СЛОЖЕНИЦЕ У ЗАКОНОПРАВИЛУ СВЕТОГ САВЕ

  • Зорица Никитовић
Keywords: сложенице, Законоправило Светог Саве, српскословенски језик, терминологија, лексичко-семантичка група, pravovyriE, zqlovyriE

Abstract

Радом се даје приказ сложеница у Законоправилу Светог Саве,
кључне књиге у кораку задобијања самосталности Српске Цркве 1219. године, као
посебног лексичког слоја којим су именовани специфични садржаји егзистенцијалне
партиципације у Домостроју спасења и учествовања или одступања од саборне
Истине. Грађа је сагледана према критеријуму правилности/неправилности вјере,
онако како су је у првим вијековима хришћанства дефинисали Свети Оци, а
Законоправилом утврдио Свети Сава. Како грађа илуструје, принцип опозиције
представља основни лексички однос, не само лексичко-семантичких група назива за
вјеру pravovyriE – zlovyriE, већ семантичког поља вјере у цјелини, па се у складу са
значењем двокорјенске лексике врши даља класификација.

References

Законоправило или номоканон Светог Саве. Иловички препис 1262. година,
фототипија. Приредио и прилоге написао Миодраг М. Петровић, Горњи Милановац:
Дечје новине1991.
И: Законоправило Светога Саве 1. Приредили и превели: Миодраг М. Петровић
и Љубица Штављанин Ђорђевић. Београд: Историјски институт, 2005.
СП 2013: Сарајевски препис Законоправила Светог Саве из XIV вијека,
фототипија. Приређивачи: проф. др Станка Стјепановић и јеромонах Серафим (Глигић).
„ДАБАР“ Издавачка кућа Митрополије дабробосанске, 2013.
П2015: Сарајевски препис Законоправила Светог Саве из XIV вијека ‒ превод,
Слободан Продић, Братство манастира Добрунска Ријека и Станка Стјепановић.
„ДАБАР“ Издавачка кућа Митрополије дабробосанске.
Бенвенист, Эмил (1974): Синтаксические основы именного сложения In:
Общая лингвистика. – Москва: Прогресс, 241−259. /Fondements syntaxiques de la
composition nominale. Bulletien de la Societe de linguistique de Paris 62, 1967, 15-31.
Бичков, В. Виктор (1977): Византијска естетика, теоријски проблеми.
Београд: Просвета.
Богдановић, Димитрије (1979): Крмчија Светога Саве. Међународни научни
скуп Сава Немањић – Свети Сава. Историја и предање. Београд (1976), 91‒99.
Брија, Јован (1977): Речник православне теологије. Београд: Хиландарски фонд
Богословског факултета СПЦ.
Буйленко, И.В. (2012): Лексико-семантические объединения слов. Электроный
научно-образовательный журнал ВГСПУ „Грани познания“ №5(19) Декабрь 89‒92,
www.grani.vspu.ru
Вендина, Т. И. (2002): Средневековый человек в зеркале старославянского
языка. Москва: Индрик.
Вендина, Т. И. (2002а): Словообразование как источник реконструкции
языкового сознания. Вопросы языкознания, 42−72.
Верещагин, Е. М. (1997): История возникновения древнего обеславянского
литературного языка. Переводческаяя деятельность Кирилла и Мефодия и их
учеников. Москва: Мартис.
Гинзбург Е. Л. (2010): Словообразование и синтаксис. Москва: Книжный дом
„Либроком“.
Грковић-Мејџор, Јасмина (2001): Питања из старословенске синтаксе и
лексике. Лингвистичке свеске 1. Нови Сад: Филозофски факултет.
Драгичевић, Рајна (2014): Различити теоријски приступи префиксацији у
словенској творби речи. Slavische Wortbildung im Vergleich.Theoretische und pragmatische
Aspekte, Swetlana Mengel (Hg.), Berlin,: LIT-Verlag Dr. W Hopf, (= Slavica Varia Halensia,
