О ДИПЛОМАТСКОЈ МИСИЈИ СВЕТОГ САВЕ КОД УГАРСКОГ КРАЉА АНДРИЈЕ II

  • Ђура Харди
Keywords: Свети Сава, Андрија II, српско-угарски односи у XIII веку, Доментијан, Теодосије, култура свакодневног живота на српском владарском двору, вино у средњовековној Србији.

Abstract

О дипломатској мисији Светог Саве код угарског краља Андрије II
сведоче Савини животописци, Доментијан и Теодосије. Основни изазов код
истраживања ове теме представља хагиографски оквир извора, односно, неопходност
да се раздвоји историјска подлога реалних догађаја од унутрашњих законитости
литературног жанра. У хагиографској равни Савине мисије стоји светитељево чудо
изазвано невременом и градом у околностима летње жеге. Историчност сусрета је
међутим недвојбена и она је за историографију додатно потврђивала Савину
дипломатску и државничку харизму. Аутор рада нагласак у свом истраживању ставља
на повод стварања чуда – када је Сава, по речима својих животописаца затражио од
домаћина „леда јер је у својој земљи научен да свагда пије студено вино.“ Он сматра да
је овде по среди био драгоцен историјски извор који непосредно говори о култури
свакодневног живота на српском владарском двору Немањића.

