УТИЦАЈ СВЕТОСАВЉA НА СРЕДЊОВЕКОВНУ ЕТНОГЕНЕЗУ СРБА (XII - XIII ВЕК)

  • Мирко Сајловић
Keywords: Срби, Свети Сава, Свети Симеон, држава, црква, етнос, етногенеза, идентитет, Номоканон Светога Саве

Abstract

У раду се покушава указати на главне моменте етногенезе Срба
почев од њиховог досељавања на Балканско полуострво до треће генерације Немањића.
Акценат истраживања је стављен на питање значаја установљења неких од трајних
институција српског народа и њихову међусобну симбиозу, а што је све пресудно
утицало на начин духовног уједињења српских племена током XII и XIII века. Овде пре
свега мислимо на стицање високог степена политичког звања „краљевине“ српске
државе унутар које је деловала аутокефална Српска православна црква са
јединственим мисионарским програмом Светога Саве. Уз свесрдну помоћ краља
Стефана Првовенчаног, „институционална“ мисија Светога Саве, базирана на
Законоправилу и ширењу култа Светога Симеона Мироточивог, имала је карактер
трајног и интегративног дејства код Срба. Савиним и Стефановим залагањем у
националној држави и цркви системски је уређиван политичко-правни и црквени
живот, нормиран књижевни језик, завођен хришћански систем вредности и
промовисана хришћанска култура, а што је означило и почетак изградње савремене
хришћанско-српске (светосавске) традиције и идентитета.

