсон, Роман (1978): Огледи из поетике, Београд: Просвета, 218–240.
Ковачевић, Радмила (1995): Прилог проучавању пролошког житија св. Саве,
Проучавање средњовековних јужнословенских рукописа, зборник радова. Београд:
САНУ, 167–175.
Mošin, Vladimir (1955): Ćirilski rukopisi Jugoslavenske akademije, I dio: opis
rukopisa. Zagreb: Izdavački zavod Jugoslavenske akademije.
Мошин, Владимир (1958): Ћирилски рукописи манастира Св. Тројица код
Пљеваља, Историски записи, 11, књ. 14. Цетиње.
Mošin, Vladimir (1959): Slavenska redakcija prologa Konstantina Mokisijskog u
svjetlosti vizantijsko–slavenskih odnosa XII–XIII vijeka. Zbornik instituta Jugoslavenske
akademije II, Zagreb: Izdavački zavod Jugoslavenske akademije, 17–68.
Мошин, Владимир (1971a): Рукописи Пећке патријаршије. Приштина.
Мошин, Владимир (1971б): Словенски ракописи во Македонија. Скопје: Архив
на Македонија.
Петков, Георги (2000): Стишният пролог в старата българска, сръбска и
руска литература. Пловдив: Паисий Хилендарски.
Петков, Георги, Спасова, Мария (2008–2014): Търновската редакция на
Стишния пролог. Текстове. Лексикален индекс. т. I–XII. Пловдив: Паисий Хилендарски.
Радојичић, Ђорђе Сп. (1959): Силуанови стихови (из почетка XV века), Зборник
радова Института за проучавање књижевности САН 1, Београд: САН, 47–57.
Симић, Прибислав (1978): Карејска служба св. Сави, Богословље, година XXII,
св. 1 и 2. Београд: Православни богословски факултет, 17–63.
Станковић, Радоман (2003): Рукописне књиге манастира Св. Тројице код
Пљеваља: водени знаци и датирање. Београд: Народна библиотека Србије.
Стефановић, Димитрије Е. (2001): Стиховно житије св. Саве у минеју из
Титоша, Словенско средњовековно наслеђе. Београд: Чигоја штампа, 593–601.
Стојановић, Љубомир (1982): Каталог Народне библиотеке у Београду. Књ. 4,
Рукописи и старе штампане књиге, приредила Љубица Штављанин-Ђорђевић, Београд:
Народна библиотека Србије – САНУ.
Суботин Голубовић, Татјана (2006): Календари српских рукописа прве
половине XV века, Зборник радова Византолошког института XLIII. Београд:
Византолошки институт САНУ, 175–188.
Тасева, Лора (2009): Грешки и несинонимни разночетения в българския и
сръбския превод на проложните стихове за месец март, Црквене студиjе 6, Ниш:
Центар за црквене студије, 215–233.
Трифуновић, Ђорђе (1968): Српски средњовековни списи о кнезу Лазару и
Косовском боју, Крушевац: Багдала.
Трифуновић, Ђорђе (1990): Азбучник српских средњовековних књижевних
појмова, Београд: Нолит.
Турилов, А. А. (2006): К истории Стишного пролога на Руси, Древняя Русь.
Вопросы медиевистики, РАН. 1 (23). Москва: Институт славяноведения, 70–75.
Турилов, А. А. (2014): Исследования по славянскому и сербскому
средневековью. Београд: Чигоја штампа.
Турилов, А. А. Мошкова, Л. В. (2016): Каталог словенских рукописа
светогорских манастира, друго, исправљено и допуњено издање. Београд: Чигоја
штампа.
Ћирковић, Сима (2008): Доментијанова просопографија, Зборник радова
Византолошког института XLV. Београд: Византолошки институт САНУ, 141–155.
Ћоровић, Владимир (1929): Силуан и Данило II, српски писци XIV–XV века,
Глас Српске краљевске академије 136, Сремски Карловци: Српска манастирска
штампарија, 13–103.
Ћоровић, Владимир (1938): Пролошко житије Св. Саве, Светосавски зборник
2. Извори. Београд: Српска краљевска академија, 79–87.
Чистякова, Марина О южнославянских переводах стишного пролога, зборник
посвећен Д. Богдановићу, у припреми.
Шпадијер, Ирена (2014): Светогорска баштина. Београд: Чигоја штампа.
Шпадиер, Ирена: Службы святым сербам в рукописной минее № 11 из Свято-
Пантелеимонова монастыря, у зборнику радова са међународне научне конференције
Палеославистические чтения – 2, који је у припреми.
Published
2019-10-08