References

Архиепископ Данило и други (1866): Животи краљева и архиепископа српских.
изд. Ђуро Даничић, Загреб: у Светозара Галца и ком.
Данило Други (1988): Животи краљева и архиепископа српских, Службе.
приредили Гордон Мак Данијел, Дамњан Петровић, данашња језичка верзија Лазар
Мирковић, Димитрије Богдановић, Дамњан Петровић, Београд: Просвета, СКЗ.
Доментијан (1865): Живот Светог Симеуна и Светог Саве. изд. Ђ. Даничић,
Београд; Државна штампарија.
Доментијан (1988): Живот Светог Саве и Живот Светог Симеона. приредила
Радмила Маринковић, превод Лазар Мирковић Београд: Просвета, СКЗ.
Smičiklas, Tadija ed. (1904а): Codex Diplomaticus Regni Croatiae, Dalmatiae et
Slavoniae, Diplomatički zbornik kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slаvonije. II, Zagreb: JAZU.
Smičiklas, Tadija ed. (1904b): Codex Diplomaticus Regni Croatiae, Dalmatiae et
Slavoniae, Diplomatički zbornik kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slаvonije. III, Zagreb:
JAZU.
Стефан Првовенчани (2017): „Житије светог Симеона“. у: Сабрана дела
Стефана Првовенчаног. предговор, превод и коментари Љиљана Јухас Георгијевска,
издање на српскословенском Томислав Јовановић, Београд – Краљево: СКЗ.
[Теодосије] (1860): Живот Светог Саве, написао Доментијан. изд. Ђуро
Даничић, Београд: Државна штампарија.
Теодосије (1988): Житије Светог Саве Житија. приредили Димитрије
Богдановић, данашња језичка верзија Лазар Мирковић, Димитрије Богдановић, Београд:
Просвета, Српска књижевна задруга.
Bárány, Attila (2012): „II. András balkáni külpolitikája“. у: András II. András és
Székesfehérvár. уред. Terézia Kerny, András Smohay, Székesfehérvár: Székesfehérvári
Egyházmegyei Múzeum, 129-173.
Благојевић, Милош (1973): Земљорадња у средњовековној Србији. Београд:
Историјски институт.
Богдановић, Димитрије (1980): Историја старе српске књижевности. Београд:
Српска књижевна задруга.
Бојовић, Драгиша (1998): „Савино измирење завађене браће у српској житијној
књижевности“. у: Свети Сава у српској историји и традицији. уред. Сима Ћирковић,
Београд: САНУ, 159-166.
Breje, Luj (1976): Vizantijska civilizacija. Beograd: Nolit.
Vásáry, István (2005) Cumans and Tatars, Oriental Military in the Pre-Ottoman
Balkans, 1185-1365. Cambridge: Cambridge University Press.
Гавриловић, Андро (1900): Свети Сава. Преглед живота и рада. Београд:
Издање Књижевне задужбине Д. Н. Беље.
Gál, Judit (2013): „IV. Béla és I. Uroš szerb uralkodó kapcsolata“. у: Századok, 2,
147, 472-499.
Даничић, Ђурo (1862-1864): Рјечник из књижевних старина српских. 1-3,
Биоград: Државна штампарија.
Динић, Михаило (1959): „Доментијан и Теодосије“. у: Прилози за књижевност,
језик, историју и фолклор, XXV/ 1-2, 5-12.
Живојиновић, Мирјана (1977): „О боравцима светог Саве у Солуну“. у:
Историјски часопис XXIV, 63—71.
Јиречек, Константин (1978²): Историја Срба, прва књига, до 1537. године.
(друго, исправљено и допуњено издање, превео Јван Радонић), Београд: Слово љубве.
Јухас-Георгиевска, Љиљана (1998): „Документарно и фикцијско у
Доментијановом делу Живот Светог Саве“. у: Свети Сава у српској историји и
традицији. уред. Сима Ћирковић, Београд: САНУ, 159-166.
Јухас-Георгиевска, Љиљана (2007): „Доментијан“. у: Српски биографски речник
3. д-з. уред. Чедомир Попов, Нови Сад: Матица српска, 346-347.
Коматина, Ивана (2014): „Историјска подлога чуда Св. Симеона у Житију
Симеоновом од Стефана Првовенчаног“. у: Зборник радова Византолошког института,
LI, 111-129.
Komoróczy György (1941): Borkivitelunk Eszak fele. Kassa: Kazinczy Ferenc
Társaság.
Le Goff, Jacques (1977): Srednjovekovna civilizacija zapadne Evrope. Beograd :
Jugolsavija.
Makk, Ferenc (1982): „III. Béla és Bizánc.” у: Századok , 116, 33-61.
Mikloсsich, Franz (1862–1865): Lexicon palaeoslovenico-graeco-latinum.
Vindobonae: Guilelmus Braumüller.
Мишић, Синиша (1996): Хумска земља у средњем веку. Београд: DBR
International Publishing.
Moravcsik, Gyla (1953): Bizánc és a Magyarság. Budapest: MTA.
Оболенски, Димитрије (1991): Шест византијских портрета. Београд: СКЗ,
Просвета.
Острогорски, Георгије (1939): „Писмо Димитрија Хоматијана св. Сави и
одломак Хоматијановог писма патријарху Герману о Савином постављењу“. у:
