СВЕТОСАВЉЕ ИЗМЕЂУ ИДЕНТИТЕТСКОГ И ПОЕТСКОГ

  • Драган Ашковић
Keywords: светосавље, нација, идентитет, историја, поетика

Abstract

Рад је заснован на разматрању значења термина идентитет и
последицā његове примене и употребе у светосавском и савременом националном
предању. Феномени православље, национално осећање и светосавље су нераздвојиви и
као такви припадају духовном искуству, јер су засновани на осећању као духовном
доживљају. Уколико би наведени појмови били подвргнути идентитетском
истраживању, потребно би било да исти буду и опредмећени. Али у том случају
поменути феномени би престали да припадају духовном искуству, а лишени осећања
као духовности, постали би само предмет сећања, јер би неминовно били усмерени ка
прошлости коју је могуће тумачити, модификовати и давати јој ново и другачије
значење. У раду се указује на то да се једино песничким стваралаштвом, односно на
поетски начин може исповедати и сведочити светосавље.

References

Доментијан, Житије Светог Саве (2001): Београд: издање на српскословенском
Томислав Јовановић, Српска књижевна задруга
Eshil-Sofokle-Euripid, Grčke tragedije (Okovani Prometej, Car Edip, Antigona,
Medeja), (1979): Preveo Miloš N. Đurić, Sarajevo: IRO „Veselin Masleša“ OO Izdavačka
djelatnost
Oedipus tyrannus, Sophocle (1958): vol. 2, Paris: Les Belles Lettres
Законоправило Светога Саве на српскословенском и српском језику (2004):
приредио и превео Миодраг М. Петровић, Краљево: Епархија Жичка, Манастир Жича
Платон, Ијон, Гозба, Федар (1955): Превео и напомене и објашњења израдио Д-
р Милош Н. Ђурић, Београд: Култура
Ion, Platonis opera (1903): vol. 3, Oxford: Clarendon Press
Свети Сава, Сабрана дела (1998): приредио и превео Томислав Јовановић,
Београд: Српска књижевна задруга
Аврамовић, З. (2016): Књижевна раскршћа, (идентитет, Андрић, Црњански).
Београд: Лагуна
Благојевић, Г. (2005): Срби у Калифорнији, Београд: Етнографски институт
САНУ
Видовић, Ж. (2009): Историја и вера, Београд; Завод за унапређивање
образовања и васпитања
Вукашиновић, В. (2012): Свети Сава и Доситеј Обрадовић, Београд: Издавачки
фонд Српске православне цркве Архиепископије београдско-карловачке
Деретић, И. (2014): Платонова филозофска митологија (Студија о
Платоновим митовима), Београд: Завод за уџбенике
Дьяченко, Г. (1899): Полный церковно-славянскый словарь, Москва
Дучић, Ј. (2004): Благо цара Радована и књига о судбини, Ваљево: Глас Цркве
Ђурић, Ј. В., Бабић-Ђорђевић, Г. (1997): Српска уметност у средњем веку I,
Београд: Српска књижевна задруга
Комар Јањић, М. (2017): Свест и идентитет, Београд: Универзитет у Београду
- Правни факултет
Пипер, П. (2017): „У темељу идентитета“, у: Спорови о будућности Србије и
САНУ, Шта и како даље?, Први део, приредио Часлав Оцић, СКП, Београд-Нови Сад:
ИСТЕР 21, (281-283);
Ранковић, З. (2009): „Узрасти светога Саве“, Стил, бр. 8, Београд, (119-126);
Толстой Николаевич, Л. (1936): Воскресение, Полное собрание сочинений, Том
32, Mocква: Государственное издательство «Художественная литература»
Шијаковић, Б. (2002): Историја, моћ, идентитет, у: Пред лицем другог,
Београд: Службени лист СРЈ; Никшић: Јасен, (227-241);
Шијаковић, Б. (2013): Присуство трансценденције: хеленство, хришћанство,
философија историје, Београд: Службени гласник: Православни богословски факултет
Универзитета
Crnjanski, Miloš (1934): Sveti Sava, Beograd: Luča, Biblioteka zadruge profesorskog
društva
Érnout A., Meillet, A. (1959): Dictionaire Etymologique de la Langue Latine,
Histoire des mots, Paris: Quatrième édition, Librairie C. Klincksieck
Hajdeger, M. (1982): Mišljenje i pevanje, Beograd: Nolit
Magnien, V., Lacroix M. (1969): Dictionnaire Grec-Français, Paris: Librairie
classique Eugène Belin, 8, rue Férou Paris, 6
Smith, D. A. (2008): The Cultural Foundations of Nationalism: Hierarchy, Oxford:
Covenant and Republic, (43–45;
Smit, D. A. 2010: Nacionalni identitet, Beograd: Biblioteka XX vek.
Südland L. V. (1943): Južnoslavensko pitanje, Zagreb: Izdanje matice Hrvatske
Šuvaković, M. (2011): Pojmovnik teorije umetnosti, Beograd: Orion Art
Vidović, Ž. (1967): „Fenomenologija i ontologija“, Pregled, br. 9, Sarajevo, (230-
259);
Published
2019-10-08