ПОЕТИКА МОЛИТАВА У ЖИТИЈУ СВЕТОГА СИМЕОНА СВЕТОГА САВЕ

  • Немања Каровић
Keywords: молитва, поетика, приповедање, структура, композиција

Abstract

У раду се анализира поетика молитава и њихова структурна
улога унутар Житија Светог Симеона Светог Саве. Уочен је и темељно испитан
значај молитава како у пишчевом компоновању животописа, мотивисању радње и
антиципирању догађаја, тако и у карактеризацији главног јунака, приповедном
усложњавању односа међу различитим ликовима, али и у поступцима својеврсне
лиризације житијне прозе. Радом се настоји доказати да су молитве један од важнијих
чинилаца укупне приповедне поетике првог српског писца.

References

Библија, Свето писмо Старог и Новог завета, Београд: Глас цркве,
Александрија, 2008.
Бичков 1991: Виктор В. Бичков, Византијска естетика, Теоријски проблеми, с
руског превео Димитрије М. Калезић, Београд: Просвета.
Богдановић 1991: Димитрије Богдановић, Историја српске књижевности 1,
Стара српска књижевност, Београд: Научна књига.
Бојовић 2017: Драгиша Бојовић, „Мотив лаког тркача у српској хагиографској
књижевности”, у: Зборник радова Филозофског факултета, XLVII (2), Косовска
Митровица: Универзитет у Косовској Митровици.
Бојовић 2007: Драгиша Бојовић, „Предговор”, у: Молитве Светог Саве,
приредио према делима хиландарских јеромонаха Доментијана и Теодосија и предговор
написао др Драгиша Бојовић, Ниш: Филозофски факултет, Центар за црквене студије.
Јовановић 2010: Томислав Јовановић, „Књижевни рад Светога Саве”, предговор
у: Антологијска едиција Десет векова српске књижевности, Књига 1, Свети Сава,
приредио Томислав Јовановић, Нови Сад: Издавачки центар Матице српске.
Мирковић 1965: Лазар Мирковић, Православна литургика, Београд: Свети
архијерејски синод Српске православне цркве.
Пантелић 2009: Благоје Пантелић, „Григорије Синаит и византијски исихазам”,
у: Преп. Григорије Синаит, Сабрани списи I, Београд: Отачник.
Ракићевић 2016: Архимандрит Тихон (Ракићевић), „Есхатолошка визија
Теодора Студита (Хиландар 387) у Ктиторском житију Типика Манастира
Студенице”, у: Зборник радова Византолошког института, LIII, Београд:
Византолошки институт САНУ.
Сава 2000: Свети Сава, Сабрана дела, приредила и предговор написала Љиљана
Јухас-Георгиевска, Београд: Народна књига / Алфа.
Трифуновић 1990: Ђорђе Трифуновић, Азбучник српских средњовековних
књижевних појмова, Београд: Нолит.
Published
2019-10-08