Светосавски зборник 2, Београд: Српска краљевска академија, 89-113.
Pósán, László (2012): „A keresztes eszme II. András korában”. у: András II. András
és Székesfehérvár. уред. Terézia Kerny, András Smohay, Székesfehérvár: Székesfehérvári
Egyházmegyei Múzeum, 81-101.
Радојковић, Бојана (1999): „Посуде“. у: Лексикон српског средњег века. Приред.
Сима Ћирковић, Раде Михаљчић. Београд: Knowledge, 562-564.
Радојчић, Никола (1953): „Поклони угарскога краља Андрије II Стефану
Првовенчаноме“. у: Зборник Матице српске за књижевност и језик, 1, 26-33.
Радојчић, Светозар (1979): „Лик Светог Саве у Доментијановом „Животу и
подвизима архиепископа све српске и поморске земље преподобног оца и богоносног
оца Саве”. у: Сава Немањић-Свети Сав., уред. Војислав Ђурић, Београд: САНУ, 215-
221.
Радонић, Јован (1935): Свети Сава и његово доба. Сремски Карловци: Српска
манастирска штампарија. (прештампано из „Гласника“ Српске православне
Патријаршије за 1935 год.).
Ређеп, Јелка (2008): Старе српске биографије. (поетика жанра). Нови Сад:
Прометеј.
Руварац, Иларион (1901): „О главним моментима у животу Св. Саве“. Летопис
Матице српске, 208, 1-44.
Senga, Toru (1987): „IV Béla külpolitikája és IV Ince pápához intézett “tatár –
levele”” у: Századok 1-2, 584-612
Senc, Stjepan ed. (1988²), Grčko-hrvatski rječnik za škole. Zagreb: Naprijed (reprint
1910).
Срећковић, Пантелија Славков (1888): Историја српског народа. II, Београд:
Штампа Краљевско-српске државне штампарије.
Станојевић, Станоје (1934): „О нападу угарског краља Андрије II на Србију
због прогласа краљевства“, у: Глас Српске краљевске академије, 161, 109-130.
Станојевић, Станоје (1935): Свети Сава. Београд: Штампа Државне
штампарије Краљевине Југославије.
Tautu, Luigi (1956): „Margherita di Ungheria imperatrice di Bisanzio.“ у:
Antemurale, 3, 51-79.
Ћирковић, Сима М (1979): „Проблеми биографије светог Саве”. у: Сава
Немањић-Свети Сава. уред. Војислав Ђурић, Београд: САНУ, 215-221.
Ћирковић, Сима М (2000³): „Српске и поморске земље краља Уроша I“. у:
Историја српског народа, књига прва. уред. Сима Ћировић, Београд: Српска књижевна
задруга, 297-314.
Ћирковић, Сима М (2004): Срби међу европским народима. Београд:
Equilibrium.
Ферјанчић, Божидар (1994): „Проблем византијског наслеђа у северозападној
Србији“. у: Ваљево. Постанак и успон градског средишта. уред. Синиша Бранковић,
Ваљево: Народни музеј Ваљево, Одељење за историју Филозофског факултета у
Београду, 49-58.
Ферјанчић, Божидар (2000³): „Одбрана Немањиног наслеђа – Србија постаје
Краљевина“. у: Историја српског народа, књига прва, уред. Сима Ћировић, Београд:
СКЗ, 297-314.
Fine, John V. A. (1987): The Late Medieval Balkans: A Critical Survey from the Late
Twelfth Century to the Ottoman Conquest. Michigan: The University of Michigan Press.
Font, Мárta (1987): „II. András orosz politikája és hadjartai“. Századok, 1–2, 45-50.
Харди, Ђура (2017a): „Један прилог питању византијског наслеђа на тлу
овостраног Срема (Sirmie Citerior)“. Зборник радова Византолошког института, LIV,
117–142.
Hardi, Đjura (2017b): „„Balkanske snage“ u češkim pohodima ugarskog kralja Bele
IV“. у: Studia Balkanika Bohemoslovaca VII, изд. Vaclav Štěpanek – Jiři Mitaček, Přispěvky
přednesene na VII. mezinarodnim balkanistickem sympoziu v Brně ve dnech 28.–29. listopadu
2016, Brno: Moravske zemske muzeum, Ustav slavistiky Filozoficke fakulty Masarykovy
univerzity, 2017, 191-207.
Харди, Ђура – Божанић, Снежана (2017): „„Краљевство Србије“ и „Краљевство
Галиције и Волиније“ у спољној политици угарског краља Андрије II“. у: Српска
краљевства у средњем веку. Зборник радова са међународног научног скупа одржаног
од 15. до 17. септембра 2017. године у Краљеву у част обележавања 800 година од
крунисања Стефана Немањића (Првовенчаног), уред. Синиша Мишић, Краљево:
Универзитет у Београду - Филозофски факултет, Одељење за историју, Центар за
историјску географију и историјску демографију; Универзитет у Новом Саду –
Филозофски факултет, Одсек за историју; Универзитет у Нишу – Центар за византијско-
словенске студије, Град Краљево, 85-100.
Шпадијер, Ирена (2010): „Хронолошки оквири књижевног рада Теодосија
Хиландарца“. у: Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, 86, 3-16.
Published
2019-10-08