ПОМЕН СВЕТОГ САВЕ СРПСКОГ У КЊИГАМА БОЖИДАРА ВУКОВИЋА

  • Александар Наумов
Keywords: Свети Сава Српски, Божидар Вуковић, старо српско штампарство, Венеција, православна литургика, хеортологија, XVI век, Григорије Синаит, Света Гора.

Abstract

Рад представља оглед о богослужбеном помену Св. Саве у
венецијанским издањима Божидара Вуковића: Служабнику 1519, Псалтиру 1520,
Молитвенику одн. Зборнику за путнике 1521. и 1536. и Минеју празничном 1538.
Најчешће се Савино име спомиње у пратњи преп. Симеона Српског, али само њему је
посвећена пуна служба у минеју. Посебна пажња је указана непроученом тропару о
Сави и Симеону у Канону светим оцима преп. Григорија Синаита, познатом у
рукописима, пре свега хиландарским, а такође штампаном и прештампаваном у
венецијанским зборницима за путнике.

References

Горажданска штампарија 2008а: Литургија (Служабник) 1519. Фототипско
издање. Приредила Катарина Мано-Зиси, Београд-Источно Сарајево: Народна
библиотека Србије, Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву 2008.
Горажданска штампарија 2008б: Псалтир с последовањем 1521. Фототипско
издање. Приредила Катарина Мано-Зиси, Београд-Источно Сарајево: Народна
библиотека Србије, Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву 2008.
Минеј 1538 – в. Немировскиј 2003, бр. 67; Пелузи 2018, бр. 3 и 4.
Молитвеник 1521– в. Немировскиј 2001, бр. 39; Пелузи 2018, бр. 2.
Молитвеник 1536 – в. Немировскиј 2003, бр. 64
Псалтир 1520 – в. Немировскиј 2001, бр. 38
Служабник 1519 – в. Немировскиј 2001, бр. 26; Пелузи 2018, бр. 1.
Србљак 1970/1 – Србљак. Службе, канони, акатисти, књ. 1, прир. Ђ.
Трифуновић, превео Д. Богдановић, Београд: СКЗ.
Горажданска штампарија 2008г: Горажданска штампарија 1519-1523/ The
Goražde Printing House 1519-1523, редактор Мирослав Пантић, Београд-Источно
Сарајево: Народна библиотека Србије, Филозофски факултет Универзитета у Источном
Сарајеву.
Горскиј, Невострујев 1917: Горскiй Александръ Васильевичъ, Невоструевъ
Капитонъ Ивановичъ, Описанiе славянскихъ рукописей Московской Синодальной
библiотеки, отд. 3: Книги богослужебныя, ч. 2, Москва: Синодальная Типографiя,
(ЧОИДР 1917, кн. 4, ред. Николай Петровичъ Поповъ).
Казанский1849: Казанскiй Петръ Симоновичъ, Жизнь Святаго Саввы, первaго
Архiепископа Сербскaго, Прибавленiя къ творенiямъ святыхъ отцовъ въ русскомъ
переводѣ,ч. 8. Москва.
Наумов Н. 2018: Наумов, Наталија, Светачник Божидара Вуковића, у:
Божидар Вуковић и српска књига у Венецији. Тематски блок из 15. броја часописа
Црквене студије, Ниш, 67-107.
Немировскиј 2001: Nemirovskij, Evgenij L., Gesamtkatalog der Frühdrucke in
kyrillischer Schrift, Bd. 4: Die Druckerei von Božidar Goraždanin Goražde und Venedig. Die
erste Druckerei von Božidar Vuković in Venedig, Bibliotheca Bibliographica Aureliana 170,
Baden Baden: Valentin Koerner.
Немировскиј 2003: Nemirovskij, Evgenij L., Gesamtkatalog der Frühdrucke in
kyrillischer Schrift, Bd. 6: Die zweite Druckerei von Božidar Vuković in Venedig, Bibliotheca
Bibliographica Aureliana 187, Baden Baden: Valentin Koerner.
Пелузи 2018: Pelusi, Simonetta, Edizioni in cirillico dei secoli XVI e XVII in
Biblioteca Nazionale Marciana, y: Божидар Вуковић и српска књига у Венецији. Тематски
блок из 15. броја часописа Црквене студије, Ниш,109-150.
Пет векова 1994: Пет векова српског штампарства 1494-1994: раздобље
српскословенске штампе XV-XVII в., приредили Митар Пешикан, Катарина Мано-Зиси,
Миљко Ковачевић, Београд: Српска Академија Наука и Уметности- Матица Српска -
Народна Библиотека Србије.
Симић 2008: Симић, Прибислав, Литургијске особености књига горажданске
штампарије, y: Горажданска штампарија 2008г, 131-161.
Суботин-Голубовић 2012: Суботин-Голубовић Татјана, Српски преписи
химнографских састава Григорија Синаита, у: Византијски свет на Балкану, књ. 2:
Византолошке теме, уред. Бојана Крсмановић, Љубомир Максимовић, Радивој Радић,
Београд, 585-596.
Трифуновић 1970: Трифуновић Ђорђе, Белешке о делима у Србљаку, y: О
Србљаку. Студије, Београд: СКЗ, 269-366.
Published
2019-10-08