Bd. 12), 60–72.
Ефимова, В. С. (2006): Старославянская словообразовательная морфемика.
Москва: Российская академия наук, Институт славяноведения.
Јевтић, Атанасије (2001): Духовност православља. Библиотека Пут, књ. 8,
Београд.
Јевтић, Атанасије (2004): Богословље Светог Саве. Врњци-Требиње: Манастир
Тврдош и Братство Св. Симеона Мироточивог.
Јевтић, Атанасије (2015): Патрологија. Књ. 1, Црквени Оци и писци прва три
века историје Цркве. Епископије: Захумско-Херцеговачка, Западно-Америчка и
Православни Богословски факултет Београдског универзитета, Београд-Требиње-Лос
Анђелес.
Кончаревић, Ксенија (2017): Језик и религија: појмовник теолингвистике.
Београд: Јасен.
Лазић, Милорад М. (2008): Српска естетика аскетизма. Хиландар:
Библиотека Тавор.
Милаш, Никодим (2005): O каноничним зборницима православне цркве.
Крмчија Савинска [1884] Аутобиографија. Студије. Чланци. Дела Никодима Милаша,
Књ. VII. Београд –Шибеник: Истина, издавачка установа епархије Далматинске,
389−479, 479−510.
Никитовић, Зорица (2014): Сложенице у оригиналним српскословенскиm
споменицима сакралног карактера. Бања Лука: Филолошки факултет.
Никитовић, Зорица (2012): Сложеница као резултат синтаксичко-семантичке
компресије или Реченица као творбена база сложенице. Српски језик XVII, Студије
српске и словенске, серија I, година XVII, 237−256.
Никитовић, Зорица (2018а): Рецепција Законоправила Светог Саве из XIV
вијека. Зборник с научног скупа Наука и стварност. Филозофски факултет
Универзитета Источно Сарајево, 291−311.
Никитовић, Зорица (2018б): О јересонимима у Законоправилу Светог Саве.
Црквене студије. Центар за црквене студије, 15, Ниш, 707−721.
Никитовић, Зорица (2018в): Семантичко поље назива за вјеру у Законоправилу
Светогa Саве (1219). Зборник са Научне конференције Српско писано насљеђе и
историја средњовјековне Босне и Хума одржане 19-20. јуна 2017. године у Андрићевом
институту у Андрићграду у Вишеграду 247–271.
Пападопулос, Стилијан (1998): Теологија и језик. Србиње ‒ Београд ‒ Ваљево ‒
Минхен: Универзитетски образовани хришћански богослови ‒ Хиландарски фонд ‒
Задужбина „Николај Велимировић и Јустин Поповић”.
Родић, Никола (1985): Крмчија као извор нове лексике. Научни састанак
слависта у Вукове дане 14/1, 79−85.
Соловјев А. В. (1932): Светосавски номоканон и његови нови преписи.
Братство XXVI, 21‒43.
Троицки, С. В. (1952): Како треба издати Светосавску Крмчију (Номоканон
са тумачењима). Споменик CII, Нова серија 4, Београд: Српска академија наука,
Одељење друштвених наука.
Турилов, А. А. (2013): О датировке и происхождении двух сербских
пергаменных списков Святосавской Кормчей. Славянский альманах 2012. Москва:
Индрик, 43–62.
Цейтлин, Р. М. (1977): Лексика старославянского языка. Москва: Издательство
„Наука“.
Щапов, Я. Н. (1978): Византийское и южнославянское правовое наследие на
Руси в XI−XIII вв. Москва, 117−158.
Reinhart, Johannes (1985): Leksički slojevi u svetosavskoj krmčiji. Naučni sastanak
slavista u Vukove dane, 14/1, 67−78.
Yule, George (1996): Pragmatics. Oxford: Oxford University Press, 3−16.
Zett, Robert (1970): Zett. Beiträge zur Geschichte der Nominalkomposita im
Serbokroatischen. Die alteserbische Periode. Köln – Wien: Böhlau Verlag.
Published
2019-10-08