References

Извори
Доментијан (1988). Живот Светога Саве и живот Светога Симеона, Београд,
Просвета : Српска књижевна задруга.
Teoдoсиje (1988). Житиja, Београд, Просвета : Српска књижевна задруга.
Стефан Првовенчани (1988). Сабрани списи, Београд, Просвета : Српска
књижевна задруга.
Византијски извори за историју народа Југославије [ВИИНЈ] (1959), том II
(обрадио: Б. Ферјанчић), Београд, Научно дело.
Стојановић, Љубомир (1928). Старе српске повеље и писма I, Београд-Сремски
Карловци, Српска краљевска академија.
Шишић, Фердо (1928). Летопис попа Дукљанина, Београд - Загреб 1928, Српска
краљевска академија.
Farlatus D., Coletus J., Illyrici Sacri, tomus 7 (Ecclesia Diocletana, Antibarensis,
Dyrrachiensis), Venetiis 1817, Apud Sebastianum Coleti.
https://books.google.rs/books?id=z1zLr_T1esUC&printsec=frontcover&redir_esc=y#
v=onepage&q&f=false
Литература
Анастасијевић, Драгутин (1926). Година преноса моштију Св. Симеона из
Хиландара у Студеницу (Богословље), Београд, Православни богословски факултет.
Атанасијадис, Атанасије (2015). Исламска димензија етногенезе Бошњака –
историјски токови и савремено стање, Крагујевац, Каленић.
Благојевић, Милош (1993), О националном идентитету Срба у средњем веку
(Срби у европској цивилизацији), Београд, 20-31.
Богдановић, Димитрије (1986), Старе српске биографије, Београд, Просвета.
Богдановић, Димитрије (1980), Историја старе српске књижевности, Београд,
Српска књижевна задруга.
Влаховић, Петар (1973), Етнички процеси у Македонији (Гласник
Етнографског музеја у Београду, књ 36), Београд 1973, 15-31.
Влаховић, Петар (1996), Етничке групе Црне Горе у светлу основних
етнолошких одредница (Гласник Етнографског музеја у Београду, књ 60), Београд 1996,
9-25.
Вебер, Макс (1976). Приверда и друштво, Београд, Просвета.
Графенауер, Бого, Питање средњовековне етничке структуре простора
југословенских народа и њеног развоја (Југословенски историјски часопис, 1-2, Београд
1966, 5-15.
Гaрдaшeвић, Благота (1958). Знaчaj свeтoсaвскe Крмчиje зa нaшe црквeнo и
држaвнo зaкoнoдaвствo, (Бoгoслoвљe, гoд. II (XVII), свeскa 1), Бeoгрaд, Православни
богословски факултет.
Ђурић, Војислав (1964). Историјске композиције у српском сликарству средњег
века и њихове књижевне паралеле, (Зборник радова Византолошког института 8),
Београд, Византолошки институт САНУ.
Ђурић, Војислав (1988). Манастир Студеница – скинија српског народа, (у
књизи: Благо манастира Студенице), Београд, Галерија САНУ.
Живојиновић, Мирјана (1979). Ктиторска делатност светога Саве, (Сава
Немањић – Свети Сава. Историја и предање (Међународни научни скуп децембра
1976, САНУ), Београд.
Зборник радова Византолошког института САН, (1953) књ. 2., Београд,
САНУ.
Ивић, Павле (1986). Српски народ и његов језик, Београд, Српска књижевна
задруга.
Историја српског народа [ИСН] (1981), том I (С. Ћирковић, Ј. Калић), Београд,
Српска књижевна задруга.
Историја Црне Горе (1967). Титоград, Историјски институт Црне Горе.
Јиречек, Константин (1952). Историја Срба, књ. 1, 2, Београд, Научна књига.
Јовановић-Стипчевић, Биљана (2000). „Пралик светога Симеона“ (Стефан
Немања – Свети Симеон Мироточиви. Историја и предање, Међународни научни скуп
САНУ, септембар 1996), Београд, САНУ.
Калић, Јованка (1979). Црквене прилике у Српским земљама до стварања
Архиепископије (1219), (у «Сава Немањић - Свети Сава», Зборник радова са
међународног научног симпозијума одржаног у САНУ децембра 1977.), Београд,
САНУ.
Максимовић, Љубомир (1986). О години преноса Немањиних моштију у
Србију, (Зборник радова Византолошког института 24/25), Београд, Византолошки
Институт САНУ.
Mikić, Živko (1988). Antropolška struktura stanovništva Srbije, Etnoantropološki
problemi, knj. 4. Beograd, Odeljenje za etnologiju Filozofskog fakulteta.
Nedeljković, Saša (2007). Čast, krv i suze, Beograd : Zlatni zmaj : Odeljenje za
etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta.
Оболенски, Димитри (1991). Византијски комонвелт, Београд, Просвета,
Српска књижевна задруга.
Острoгoрски, Георгије (19701). Сaбрaнa дeлa, књ. IV., (Визaнтиja и Јужни
Слoвeни), Бeoгрaд, Просвета.
Острогорски, Георгије (19702). Историја Византије, Београд, Просвета.
Павловић, Леонтије (1965). Кутлови лица код Срба и Македонаца, Смедерево,
Народни музеј Смедерево.
Пeтрoвић, Миодраг (1986). Студенички типик и самосталност српске Цркве,
Београд, Дечје новине.
Пeтрoвић, Миодраг (1997). Aрхимaндритскo дoстojaнствo Св. Сaвe (Свeти Кнeз
Лaзaр, Чaсoпис eпaрхиje Рaшкo-призрeнскe, бр. 1), Призрeн.
Пeтрoвић, Миодраг (19901). О Зaкoнoпрaвилу или Нoмoкaнoну Св. Сaвe,
Бeoгрaд, Култура.
Пeтрoвић, Миодраг (19902). Крмчиja Светога Сaвe, (О зaштити oбeспрaвљeних
и сoциjaлнo угрoжeних), Бeoгрaд, Д. Антонић.
Поповић, Даница (2000). О настанку култа светога Симеона, (Стефан Немања
- Свети Симеон Мироточиви. Историја и предање, Међународни научни скуп САНУ,
септембар 1996), Београд, САНУ.
Поповић, Даница (1986). Гроб светога Симеона у Студеници, (Осам векова
Студенице. Зборник радова), Београд, Свети архијересјки синод Српске православне
цркве.
Поповић, Даница (1988). Средњевековни надгробни споменици у Студеници,
(Студеница и византијска уметност око 1200 године), Београд, САНУ.
Поповић, Даница (1992). Српски владарски гроб у средњем веку, Београд,
Институ за историју и уметност Филозофског факултета.
Радојчић, Никола (1940). Српски државни сабор у средњем веку, Београд,
Српска краљевска академија.
Сајловић, Мирко (2008). Свети Симеон Мироточиви – свети родоначелник
новоизабраног народа Божијег, (Годишњак, часопис за теолошко-философска и текућа
питања Православног богословског факултета „Свети Василије Острошки“ у Фочи),
Фоча, Православни богословски факултет.
Самарџић, Радован (1993). Аристократска вертикала у српској историји (Срби у
европској цивилизацији, зборник радова), Београд 1993.
Слијепчевић, Ђоко (1962). Историја Српске православне цркве, књ. 1., Минхен,
Искра.
Сoлoвjeв, Aлександар (1932). Свeтoсaвски нoмoкaнoн и њeгoви прeписи,
(Брaтствo, XXVI), Бeoгрaд, Народна штампарија.
Станојевић, Станоје (1912). Борба за самосталност католичке цркве у
немањићкој држава, Београд, Српска краљевска академија.
Тарнанидис, Јоанис (1983). Култ светога Симеона и светога Саве код Грка,
(Хиландарски зборник 5), Београд, САНУ : Хиландарски одбор.
Ταρνανίδης, Ιωάννης (1992). Πτυχές της Σλαβικής Ορθοδοξίας, Θεσσαλονίκη, Οίκος
αδελφών Κυριακίδη.
Tрoицки, Сергије (1953). Црквeнo-пoлитичкa идeoлoгиja Свeтoсaвскe Крмчиje и
Влaстaрeвe Синтaгмe, [Глaс СAНУ, CCXII, Одeљeњe друштвeних нaукa књ. II (нoвa
сeриja 2)], Бeoгрaд, Српска академија наука.
Ћирковић, Сима (1964). Историја средњовековне босанске државе, Београд,
Српска књижевна задруга.
Ћирковић, Сима (1969). Православна црква у средњовековној српској држави,
(у зборнику радова: Српска православна црква 1219-1969), Београд, Свети архијерејски
синод Српске православне цркве.
Ћоровић В., Историја Срба, књ. 1, Београд 1989, БИГЗ.
Φειδά, Βλάσιου (2002). Εκκλησιαστική ιστορία, τομ Β’, Αθήναι, «Διήγηση».
Електронски ресурси:
Јанковић Ђ., Етнички простор Срба на Балкану у средњем веку у светлу
археолошких и писаних извора, http://www.rastko.rs/arheologija/djankovic/djankovicprostor.
html презето: 1.12.2015
Milisavljević M., Niko Županić i konstrukcija jugoslovenske etnogeneze
[Етноантрополошки проблеми, н.с. год. 8 св. 3 (2013)], 717-746 http://www.anthroserbia.
org/ Content/PDF/Articles/25ba6a301dda4088ac1a90721d65a15e.pdf презето 15.11.2015
Етногенеза Срба у средњем веку: упоредна анализа историјско-културног
наслеђа, генетичког материјала и предмета материјалне културе са аспекта
аналитичке хемије http://www.imgge.bg.ac.rs/index.php/yu/istrazivanje/humana-molekularna
-genetika/laboratorija-za-humanu-molekularnu-genetiku преузето: 20.11. 2015.
Перишић В., Да ли нација може бити хришћанска, а црква национална?
teologija.net/nacija-crkva/ преузето: 15.08.2018.
Published
2019-10-08