СВЕТИ САВА И СРПСКИ КУЛТУРНИ ОБРАЗАЦ

  • Јана М. Алексић
Keywords: Свети Сава, образац културе, културни образац, цивилизација, култура, наративни идентитет, култура памћења, транскултура, просветитељство

Abstract

У раду ћемо покушати да расветлимо духовна и културна
исходишта Савиног подухвата институционализације културне самосвести народа и
установљавања српског култруног обрасца. Тај донекле херменеутички, а однекле
културолошки покушај могуће је извести на темељу појмовне и феноменолошке
дистинкције између обрасца културе и културног обрасца, односно историософског и
социолошког разлучења домена цивилизације и културе, духовно-историјске анализе
дефиниције просветитељства, а потом и сагледавања транскултуралности Савине
личности као подлоге за конституисање српског културног обрасца. Наш
епистемолишки напор биће усмерен и на сазнавање чинилаца посредством којих се тај
његов грандиозни подухват преносио и преиспитивао кроз историју, до нашег времена.
Од одлучујућег утицаја за разумевање светосавског лика српске културе свакако је
културолошки појам култура памћења којим се жели проникнути и у методологију
формирања предмета, заједнице и принципа сећања што осмишљава и српски културни
образац данас.

References

Бандић, Душан (1991): Народна религија у сто појмова. Београд: Нолит.
Берђајев, Николај (2001): Смисао историје: оглед филозофије човечје судбине.
Превео Мил. Р. Мајсторовић. Београд: Дерета.
Berry, Ellen E. and Epstein, Mikhail N. (1999): Transcultural Experiments: Russian
and American Models of Creative Communication. New York: St. Martin's Press.
Velš, Vofgang (2001): „Transkulturalnost: forma današnjih kultura koja se menja“.
Prevela Vera Vukelić. Kultura: časopis za teoriju i sociologiju kulture i kulturnu politiku, br.
102, 70–89.
Доментиан (1938), Животи Светога Саве и Светога Симеона. Превео Лазар
Мирковић. Београд: Српска књижевна задруга.
Јевтић, Атанасије (1992): Свети Сава и Косовски завет. Београд: Српска
књижевна задруга.
Јовановић, Бојан (2008): Пркос и инат – етнопсихолошке студије. Београд:
Завод за уџбенике и наставна средства.
Јовановић, Слободан (1991): „Један прилог за проучавање српског националног
карактера“. Сабрана дела. 12. том. Из историје и књижевности II. Београд: БИГЗ –
Југославијапублик – Српска књижевна задруга.
Кашанин, Милан (2002): Српска књижевност у средњем веку. Изабрана дела.
Књ. 1. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
Ковачевић, Божидар (1975): „Свети Сава између истока и запада“. У: Свети
Сава: споменица поводом осамстогодишњице рођења 1175–1975. Београд: Издање
Светог архијерејског Синода Српске православне цркве“. 313–329.
Љубинковић, Ненад (2003): „Свети Сава – културни херој и идејни творац
српског православља“. Светосавска читанка. Београд: Завод за уџбенике и наставна
средства. 60–67.
Максимовић, Љубомир (2013): „Византијски узори српске државности и Свети
Сава“. Летопис Матице српске. Нови Сад. Књ. 491, св. 6, јун 2013. 807–814.
Markuze, Herbert (1977): Kultura i društvo. Prevod Olga Kostrešević. Beograd:
Beogradski izdavačko-grafički zavod.
Матицки, Миодраг (2003): „Беседа о светосављу“. Светосавска читанка.
Београд: Завод за уџбенике и наставна средства. 17–21.
Милосављевић, Борис (2014): „Културни и политички образац: памћење и
заборав“. Летопис Матице српске. Нови Сад. Књ. 493, св. 6, јун 2014. 783–808.
Острогорски, Георгије (1939): „Писмо Димитрија Хоматијана Св. Сави и
одломак Хоматијановог писма патријарху Герману о Савином посвећењу“. У:
Светосавски зборник. Књ. 2: Извори, СКА, Посебна издања. Књ. CXXV: Друштвени и
историски списи. Књ. 50. Издање Задужбине Драгослава Гођевца. Београд: Српска
краљевска академија.
Словенска митологија: енциклопедијски речник (2001): Светлана М. Толстој,
Љубинко Раденковић (редактори). Превод Радмила Мечанин, Љубинко Раденковић,
Александар Лома. Београд: Zepter Book World.
Радовић, Митрополит Амфилохије (2009): Свети Сава и светосавски завјет:
студије, есеји, бесједе. Цетиње: Светигора.
Радуловић, Милан (2015): Српски културни образац и српска књижевност.
Фоча – Београд: Православни богословски факултет Светог Василија Острошког –
Институт за књижевност и уметност.
Станојевић, Станоје (1935): Свети Сава. Београд: Државна штампарија
Краљевине Југославије.
Ћоровић, Владимир (1995): Педесет легенди о Светом Сави. Горњи
Милановац – ЛИО, електронско издање: https://www.rastko.rs/knjizevnost/usmena/
legende_o_savi_c.html
Ћоровић, Владимир (2003): „Свети Сава у народном предању“. Светосавска
читанка. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства. 111–123.
Хантингтон, Семјуел П. (2000): Сукоб цивилизација и преобликовање светског
поретка. Превео Бранимир Глигорић. Подгорица – Бања Лука: ЦИД – Романов.
Црњански, Милош (2008): Свети Сава; Дневник о Чарнојевићу; Приповедна
проза. Приредио Мило Ломпар. Београд – Подгорица: Штампар Макарије – Окторих.
Чајкановић, Веселин (1973): Мит и религија у Срба: изабране студије.
Приредио Војислав Ђурић. Београд: Српска књижевна задруга.
Published
2019-10-08