САВИНО ЖИТИЈЕ СВЕТОГ СИМЕОНА И ИНТЕРТЕКСТУАЛНОСТ

  • Маја М. Анђелковић
Keywords: Свети Сава, Житије Светог Симеона, интертекстуалност, интертекст, цитат

Abstract

У раду се анализира Савино Житије Светог Симеона са аспекта
интертекстуалности као поетичке одлике средњовековне књижевности. Утврђују се
сегменти Житија који се могу дефинисати као интертекст, идентификује се њихов
извор (Свето писмо, светоотачки текст, богослужбени текст, правни текст), и начин
његовог инкорпорирања (цитат, парафраза, паралела, алузија) у текст Житија, уз
дефинисање цитатне перспективе и показатеља цитатности. Предоченом
интертекстуалношћу осведочава се њена улога и у структурирању дела и његове
приповедне, симболичке, идејне и идеолошке равни.

References

Allen, G. (2006), Intertextuality, London, New York : Routledge, Taylor & Francis e-
Library.
Анђелковић, М. (2018а), Студенички типик Светог Саве, у: Свети Сава,
Студенички типик / Saint Sava, The Studenica Typikon / Святой Савва, Студеницкий
типикон, ур. Маја Анђелковић, Тихон Ракићевић, са српскословенског на српски
превела Маја Анђелковић, Манастир Студеница : Манастир Студеница, стр. 13–25.
Анђелковић, М. (2018б), Регистар библијских, богослужбених и светоотачких
навода и упоредних места, у: Свети Сава, Студенички типик / Saint Sava, The Studenica
Typikon / Святой Савва, Студеницкий типикон, ур. Маја Анђелковић, Тихон Ракићевић,
са српскословенског на српски превела Маја Анђелковић, Манастир Студеница :
Манастир Студеница, стр. 303–315.
Бал, М. (2000), Наратологија: теорија приче и приповедања, Београд: Народна
књига – Алфа.
Богдановић, Д. (1991), Историја старе српске књижевности, Београд : СКЗ.
Бојовић, Д. (2003), Свети Јефрем Сирин и српска црквена књижевност, Ниш –
Косовска Митровица : Центар за црквене студије – Филозофски факултет.
Бојовић, Д. (2009), Понављање патристичких цитата у српској црквеној
књижевности, Philologia Mediana, год. 1, бр. 1, стр. 39–47.
Бојовић, Д. (2014), Трагом софиолошких идеја – од старословенских извора до
српских средњовековних писаца, у: Свети Ћирило и Методије и словенско писано
наслеђе 863–2013, Београд : Институт за српски језик САНУ, 375–387.
Бојовић, Д. (2015), Истраживања српске рецепције светоотачке
књижевности, Црквене студије, година XII, број 12, Ниш : Центар за црквене студије,
стр. 25–34.
Бојовић, Д. (2017), О једној необичној симбиози јеванђелских прича у Савином
„Житију Светога Симеона“ и трагом њихових паралела, Лицеум: часопис за студије
књижевности и културе, год. XXIII, бр. 18, стр. 71–77.
Бубало, Ђ. (2010), Када је велики жупан Стефан Немањић издао повељу
манастиру Хиландару?, ССА 9, Београд, 233-241.
Буржинска, А., Марковски, М. (2009), Књижевне теорије XX века, Београд:
Службени гласник.
Јовановић, Т. (1998), Свети Сава (Предговор), у: Свети Сава. Сабрана дела,
Београд : СКЗ, стр. VII–XXXII.
Јуван, М. (2013), Интертекстуалност, Нови Сад: Академска књига.
Костић-Тмушић, А. (2011), Богослужбени слој у Савином „Житију Светог
Симеона“, у: Тефан Немања и Топлица, ур. Д. Бојовић, Ниш : Центар за црквене студије,
177–184.
Kristeva, J. (1973), The ruin of a poetics, in: Russian Formalism: a collection of
articles and texts in translation, Stephen Bann and John E. Bowlt (eds), Edinburgh : Scottish
Academic Press, p. 102–19.
Kristeva, J. (1980), Desire in Language: a semiotic approach to literature and art,
Thomas Gora, Alice Jardine and Leon S. Roudiez (trans.), Leon S. Roudiez (ed.), New York:
Columbia University Press.
Kristeva, J. (1984) Revolution in Poetic Language, Margaret Waller (trans.), Leon S.
Roudiez (intro.), New York: Columbia University Press.
Кристева, Ј. (2010), Невероватна потреба да верујемо, Београд: Службени
гласник.
Лахман, Р. (2009), Интертекстуалност: покушаји дефинисања појма, Поља,
год. 54, бр. 458 (јул-авг. 2009), стр. 103–111.
Маринковић, Р. (1997), Улога Светог писма у организовању српског
средњовековног текста, НССВД 26/1, Београд : МСЦ, 7–12.
Наумов, А. (2009), Старо и ново. Студије о књижевности православних
Словена, Ниш : Центар за црквене студије.
Принс, Џ. (2011), Наратолошки речник, Београд: Службени гласник.
Ракићевић, Т. (2015а), Шта је читао Свети Сава у Студеници 1206/7. године?,
Православље, Новине српске Патријаршије, бр. 1149, Београд 1. фебруар 2015, стр. 14–
18.
Ракићевић, Т. (2015б), Питање рашчитавања једног места у Житију светог
Симеона од Светог Саве (IX H 8 [Š 10]), Зборник МС за друштвене науке, 152 (3/2015),
Нови Сад 2015, стр. 451–460.
Ракићевић, Т. (2016), Есхатолошка визија Теодора Студита (Хиландар 387) у
Ктиторском житију Типика Манастира Студенице (IX H 8 [Š 10]), ЗРВИ, бр. 53,
Београд 2016, стр. 179–208.
Ракићевић, Т. (2017), Настанак завршног дела Савиног Житија Светог Симеона
у светлу Хиландарског рукописа 387, Хиландарски зборник 14, Београд : САНУ, стр. 7–
20.
Свети Сава (2018), Свети Сава, Студенички типик / Saint Sava, The Studenica
Typikon / Святой Савва, Студеницкий типикон, ур. Маја Анђелковић, Тихон Ракићевић,
са српскословенског на српски превела Маја Анђелковић, Манастир Студеница :
Манастир Студеница.
Свети Сава (1986), Сабрани списи, Стара српска књижевност у 24 књиге, књига
друга, језичка верзија: Лазар Мирковић–Димитрије Богдановић, приредио проф. др
Димитрије Богдановић, Београд : Просвета и СКЗ.
Соловјев, А. (1925), Хиландарска повеља великог жупана Стефана
(Првовенчаног) из године 1200–1202, Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор,
књига пета, уредник Павле Поповић, Београд, 69–89.
Станојевић, Ст., Глумац, Д. (1932), Св. Писмо у нашим старим споменицима,
Београд : СКА.
Стефан Првовенчани (1998), Стефан Првовенчани, Сабрани списи, приредила
мр Љ. Јухас-Георгиевска, данашња језичка верзија текста: мр Љ. Јухас-Георгиевска, Л.
Мирковић, М. Башић, Београд : Просвета, СКЗ.
Трифуновић, Ђ. (1990), Азбучник српских средњовековних књижевних појмова,
Београд: Нолит.
Haberer, A. (2007), Intertextuality in Theory and Practice, Literatura, 49(5), p. 54–
67.
Хачион, Л. (1996), Поетика постмодернизма, Нови Сад: Светови.
Часослов (2007), Часослов, прев. са грчког и словенског језика А. Јевтић,
Београд : Свети архијерејски Синод Српске православне цркве.
Шпадијер, И. (2015), Алегорија раја код Светог Саве и Стефана Првовенчаног,
ΠΕΡΙΒΟΛΟΣ, Књ. 1, Београд : САНУ, 113–126.
Published
2019-10-08